FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

408
Ako nastaviť v programe Mzdy a personalistika položky tvoriace vymeriavací základ pre poistné? (Vizuálny systém)

408 - Ako nastaviť v programe Mzdy a personalistika položky tvoriace vymeriavací základ pre poistné? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 25.01. 2011

V menu vyberte Číselníky -> Mzdový číselník -> Práca so mzdovým číselníkom a vyberte záložku Poistné. V zozname jednotlivých poistných je potom možné vybrať na záložke Vymeriavací základ tie položky, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu pre konkrétne poistné.

Keďže príjem podliehajúci zdaneniu je potrebné započítať do vymeriavacích základov pre poistné, položky, ktoré je potrebné takto označiť, sa môžu vyskytnúť v nasledovných typoch položiek Mzdového číselníka:

Základná mzda a náhrady

Príplatky pred zdanením

Zrážky pred zdanením ( tie sú však na rozdiel od príplatkových položiek odpočítané)

Nepeňažné príjmy

Príklad:
V menu vyberte Číselníky -> Mzdový číselník -> Práca so mzdovým číselníkom a kliknite na záložku Poistné. Následne vyberte napríklad položku č. 800 - Nemocenské poistenie. Kliknutím alebo potvrdením klávesy Enter na danej položke otvoríte nové okno s názvom Oprava položky. V záložke Vymeriavací základ vyhľadajte v zozname položku napríklad "Odstupné", pričom táto položka môže mať číselné označenie v rozsahu od 300 - 399 čo predstavuje typ Príplatkov pred zdanením. Následne označte túto položku zaškrtnutím okienka v stĺpčeku Započítať. Pre uloženie nastavenia potvrďte tlačítkom OK.Takto postupujte aj pri ostatných poistných, ktoré vstupujú do sociálneho poistenia. Ak sa daná položka v našom príklade "Odstupné" započíta do vymeriavacieho základu aj pre zdravotné poistné, vyhľadajte v zozname poistných v mzdovom číselníku Všeobecnú zdravotnú poisťovnu a rovnakým spôsobom na záložke Vymeriavací základ označte v zaškrtávacom políčku že položka Odstupné vstupuje do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistné. Ak označíte položku Odstupné aby tvorila vymeriavací základ pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, toto nastavenie sa automaticky skopíruje aj do ostatných zdravotných poistných. To znamená, v prípade zamestnancov, ktorí majú nadefinovanú inú zdravotnú poisťovňu ako napr. Dôvera, už nie je potrebné za predpokladu že v danom poistnom je vypnutý parameter Individuálne nastavenie, definovať položky tvoriace vymeriavací základ. V takom prípade záložku Vymeriavací základ pri konkrétnej zdravotnej poistovni nie je možné nájsť.