FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

178
Zaúčtovanie miezd do MRP účtovného programu (Vizuálny systém)

178 - Zaúčtovanie miezd do MRP účtovného programu (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
MZDY
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 09.11. 2006


EXPORT MIEZD Z PROGRAMU MZDY A PERSONALISTIKA DO PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA:

Definícia účtov pre export do MRPPÚ

Nadefinovanie jednotlivých položkiek v menu Výstupy - Export do PÚ - Vzorové účty. Skôr ako začnete definovať vzorové účty, vyberte si spôsob zaúčtovania v ponuke Agenda funkcia Zobrazenie a zvoľte jednu z možností:

zaúčtovanie podľa firmy
zaúčtovanie podľa stredísk
zaúčtovanie podľa zamestnancov

Podľa spôsobu definície účtov sa menia aj názvy stĺpcov v zobrazovanej tabuľke. Ak vyberiete zobrazenie podľa firmy, stĺpce v tabuľke obsahujú len číslo a názov položky, strany Má dať a Dal. V prípade, že vyberiete zobrazenie podľa stredísk, v tabuľke vzorové účty pribudne stĺpec Stredisko. Ak sa rozhodnete pre zobrazenie podľa zamestnancov, v tabuľke budú zobrazené údaje týkajúce sa zamestnanca.


Export údajov do MRPPÚ:

Po nadefinovaní vzorových účtov pre export môžete vyexportovať mzdové údaje pre podvojné účtovníctvo. Funkciu spustíte stlačením kláves Ctrl+E, alebo v menu Agenda výberom Exportovať údaje. Otvorí sa okno Export údajov do Podvojného účtovníctva, kde je potrebné vyplniť údaje:

 • Výplatné obdobie - automaticky sa prenesie podľa toho, v ktorom výplatnom období sa nachádzate. V editačnom políčku je možné zmeniť mesiac a rok výplatného obdobia, ktorého sa export do podvojného účtovníctva týka.
 • Spôsob zaúčtovania miezd do podvojného účtovníctva, t.j. či sa má zaúčtovať podľa zamestnancov, stredísk alebo firmy. Ak vyberiete zaúčtovanie podľa zamestnancov, aktivuje sa zaúčtovanie poistného za organizáciu. Tu je potrebné vybrať zaúčtovanie buď podľa stredísk alebo podľa firmy.
 • Výstupný súbor - zadajte názov súboru, kliknutím na tlačítko Prehľadať otvoríte okno Uložiť ako. Nastavte sa do príslušného adresára a vytvorte databázový súbor *.dbf. Napr.: C:\Program Files\MRP\Mzdy a personalistika(Sk)\Export\*.dbf. Kliknutím na tlačítko Uložiť sa vrátite do okna Export údajov do podvojného účtovníctva.
 • V rozbaľovacom zozname Názvy mzd. položiek je možné vybrať či exportované položky budú v pôvodnom, anglickom resp. nemeckom jazyku, príp. pre export môžete použiť alternatívne názvy položiek mzd. číselníka, t.j. originálne názvy položiek mzdového číselníka budú nahradené alternatívnymi. Samotný export spustíte kliknutím na tlačítko OK.

 

EXPORT MIEZD Z PROGRAMU MZDY A PERSONALISTKA DO JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA:

Definícia kódov pre export do MRPJÚ

Nadefinovanie jednotlivých položiek do tabuľky Kódy pre export do Jednoduchého účtovníctva v menu Výstupy - Export do JÚ - Definícia kódov. Tabuľka obsahuje číslo a názov položky mzdového číselníka, pohyb, pohyb (org.), analytiku a kód banky. Jednotlivé kódy je možné pridávať klávesou Ins, alebo tlačítkom +.

Export údajov do MRPJÚ

 1. Export mzdových údajov pre Jednoduché účtovníctvo. Funkciu spustíte stlačením kláves Ctrl+E, alebo výberom Exportovať údaje z menu Agenda.
 2. Otvorí sa okno Export údajov do Jednoduchého účtovníctva, kde je potrebné vyplniť údaje:
 • Výplatné obdobie - tento údaj sa automaticky nastaví podľa toho, v ktorom výplatnom období sa nachádzate. V editačnom poli je možné ho zmeniť. Ak je správne vyplnené výplatné obdobie, zadajte cestu pre výstupný súbor.
 • Výstupný súbor zadajte názov súboru, kliknutím na tlačítko Prehľadať otvoríte okno Uložiť ako. Nastavte sa do príslušného adresára a vytvorte databázový súbor *.dbf. napr.: C:\Program Files\MRP\Mzdy a personalistika(Sk)\Export\*.dbf. Kliknutím na tlačítko Uložiť sa vrátite do okna Export údajov do jednoduchého účtovníctva.
 • V rozbaľovacom zozname Názvy mzd. položiek je možné vybrať či exportované položky budú v pôvodnom, anglickom resp. nemeckom, poprípade pre export môžete použiť alternatívne názvy položiek mzd. číselníka, t.j. originálne názvy položiek mzdového číselníka budú nahradené alternatívnymi. Samotný export spustíte kliknutím na tlačítko OK.


ZAÚČTOVANIE MIEZD DO PROGRAMU MRP PODVOJNÉ (JEDNODUCHÉ) ÚČTOVNÍCTVO

 1. Účtovný (Peňažný) denník - tlačítko Funkcie - Zaúčtovanie miezd.
 2. V časti Mzdový program zadajte informácie o MRP-mzdovom programe, z ktorého chcete mzdy zaúčtovať a ďalšie požadované upresnenia podľa nápovedných textov. Ak zadáte ako východzí mzdový program vo verzii pre MS-DOS, je potrebné ešte v časti Diakritika vybrať kódovanie v akom program pracuje (potrebnú informáciu zistíte v konfigurácii mzdového programu pre MS-DOS).
 3. Zadáte mzdové obdobie pre zaúčtovanie, Dátum pre účtovné zápisy.
 4. Program umožňuje zadať voľby : Rozúčtovať na strediská, na zamestnanca a rozúčtovať podľa účtov.
 5. V časti Importovať zo súboru vyberte súbor, z ktorého chcete mzdy zaúčtovať (t.j. ten, ktorý ste vytvorili pri exportovaní).
 6. Voľbou OK spustíte zaúčtovanie miezd.