FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

220
Ako overiť správnosť výpočtu dovolenkového priemeru. (Vizuálny systém)

220 - Ako overiť správnosť výpočtu dovolenkového priemeru. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 08.04. 2009

Dovolenkový priemer je počítaný z miezd zamestnanca ako podiel mzdy a počtu odpracovaných hodín za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Vychádza sa pri tom z nastavenia položiek viď. Číselníky -> Mzdový číselník -> Položky pre výpočet priemeru na dovolenku pričom nastavenie položiek je rôzne pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou a rôzne pre zamestnancov odmeňovaných iným typom mzdy.

Súčet mzdových zložiek a súčet odpracovaných hodín za príslušné obdobie je možné získať zo mzdového listu zamestnanca. Do mzdového listu zamestnanca pridajte užívateľské položky tlačovej zostavy nasledovým spôsobom:

 1. V menu vyberte Výstupy -> Mzdová agenda a nastavte sa na tlačovú zostavu Mzdový list. Kliknite na tlačítko Parametre a vyberte Definícia užív. položiek.
 2. V dialógovom okne Definícia užív. položiek pridajte položku HODINY PRE VÝPOČET DOV. PRIEMERU:

  1. V editačnom poli Názov položky zadajte názov HODINY PRE VÝPOČET DOV. PRIEMERU.
  2. V rozbaľovacom zozname Sumarizácia vyberte Sumarizovať vybrané položky.
  3. V editačnom poli Položku pridať pod číslom uveďte napr. hodnotu 99 (táto hodnota určuje kam bude položka na mzdový list zaradená).
  4. Kliknite na tlačítko Vzorec a v mzdovom číselníku označte položky reprezentujúce odpracované hodiny pre výpočet dovolenkového priemeru podľa nastavenia (viď. Číselníky -> Mzdový číselník -> Položky pre výpočet priemeru na dovolenku). Položky ktoré majú v nastavení symbol "započítať hodiny" označte tlačítkom Započítať, položky ktoré majú v nastavení symbol "odpočítať hodiny" označte tlačítkom Odpočítať. Po označení položiek mzdového číselníka kliknite na tlačítko OK.
   Poznámka: V prípade že zamestnanci sú odmeňovaní mesačnou mzdou sú zvyčajne označné len položky e.1, 2, 5 a 7 symbolom "započítať hodiny".
  5. Zapnite zaškrtávacie políčko Zaradiť položku do tlače a kliknite na tlačítko Pridať čím sa práve nadefinovaná položka zaradí do zoznamu užítateľských položiek tlačovej zostavy.

 3. V dialógovom okne Definícia užív. položiek pridajte položku MZDA PRE VÝPOČET DOV. PRIEMERU:

  1. V editačnom poli Názov položky zadajte názov MZDA PRE VÝPOČET DOV. PRIEMERU.
  2. V rozbaľovacom zozname Sumarizácia vyberte Sumarizovať vybrané položky.
  3. V editačnom poli Položku pridať pod číslom uveďte napr. hodnotu 701 (táto hodnota určuje kam bude položka na mzdový list zaradená).
  4. Kliknite na tlačítko Vzorec a v mzdovom číselníku označte položky reprezentujúce odpracované hodiny pre výpočet dovolenkového priemeru podľa nastavenia (viď. Číselníky -> Mzdový číselník -> Položky pre výpočet priemeru na dovolenku). Položky ktoré majú v nastavení symbol "započítať Sk" označte tlačítkom Započítať, položky ktoré majú v nastavení symbol "odpočítať Sk" označte tlačítkom Odpočítať. Po označení položiek mzdového číselníka kliknite na tlačítko OK.
   Poznámka: V prípade že zamestnanci sú odmeňovaní mesačnou mzdou sú zvyčajne označné položky e.204, 206, 211, 215 a 216 symbolom "odpočítať Sk" a položka e.701 symbolom "započítať Sk".
  5. Zapnite zaškrtávacie políčko Zaradiť položku do tlače a kliknite na tlačítko Pridať čím sa práve nadefinovaná položka zaradí do zoznamu užítateľských položiek tlačovej zostavy.

 4. V dialógovom okne Definícia užív. položiek kliknite na tlačítko OK.

 5. Kliknite na tlačítko Parametre a vyberte Výber mesiacov. Nastavte rozsah mesiacov podľa toho pre aký štvrťrok chcete overiť výpočet dovolenkového priemeru. Ak chcete napr. overiť výpočet dovolenkového priemeru za 2. štvrťrok nastavte rozsah mesiacov predchádzajúceho štvrťroku t.j. január až marec.

 6. Vytlačte alebo zobrazte tlačovú zostavu Mzdový list.

Dovolenkový priemer zamestnanca vypočítate ako podiel hodnôt MZDA PRE VÝPOČET DOV. PRIEMERU a HODINY PRE VÝPOČET DOV. PRIEMERU. Obidve hodnoty sú tiež súčasťou tlačovej zostavy Dovolenkové priemery.
Poznámka: V prípade že organizácia zamestnáva zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou ale aj iným typom mzdy, je potrebné nadefinovať užívateľské položky pre oba typy nastavenia (viď. Číselníky -> Mzdový číselník -> Položky pre výpočet priemeru na dovolenku).