FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

513
13. a 14. plat od 1.5.2018

513 - 13. a 14. plat od 1.5.2018

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 26.05. 2021


V §118 odst. 4 od 1.5.2018 sa zavádza možnosť poskytnúť zamestnancom peňažné plnenie, mzdu pri príležitosti :
a) obdobia letných dovoleniek - vyplatená v júni príslušného roka - 13. plat;

b) vianočných sviatkov - vyplatená v decembri príslušného roka - 14. plat;

Pre rok 2018 platia nasledovné oslobodenia:

Trinásty plat:
       - oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur
 

Štrnásty plat:

       - oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur

       - oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur

 

 

Pre tento účel sú do mzdového číselníka pridané nasledovné položky:

1. Mzdové položky pre zaevidovanie plnej sumy 13. a 14. platu:

       227 13. plat

       228 14. plat

13 14 plat mzdovy ciselník

Kedže zamestnávateľ musí na mzdovom liste osobitne evidovať :

sumu zdaniteľného príjmu bez príjmu z 13. a 14. platu, sumu 13. platu a z toho sumu oslobodeného príjmu z 13. platu, sumu 14. platu a z toho sumu oslobodeného príjmu z 14. platu sú do mzdového čiselníka doplnené položky:

    698 OSLOB. OD DANE PRE 13. PLAT
    699 OSLOB. OD DANE PRE 14. PLAT

 

Výpočet mzdy s 13. platom v roku 2018

Podmienky uplatnenia zvýhodnenia pre 13.plat sú:

1. 13. plat vyplatený v mesiaci jún 2018

2. 13. plat najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca,  a súčastne

3. pracovnoprávny vzťah zamestnanca u predmetného zamestnávateľa k 30.4.2018 trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov.

 

Výšku 13. platu je potrebné zadať pri vystavení mzdy do položky 227 13. plat v nasledovnom okne:

 

 

Ak sú všetky podmienky splnené oslobodenie do výšky 500 Euro bude uplatnené.

 

Ak niektorá podmienka nie je splnená, hodnota 13. platu sa dá zadať do výpočtu mzdy ale zvýhodnenie sa neuplatní.

13 plat nesplnena podmienka

 
Výpočet mzdy so 14. platom v roku 2018

Pre 14.plat je vyčíslená aj položka 699 PRÍJEM OSLOB. OD DANE PRE 14. PLAT, kde je hodnota zvýhodnenia 14. platu do výšky 500 Eur ako príjem, ktorý je oslobodený od dane

 

Tlačové zostavy

 Pre jednoduchšie určenie, ktorý zamestnanec  má nárok a v akej minimélnej výške na zvýhodnený 13. plat je pre plnú XXL verziu programu doplnená nasledovná tlačová zostava:

13 plat narok na zvyhodnenie zostava

 

 

Mesačný výkaz zdravotného poistenia.

Do mesačného výkazu zdravotného poistenia do dávky 514 bol do vety tela dávky (zoznam zamestnancov) doplnený o údaj číslo 14. s názvom "Suma oslobodenia od platenia poistného".

 

MV ZP 13 plat oslobodenie 500