FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

252
Ročný výkaz v Jednoduchom účtovníctve (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch) (Vizuálny systém)

252 - Ročný výkaz v Jednoduchom účtovníctve (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch) (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
JEDUC
Dátum upravy: 14.02. 2022

Firmy účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva sú povinné zostaviť Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch za účtovné obdobie.
Do výkazu o majetku a záväzkoch vstupujú údaje zo všetkých účtovných kníh, ktoré účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia viedla. V programe sú niektoré údaje vpisované do výkazu napr. z denníka, iné je potrebné zadať ručne napr. hodnotu zásob.
Do výkazu o príjmoch a výdavkoch vstupujú údaje z peňažného denníka.

Legenda:

PDx - pohyby v denníku, x predstavuje číslo pohybu
PocH - počiatočná hodnota
ZC - zostatková cena
RO - ročný odpis
M - majetok nadobudnutý v aktuálnom roku
hzr - hodnota zadaná ručne pred tlačou výkazu
NFV - neuhradené faktúry vydané
NFP - neuhradené faktúry prijaté
NPH - neuhradené ostatné pohľadávky
NZV - neuhradené ostatné záväzky, PD14 - PD35 (kódy peňažného denníka)
C - ceniny