FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

270
Zadávanie typov DPH od 1.10.2007 do 31.12.2009 (Vizuálny systém).

270 - Zadávanie typov DPH od 1.10.2007 do 31.12.2009 (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 19.01. 2010

Pre správny výpočet DPH je potrebné do každého dokladu zaevidovaného cez účtovný/peňažný denník, resp. do každej zaevidovanej/vystavenej faktúry, ostatnej pohľadávky/ostatného záväzku zadať príslušný typ DPH. Na základe zadaných typov DPH program do jednotlivých riadkov Priznania DPH načíta hodnoty - viď obrázok.

Do dokladov (v účtovnom a peňažnom denníku, vo faktúrach, v ostatných pohľadávkach a záväzkoch) bol doplnený typ dokladu (bežný daňový doklad, D - daňový dobropis, T - ťarchopis). Prijaté faktúry, ostatné záväzky a výdavkové doklady s typom dokladu D/T nevstupujú do riadkov 20 - 23 Priznania DPH.

Od 1. 10. 2007 vstúpilo do platnosti nové tlačivo k dani z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). Na základe tejto zmeny došlo v programe k úprave typov DPH. Chceme vás touto formou upozorniť na zrušenie typu DPH 16, 55, 56, 57 a 60. Je potrebné, aby ste si skontrolovali už vystavené daňové doklady za 10. mesiac a zmenili vyššie spomenuté typy DPH na typy, ktoré sú v platnosti od 1. 10. 2007.Legenda:

1)

    ΣX = súčet hodnôt DPH z dokladov s typom DPH 15 + 40 + 43 + 46 + 49 + 52 + 61 + 64 + 65 - 80
     
    ΣY = súčet hodnôt DPH z dokladov s typom DPH 42 + 45 + 48 + 51 + 54


2)


R17 = R02 + R04+ R06 + R08 + R10 + R12 + R16

Rpom = R17 - R18 - R19 - R24 - R25

R27: ak Rpom > 0 potom R27 = Rpom, inak R27 = 0

R28: iba ak R26 <> 0

potom ak R27 = 0 a R29 > 0 tak R28 = 0, inak R28 = R27 - R26

R29: ak Rpom < 0 potom R29 = Abs(Rpom), inak R29 = 0

R30: iba ak R26 <> 0 a R29 > 0 tak R30 = R29 - R26, inak R30 = 0

R32: ak R26 = 0 tak R32 = R27 - R31

inak ak R27 > 0 alebo R29 > 0 tak potom

ak R28 - R31 > 0 tak R32 = R28 - R31, inak R32 = 0


Skontrolovať jednotlivé riadky priznania k DPH si môžete vo výstupnej zostave Záznamná povinnosť (Účtovný/Peňažný denník - Výstupy). Tu nájdete podrobný rozpis dokladov DPH, rozdelený podľa toho, ako vstupujú do jednotlivých riadkov priznania DPH.