FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

409
Ako pridať pracovný pomer a uskutočniť výpočet mzdy zamestnancovi s nepravidelným príjmom? (Vizuálny systém)

409 - Ako pridať pracovný pomer a uskutočniť výpočet mzdy zamestnancovi s nepravidelným príjmom? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 01.02. 2011

V menu vyberte Personalistika -> Zoznam zamestnancov. Následne pridajte zamestnanca do zoznamu, pričom môžete použiť jednu z uvedených možností, výberom v menu Agenda -> Pridať, alebo pravým tlačítkom myši, prípade kliknutím na klávesu Insert. Po vyplnení všetkých osobných údajov uložte zamestnanca kliknutím na Uložiť z menu Agenda, prípadne stlačením kláves Ctrl + S. Po uložení zamestnanca do zoznamu zamestnancov program automaticky ponúkne pridanie Pracovného pomeru. Za účelom nepravidelného príjmu bol do zoznamu pracovných pomerov a dohôd pridaný nový pracovný vzťah Nepravidelný príjem - NPPR.

Preto pri výbere pracovného pomeru zamestnanca vyberte z rozbaľovacieho zoznamu hodnotu "Nepravidelný príjem"a zadajte skutočný Dátum prijatia do pracovného pomeru. Kliknutím na tlačítko Ďalej >> vytvoríte (pridáte) nový pracovný pomer.

V záložke Mzdové údaje odporúčame, aby ste pre korektný výpočet miezd zamestnanca zvolili v poli Druh mzdy hodnotu Konštantná mzda. V opačnom prípade pri výbere časovej alebo mesačnej mzdy môže dochádzať k prepočtu odpracovaných dní. Preferovaný typ mzdy je preto Konštantná mzda. Ďalej vyplňte Zmluvný základný plat a skontrolujte nastavenie poistných na záložke Poistné priamo v pracovnom pomere zamestnanca - konateľa. Na záložke Poistné pribudli za účelom sociálneho poistenia nové položky. Tieto sú pomenované podľa typu pracovného pomeru, keďže sa jedná o nepravidelný príjem, názov poistného je napr. STAROBNÉ POISTENIE - NEPR. PRÍJEM. Rovnaký názov je použitý aj pri ostatných poistných, ktoré boli vopred pridané a definované do mzdového číselníka. Položky majú číselné označenie v rozsahu od 880 do 887. V názve poistného je použitá formulácia "nepravidelný príjem" aby bolo zrejmé za akým účelom budú používané a aplikované do mzdy zamestnanca.

Pridaním zamestnanca do pracovného pomeru kde ste zvolili druh pracovného pomeru "Nepravidelný príjem" sa automaticky nadefinuje platnosť poistných, ktoré korešpondujú s mesiacom nástupu do pracovného pomeru. Na zamestnancov s nepravidelným príjmom sa vzťahuje len dôchodkové poistenie, to znamená, na záložke Poistné sa objaví platnosť poistných pre tieto nasledovné položky:

STAROBNÉ POISTENIE - NEPR. PRÍJEM
INVALIDNÉ POISTENIE - NEPR. PRÍJEM
REZERVNÝ FOND SOLIDARITY - NEPR. PRÍJEM

Takto nadefinovaný pracovný pomer zamestnanca je predpokladom pre korektný Výpočet mzdy. V menu vyberte Výpočet -> Mzdy. Skontrolujte si výplatný mesiac, za ktorý budete mzdu zamestnancovi vystavovať. Po otvorení mzdy zamestnanca klávesou Enter, alebo z menu Agenda ->Vystaviť mzdu sú na záložke Základné údaje o mzde niektoré položky neaktívne, resp. zakázané pre editáciu. Nie je však dôvod meniť nastavenie položkám ako napr. Odpracované dni, atď... Kliknutím na Výpočet mzdy, alebo stlačením kombinácie kláves Ctrl +F9 sa uskutoční Výpočet mzdy. Postupne sa zobrazí tabuľka, resp. okno (Stanovenie výšky vymeriavacieho základu pre výpočet poistného), v ktorom je uvedené ako sa rozpočítal vymeriavací základ pre dané poistné do jednotlivých mesiacov v aktuálnom roku a zároveň akým spôsobom bolo vypočítané poistné za zamestnanca a rovnako za organizáciu. Kliknutím na tlačítko OK v spodnej časti okna potvrdíte vypočítané poistné. Rovnakým spôsobom budú postupne zobrazené aj ostatné poistné, ktoré súvisia s výpočtom mzdy zamestnanca.

Vypočítanú mzdu zamestnanca si môžete skontrolovať priamo v mzde, na záložke Úplné údaje mzdy. Zapnutím parametra zobraziť len nenulové položky zabezpečíte, že v mzde sa zobrazia len tie položky, ktoré priamo súvisia s výpočtom konkrétnej mzdy zamestnanca. Vypočítanú mzdu uložte kliknutím na tlačítko Uložiť, alebo vám známym spôsobom pre uloženie mzdy.

Potom, ako uskutočníte výpočet mzdy, (miezd) je potrebné vypočítať Poistné organizácie. V menu vyberte Výpočet -> Poistné organizácie. Aktivovaním funkcie Vypočítať všetky poistné v menu Agenda, alebo kliknutím na príslušné tlačítko spustíte výpočet všetkých poistných.
Na základe výpočtu Poistného organizácie môžete pristúpiť ku generovaniu výkazu. V mesiaci, v ktorom budú vyplatené jednorázové odmeny je potrebné zaslať nový typ výkazu, tzv. "Výkaz poistného a príspevkov", ktorý sa podáva za mesiac, v ktorom bol takýto príjem vyplatený. V menu vyberte Výstupy -> Poistné a vyhľadajte príslušnú tlačovú zostavu. V prípade neexportových zostáv vyberte z ponuky zostavu VPP-Výkaz a VPP-Príloha a kliknite na tlačítko Ukážka. V prípade, že budete výkaz posielať elektronicky, vyberte zo zoznamu tlačovú zostavu VPP-Export. V takom prípade postupujete rovnako ako v prípade bežných mesačných výkazov, export výkazu do sociálnej poisťovne uskutočníte kliknutím na tlačítko Do súboru a vygenerujte súbor typu *.xml.

Ak požadujete zaradiť platby jednotlivých poistných do Príkazov na úhradu, je možné ich načítať a zároveň rozhodnúť či budú pripočítané k ostatným platbám, ktoré sa spočítajú a spolu tvoria sociálne poistné. V menu vyberte Výpočet -> Príkazy k úhrade, následne v novom okne Súčet platieb do Sociálnej poisťovne rozhodnite, či budú generované a pripočítané aj platby z nepravidelného príjmu na jeden účet.