FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

508
Kontrolný výkaz DPH

508 - Kontrolný výkaz DPH

Tagy: VIZUAL, UCTO
Tagy:
VIZUAL
UCTO
Dátum upravy: 19.12. 2019

Export do formátu XML:
Kontrolný výkaz vyexportujete v XML formáte priamo vo výkaze po načítaní dát cez tlačítko Export XML.

Dodatočný kontrolný výkaz:

 

Dodatočný kontrolný výkaz vytvoríte nastavením sa na pôvodný vyexportovaný výkaz cez tlačítko Funkcie/Dodatočný výkaz.
Po načítaní dát sa vytvorí nový Dodatočný výkaz tzv. rozdielový, v ktorom sa načítajú pôvodné doklady, ako ja doklady, v ktorých sa uskutočnili zmeny oproti pôvodným dokladom.

Sú označené kódmi 1 alebo 2. 
Kód 1 - maže pôvodný záznam;
Kód 2 - nový záznam;
Vyexportujú sa len opravené doklady.

Podmienky výberu pre jednotlivé časti KV:

 

KVobr.A1

 

 

Podmienky výberu pre časť A1 KV:

1. vstupujú sem vydané faktúry + ostatné pohľadávky 

· typ DPH – všetky doklady s typom DPH 10 a 84 

· typ DOKLADU - bežný 

· v prípade, že je na každej položke iná sadzba DPH, hodnoty sú do KV prenesené v členení podľa sadzieb 

· Dátum: výpočet KV a DPH sa riadi dátumom Daňovej povinnosti, ktorý aj ťahá do stĺpca 3 KV 

  ( v prípade, že doklad (FV) nemá vstúpiť do KV je potrebné zadať do dátumu dodania dátum skorší ako je dátum 1.1.2013 napr., keď sa na faktúre nachádza sadzba DPH 19%)

2. Poradové číslo faktúry: 

· vstupuje sem poradové číslo faktúry (tvar nastavený v číselných radoch), alebo číslo, ak je vyplnené nové políčko Originálne číslo faktúry 

3. nevstupujú sem vydané faktúry vystavené pre FO – (tie, ktoré nemajú pridelené DIČ ani IČ DPH) 

· ak je vyplnený DIČ, alebo IČ DPH vydaná faktúra vstupuje do časti A1 

· ak DIČ, alebo IČ DPH nie sú vyplnené a zároveň je v adrese zaškrtnuté políčko „Fyzická osoba“ doklady vstupujú do časti D2 

· ak nie je pridelené IČ DPH, ale len napr. DIČ, alebo IČO, identifikačné číslo pre daň odberateľa sa nevypĺňa 

· do kontrolného výkazu nevstupujú vydané faktúry, v ktorých ste vybrali sadzbu DPH – oslobodené alebo mimo DPH, vstupujú len do časti A2 (viď. ďalšie podmienky k časti A2) 

4. ak sa jedná zásielkový predaj, pri tvorbe KV cez záložku Vstupné údaje označíte zaškrtávacie okienko Zásielkový predaj, potom  všetky FV + ostatné pohľadávky vstupujú do časti A1 bez ohľadu na odberateľa 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVobr.A2

 

Podmienky výberu pre časť A2 KV:

1. do tejto časti vstupujú vydané faktúry – prenos daňovej povinnosti (tuzemské samozdanenia), znamená to, že faktúry sú bez DPH, alebo aj mimo DPH 

· musí byť uvedený typ položky: Poľnohospodárske plodiny, Kovy, Integrované obvody, Mobilné telefóny 

· bez ohľadu na typ DPH (na faktúre môžu byť aj iné položky podliehajúce zdaneniu v tuzemsku u odberateľa napr. doprava) 

· kód z colného sadzobníka je preberaný zo skladovej karty 

· Dátum: výpočet KV a DPH sa riadi dátumom Daňovej povinnosti, ktorý aj ťahá do stĺpca 3 KV 

  (v prípade, že doklad (FV) nemá vstúpiť do KV je potrebné zadať do dátumu dodania dátum skorší ako je dátum 1.1.2013 napr., keď sa na faktúre nachádza sadzba DPH 19%)

2.  do tejto časti nenačítavame hodnoty z modulu Ostatné pohľadávky 

3.  vydané faktúry musia mať zadaný typ DPH 10 a 19, od 1.1.2017 aj typ DPH 83 - stavebné práce ( pre KVdph2017 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVobr.B.1.

