FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

347
Ako načítať preplatky a nedoplatky po ročnom zúčtovaní dane do miezd zamestnancov?

347 - Ako načítať preplatky a nedoplatky po ročnom zúčtovaní dane do miezd zamestnancov?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 28.04. 2009

Pre zaúčtovanie preplatkov a nedoplatkov dane po ročnom zúčtovaní dane a tiež pre prípadný doplatok daňového bonusu po ročnom zúčtovaní dane v mzdách zamestnancov sú v mzdovom číselníku preddefinované nasledovné položky:

č.1496 - DAŇOVÝ BONUS - DOPLATOK PO ROČNOM ZÚČTOVANÍ DANE
č.1499 - PREPLATOK DANE PO ROČNOM ZÚČTOVANÍ
č.1699 - NEDOPLATOK DANE PO ROČNOM ZÚČTOVANÍ

Načítanie preplatkov, nedoplatkov a bonus po ročnom zúčtovaní dane do miezd zamestnancov možno vykonať dvoma sposobmi:


Hromadné načítanie preplatkov a nedoplatkov

  1. V menu vyberte Výpočet -> Ročné zúčtovanie dane, a následne Agenda -> Načítanie roč. zúčtovania dane do miezd.

  2. V dialógovom okne zadajte výplatné obdobie miezd do ktorých budú preplatky, nedoplatky a bonus načítané. Zadajte také výplatné obdobie, v ktorom mzdy zamestnancov ešte neboli vystavené. Môžete tiež vybrať či načítanie bude vykonané pre všetkých, označených alebo len pre aktuálneho zamestnanca.


  3. Po potvrdení dialógového okna budú preplatky, nedoplatky a bonus načítané do "novozaložených" miezd zamestnancov za zvolené výplatné obdobie. V prípade úspešného načítania sumy do mzdy mzdy sú prislušné riadky v agende "Mzdy zamestnancov" označené červenou farbou indikujúcou rozpracované, nedokončené mzdy. Ak už mzda zamestnanca existovala pred spustením funkcie, preplatok alebo nedoplatok nemožno zapísať. Výsledky operácie obsahujúce informácie o úspešnom alebo neúspešnom zápise sú zobrazené v dialógovom okne. Rozpracované mzdy zamestnancov označené červenou farbou je samozrejme potrebné prepočítať.

V prípade, že mzda zamestnanca existovala pred spustením funkcie hromadného načítania preplatkov a nedoplatkov, použite funkciu načítania ročného zúčtovania dane priamo v mzde zamestnanca.


Načítanie preplatku alebo nedoplatku v mzde zamestnanca


  1. V oprave alebo vystavení mzdy zamestnanca v menu vyberte Agenda -> Načítať ročné zúčtovanie dane.

  2. V dialógovom okne potvrďte rok zúčtovania dane.

  3. Po načítaní preplatku alebo nedoplatku príp. doplatku daňového bonusu po ročnom zúčtovaní dane sa zobrazí dialógové okno s informáciou o načítanej sume a mzdovovej položky do ktorej bola suma uložená.

  4. Prepočítajte mzdu zamestnanca stačením klávesovej skratky Ctrl+F9 alebo voľbou v menu Agenda -> Výpočet mzdy.


Poznámka:
Ak chcete vystaviť mzdu a zaúčtovať v nej preplatok alebo nedoplatok po ročnom zúčtovaní dane zamestnancovi s ukončeým pracovným pomerom, v menu vyberte Nastavenie -> Program, prepnite sa do záložky "Spoločné nastavenie všetkých užívateľov", vypnite parameter "Vystavovať mzdy len zamestnancom v stave" a uložte zmenu v nastavení. Po vystavení mzdy zamestnancovi je doporučené parameter opäť zapnúť.