FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

223
Export/Import dát (Vizuálny systém)

223 - Export/Import dát (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 10.05. 2023

Voľba Export / Import dát sa nachádza v agende Údržba dát.
 
  Typ dát
1. import / export .PHC
2. import z .DBF
3. import z .TXT
4. export / import .XML
5. import Turbofaktúra
6. Maloobchod/Reštaurácia
7. E-shop
8. EURO 50/80/150 eKasa


 

1. PHC - INTERNÝ FORMÁT SÚBORU

export / import v internom formáte .PHC je možné použiť napríklad:

 • pri prenose dát do novovytvorenej firmy niektorých agend
 • na synchronizáciu údajov medzi vzdialenými prevádzkami
 • E/I skladových kariet + možnosť naimportovať predajné ceny z exportovaného súboru
 • pri importe faktúr (vydaných, alebo prijatých) rozšírený o úhrady s možnosťou voľby:
  (Parametre interného importu nájdete cez Nastavenie-->Pohľadávky,Záväzky,Faktúry-->Vydané faktúry alebo Prijaté faktúry)
 1. import faktúr bez úhrad - import ešte nenaimportovaných faktúr bez úhrad
 2. import faktúr s úhradami - import ešte nenaimportovaných faktúr s úhradami + chýbajúce úhrady k existujúcim faktúram

 3. reimport faktúr s úhradami - import neexistujúcich faktúr s úhradami + prepísanie existujúcich faktúr z importovaného súboru

 


2. IMPORT Z DBF SÚBOROV

 • Ide o možnosť importu z externých zdrojov, z DBF súborov, ktorá umožňuje do programu naimportovať napr. faktúry vytvorené iným programom.
 • z DBF súborov je možné hromadne importovat dáta do agiend: Adresy, Faktúry vydané, Faktúry prijaté, Účtovný Denník (len pri PU) - vhodné pre SW, leasingové spoločnosti, správcovské spoločnosti, bytové družstvá.
 • pre úspešné používanie takéhoto importu musia byť splnené podmienky:
  - importované súbory musia byť umiestnené v adresári Prenos. Jeho umiestnenie na disku závisí od inštalácie programu
  (napr. C:\MrpWin\PodUc\Prenos)
  - súbory musia mať predpísaný názov a predpísanú štruktúru. Súbory na stiahnutie: Popis štruktúry a Testovacie súbory


3. IMPORT Z TXT SÚBOROV

 • ide o možnosť importu z externých zdrojov, z TXT súborov, ktorá umožňuje do programu naimportovať faktúry vytvorené iným programom.
 • z TXT súborov je možné importovať dáta do agiend: Adresy, Faktúry vydané a Faktúry prijaté.
 • pre úspešné používanie takéhoto importu musia byť splnené podmienky:
  - importované súbory musia byť umiestnené v adresári Prenos. Jeho umiestnenie na disku závisí od inštalácie programu
  (napr. C:\MrpWin\PodUc\Prenos)
  - súbory musia mať predpísaný názov a predpísanú štruktúru. Súbor na stiahnutie: Popis štruktúry a Testovacie súbory


4. EXPORT / IMPORT z XML SÚBOROV 

 • ide o možnosť importu z externých zdrojov, z XML súborov, ktorá umožňuje do programu naimportovať faktúry prípadne adresy vytvorené iným programom a možnosť vyexportovania faktúr prípadne adries do formátu XML.
 • z XML súborov je možné importovať dáta do agiend: Adresy, Faktúry vydané a Faktúry prijaté.
 • do XML súborov je možné exportovať dáta z agiend: Adresy, Faktúry vydané a Faktúry prijaté.
 • enlightenedTIP Tento modul umožňuje exportovať faktúry do účtovného systému MRP-K/S. Takže účtovné firmy môžu používať MRP-K/S, zatiaľ čo obyčajný živnostník môže používať len vizuálnu Fakturáciu a exporty z nej odovzdávať účtovnej firme, ktorá mu v MRP-K/S vedie kompletnú účtovnú agendu. Jedná sa o export / import verzia 1.0. !!!
 • pre úspešné používanie takéhoto importu musia byť splnené podmienky:
  - po kliknutí na tlačítko import musí byť vybratý adresár, ktorý obsahuje XML súbory
  - súbory musia mať predpísaný názov a predpísanú štruktúru. Súbor na stiahnutie: Popis štruktúry a Testovacie súbory


5. IMPORT TURBOFAKTÚRA


6. MALOOBCHOD/REŠTAURÁCIA

 • ide o export údajov (skladových kariet) do programu MRP Maloobchod / MRP Reštaurácia (OFF LINE režim) a import predaja realizovaného v maloobchode/reštaurácii do skladového výdaja.


7. E-SHOP

 • ide o export skladových kariet do formátu .dbf a možnosť importu prijatých objednávok vo formáte .dbf - testovacie súbory
  Export a import prebieha do/z priečinka Prenos, ktorý sa nachádza na mieste inštalácie MRP programu. Umiestnenie programu zistíte jednoducho cez Pomoc--> Preskúmať priečinok aplikácie.


8. EURO 50/80/150 eKasa

 • ide o export údajov do pokladní typu EURO
 • import predaja realizovaného cez EURO pokladňu do skladového výdaja sa vykonáva cez agendu
  skladové pohyby-->pridať výdaj-->Funkcie-->Import položiek z Euro pokladne
 • zobrazenie tejto voľby je podmienené verziou programu s fiškálnym modulom.

 

PREVOD DÁT Z TABULIEK INÝCH ÚČTOVNÝCH SYSTÉMOV

Údržba dát --> Prevod dát --> Prevod tabuliek

Import je možné realizovať len z .dbf súboru. Po načítaní .dbf súboru je potrebné vytvoriť prepojenie polí zo vstupného súboru s poliami MRP programu.

Importovať je možné:
- Adresy
- Skladové karty