 

Podmienky výberu pre časť B1 KV:

1. do tejto časti vstupujú prijaté faktúry + ostatné záväzky – prenos daňovej povinnosti v tuzemsku aj zo samozdanenia EU tzn. len typy DPH: 46,47,48 + 49,50,51 + 67,68,69 

· typ dokladu – bežný 

· Dátum: výpočet KV a DPH sa riadi dátumom Odpočítanej dane resp. dátumom daňovej povinnosti, do stĺpca 3 KV sa však preberá dátum dodania:  v prípade, že je skorší ako dátum Odpočitania dane,  

   alebo dátum daňovej povinnosti

  (v prípade, že doklad ( FP) nemá vstúpiť do KV je potrebné zadať do dátumu dodania dátum skorší ako je dátum 1.1.2013 napr., keď sa na faktúre nachádza sadzba DPH 19%)

· do tejto časti nevstupujú doklady označené ako oslobodené, alebo mimo DPH 

 

2.  výšku odpočítanej dane je možné sledovať v stĺpci 7

· pri typoch  DPH 48,51,54,69 t.j. čiastočný nárok na odpočet – hodnota je prepočítaná koeficientom zadaným pri výpočte DPH 

· typy 47,50,53,68 t.j. bez nároku na odpočet – v tomto prípade je hodnota 0 

· pri dokladoch, kde je uvedený iný nárok na odpočet – preberaná je Vami zapísaná hodnota (napr. doklad, kde si odpočítavate 80% PHM)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVobr.B.2.

 

Podmienky výberu pre časť B2 KV:

 

1.  do časti B2 vstupujú prijaté faktúry + ostatné záväzky 

· typ dokladu – bežný 

· do tejto časti nevstupujú doklady označené ako oslobodené, alebo mimo DPH 

· Dátum: výpočet KV a DPH sa riadi dátumom Odpočítanej dane resp. dátumom daňovej povinnosti, do stĺpca 3 KV sa však preberá dátum dodania: v prípade, že je skorší ako dátum Odpočitania dane,  

   alebo dátum daňovej povinnosti

(v prípade, že doklad (FP) nemá vstúpiť do KV je potrebné zadať do dátumu dodania dátum skorší ako je dátum 1.1.2013 napr., keď sa na faktúre nachádza sadzba DPH 19%)

 

2. výšku odpočítanej dane je možné sledovať v stĺpci 7 (Výška odpočítanej dane v eurách) 

· typ DPH 40 – t.j. plný nárok na odpočet – preberaná je celá hodnota DPH 

· typ DPH 42 – t.j. čiastočný nárok na odpočet – hodnota je prepočítaná koeficientom zadaným pri výpočte DPH 

· pri dokladoch, kde je uvedený iný nárok na odpočet – preberaná je Vami zapísaná hodnota (napr. doklad, kde si odpočítavate 80% PHM) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

bez názvu-b3

                                  Tabuľka (časť B.3.) platná pre kontrolný výkaz platný do 31.03.2016 - označenie výkazu KVdph2014 - bez rozdelenia podľa IČ DPH.

 

KV-B.3.1.

            Tabuľka (časť B.3.1.) platná pre kontrolný výkaz podľa novely zákona o DPH od 01.04.2016 (označenie výkazu KVdph2016) - ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné obdobie menej ako 3000 EUR.

 

KV-B.3.2

           Tabuľka (časť B.3.2.) platná pre kontrolný výkaz podľa novely zákona o DPH od 01.04.2016 (označenie výkazu KVdph2016) - ak je celková suma odpočítanej dane za prislušné obdobie 3000 EUR a viac.

 

 Ak je za príslušné zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3000 EUR a viac, je platiteľ povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu

dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením IČ DPH.

          

Podmienky výberu pre časť B3 KV:

1.  do tejto časti vstupujú tuzemské prijaté faktúry + denník + ostatné záväzky + pokladňa ( t.j. výdavky)

· typ dokladu – zjednodušená faktúra (ZF) 

· do tejto časti nevstupujú doklady označené ako oslobodené, alebo mimo DPH
  

        2.  celkovú sumu odpočítanej dane v eurách je možné sledovať v stĺpci 3 (Celková suma odpočítanej dane v eurách)

· typ DPH 40 – t.j. plný nárok na odpočet – preberaná je celá hodnota DPH 

· typ DPH 42 – t.j. čiastočný nárok na odpočet – hodnota je prepočítaná koeficientom zadaným pri výpočte DPH 

· pri dokladoch, kde je uvedený iný nárok na odpočet – preberaná je Vami zapísaná hodnota (napr. doklad, kde si odpočítavate 80% PHM) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVobrC1

 

Podmienky výberu pre časť C1 KV:

 

- do tejto časti  vstupujú vydané faktúry +ostatné pohľadávky 

1.   tuzemské, kde je uvedený:

· typ dokladu – dobropis/ťarchopis 

· vstupujú sem doklady iba so sadzbou DPH základnou, alebo zníženou t.j. 20% alebo 10% 

· od 1.1.2017 aj typ DPH 83 - stavebné práce ( pre KVdph2017 ) 

 

2. zahraničné do EU, alebo prenos daňovej povinnosti (tuzemské samozdanenie), kde je uvedený: 

· typ dokladu – dobropis/ťarchopis 

· vstupujú sem doklady bez sadzby DPH, označené ako oslobodené alebo mimo DPH, tzn., že sledujeme typ položky viď. časť A2 

· musí byť uvedený typ položky: Poľnohospodárske plodiny, Kovy, Integrované obvody, Mobilné telefóny 

· stĺpec 5 sa v tomto prípade nevypĺňa 

· bez ohľadu na typ DPH (na faktúre môžu byť aj iné položky podliehajúce zdaneniu v tuzemsku u odberateľa napr. doprava) 

 

3. V prípade dobropisu, ťarchopisu, kde sú použité iné sadzby než aktuálne t.j. (20% a 10%) je potrebné do FV zadať dátum dodania skorší ako je 1.1.2013 -  

 (týmto zadaním vyradíte faktúru z kontrolného výkazu) - viď dodatok č. 1 k poučeniu KV bod 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVobrC2

 

Podmienky výberu pre časť C2 KV:

 

- do časti C2 vstupujú prijaté faktúry + denník + ostatné záväzky + pokladňa ( t.j. výdavky)
  

1.  tuzemské

· typ dokladu – dobropis/ťarchopis 

· vstupujú sem doklady iba so sadzbou DPH základnou, alebo zníženou t.j. 20% alebo 10% 

 

2.   zahraničné z EU, alebo prenos daňovej povinnosti (tuzemské samozdanenie), kde je uvedený:

· typ dokladu – dobropis/ťarchopis 

· typ DPH: všetky typy  DPH EU okrem typov 39,43,44,45,58 

3.   rozdiel v sume odpočítanej dane je možné sledovať v stĺpci 7 (Rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách)

· typy DPH 42,48,51,54,69 – t.j. čiastočný nárok na odpočet – hodnota je prepočítaná koeficientom zadaným pri výpočte DPH 

· typy DPH 47,50,53,68 – t.j. bez nároku na odpočet – keďže doklady majú nulový nárok na odpočet – uvedená je hodnota 0 

· pri dokladoch, kde je uvedený iný nárok na odpočet – preberaná je Vami zapísaná hodnota (napr. doklad, kde si odpočítavate 80% PHM) 

 

4.  V prípade dobropisu, ťarchopisu, kde sú použité iné sadzby než aktuálne t.j. (20% a 10%) je potrebné do FP zadať dátum dodania skorší ako je 1.1.2013 - 

 (týmto zadaním vyradíte faktúru z kontrolného výkazu) - viď dodatok č. 1 k poučeniu KV bod 4

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVobrD1

 

 

Podmienky výberu pre časť D1 KV:

 

1.   do časti D1 vstupujú hodnoty z modulov denník + ostatné pohľadávky + pokladňa (príjmy)

· typ DPH – len typ DPH 10 

· typ dokladu – uzávierka (UZ) 

· aj sadzby oslobodené a mimo DPH – vstupujú do stĺpca 1 (Celková suma obratov v eurách evidovaných všetkými ERP) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVobrD.2.

 

Podmienky výberu pre časť D2 KV:

 

1.  do časti D2 vstupujú hodnoty z modulov denník + pokladňa + vydané faktúry + ostatné pohľadávky (príjmy) 

· typ DPH – len typ 10,19 a 84 

· typ dokladu – zjednodušená faktúra (ZF), alebo bežný typ dokladu pre FV v prípade nepodnikateľa, to zn., že v adrese je zaškrtnuté políčko "Fyzická osoba" 

· vstupujú sem iba tie doklady, ktoré majú vyplnenú základnú, alebo zníženú sadzbu DPH    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najčastejšie otázky ohľadom  KV:

 

1. Výdavkové pokladničné doklady načíta z programu do KV do časti B3 jednotlivo po dokladoch, ale po načítaní xml súboru na Finančnú správu sa tieto doklady načítajú jednou sumou. 

2. Príjmové pokladničné doklady  načíta z programu do KV do časti D1 jednotlivo po dokladoch, ale po načítaní xml súboru na Finančnú správu sa tieto doklady načítajú jednou sumou. 

3. V prípade, že doklad nemá vstúpiť do KV je potrebné zadať do dátumu dodania dátum skorší ako je dátum 01.01.2013.