FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

506
Zadávanie VYDANÝCH FAKTÚR a PRIJATÝCH FAKTÚR pri prenose daňovej povinnosti s kombináciou tuzemských plnení - (Vizuálny systém) *AKTUALIZOVANE*

506 - Zadávanie VYDANÝCH FAKTÚR a PRIJATÝCH FAKTÚR pri prenose daňovej povinnosti s kombináciou tuzemských plnení - (Vizuálny systém) *AKTUALIZOVANE*

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, FAKTURACIA
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
FAKTURACIA
Dátum upravy: 26.05. 2021

verzia pre tlač

Pri zadávaní VYDANÝCH FAKTÚR boli pridané nasledujúce novinky, ktoré je NUTNÉ mať vyplnené, nakoľko súvisia so správnym vykazovaním v KV a tlačive DPH

1. Nový typ DPH - 85 – prenos daňovej povinnosti resp. kombinácia prenosu daňovej povinnosti a tuzemského zdanenia

2. Nové typy položiek -

 _S – stavebné práce par. 69 odst.12 písm. j)

 _X – prenos DP podľa par. 69 odst.12 písm. a) až e) - (od verzie 7.90.940)

 a pôvodné

_K – Kovy par. 69 odst.12 písm. g)

_P – Poľnohospodárske plodiny par. 69 odst.12 písm. f)

_I – Integrované obvody (limit 5000 €) par. 69 odst.12 písm. i), limit program nesleduje

_M – Mobilné telefóny (limit 5000€) par. 69 odst.12 písm. h), limit program nesleduje

3. Kód colného sadzobníka – kód colného sadzobníka pridaný od verzie 7.90.941 – 4 miestne číslo, tento kód slúži na jednoduché zadávanie a zároveň na správne sčítanie jednotlivých položiek v KV

4. MJ – pre KV sú doporučené len t- tona, kg – kilogram, m- meter, ks -kus (poučenie ku KV str. 14)

V poučení ku KV sa tiež nachádza upozornenie : Tovary s rovnakým kódom 4-miestnym kódom colného sadzobníka sa uvádzajú v rovnakej mernej jednotke, inak je potrebné ich prepočítať na jednu mernú jednotku, aby bolo možné uviesť súčet množstva. (poučenie ku KV str. 14)

 

Všetky doklady vystavené po 1.1.2018 týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti zaevidované v starších verziách doporučujeme skontrolovať, prípadne manuálne upraviť – prepísať typ DPH (na 85) , zadať správny typ položky ('_K', '_S', '_P', '_I', '_M', _X'), zmeniť sadzbu DPH (na 0%)-viď obrázky nižšie.
 

POLOŽKY s prenosom daňovej povinnosti môžete do faktúry zadávať nasledujúcimi spôsobmi:

1. priamym zapísaním položky do faktúry ( správne vyplnený typ položky, MJ, prázdna sadzba DPH, kód colného sadzobníka)

alebo

2. cez preddefinované položky klávesou CTRL+P – správne zadaný typ položky, MJ, prázdna sadzba DPH a od verzie 7.90.941 aj vyplnený nový stĺpec Kód colného sadzobníka (4 miestne číslo), ktoré si môžete vybrať z ponuky klávesou F4 (tento kód slúži len na správne vyplnenie položiek v KV). V prípade, že chcete do faktúry uvádzať Kód z colného sadzobníka celý doporučujeme používať bod 3 alebo 4.

alebo

3. vo faktúre v položke CTRL+S - skladové karty slúžia len ako číselník (MJ neodpočítáva zo skladu), platí však rovnaké nastavenie ako v bode 4. Stĺpec kód colného sadzobníka vo faktúre vydanej nie je potrebné vypisovať, kód colného sadzobníka sa preberá priamo zo skladovej karty.

alebo

4. vo faktúre tlačítko SKLAD – výdajka, na karte je potrebné mať zadané všetky náležitosti hlavne typ položky, MJ, sadzba DPH v skladovej karte nie je podstatná (podstatná bude až keď ju prenesiete do faktúry) a v záložke Intrastat Kód z colného sadzobníka. Stĺpec kód colného sadzobníka vo faktúre vydanej nie je potrebné vypisovať, kód colného sadzobníka sa preberá priamo zo skladovej karty.

Nastavenie zobrazovania záložky Intrastat : /faq/461

 

Po prenose položiek či už zo skladu (bod 3 alebo 4) alebo z preddefinovaných položiek (bod 2) vymažete pri položkách s prenosom daňovej povinnosti sadzbu DPH alebo klávesou F4 vyberiete ponuku „prenos DP – vpísať do všetkých zodpovedajúcich položiek“ - platí len pre '_K', '_S', '_P', '_I', '_M', _X'.

Výstupná tlačová zostava – 001 – Faktúra všestranná

V prípade, že si prajete zobrazovať kód colného sadzobníka aj do faktúry, doporučujeme používať spôsob preberania položiek do faktúry podľa bodov 3 alebo 4. Zároveň je potrebné si nastaviť: Nastavenie – Sklad – Parametre – Prepojenie na faktúry a objednávky. Kód je preberaný zo skladovej karty.

 

Doprava a iné súvisiace náklady:

Vzhľadom na komplikovanosť postupu na rozpočítavanie dopravy a iných súvisiacich nákladov do faktúry doporučujeme navýšiť cenu tovaru o všetky súvisiace náklady.

Výpočet DPH :

Vydané faktúry s typom DPH 85 nevstupujú do DPH ak:

 • položka je v režime prenosu DP (sadzba je 0% a zároveň je vyplnený typ položky uvedený podľa bodu 2)

 • postup výpočtu DPH podľa typov DPH je uvedený tu: /faq/438

   

Výpočet Kontrolného výkazu:

Vydané faktúry s typom DPH 85 vstupujú do KV

 • do časti A2 položky kde je prenos DP okrem položky označenej typom položky „_X“ (poučenie ku KV str. 4, UPOZORNENIE)

 • do časti A1 položky kde je uvedená sadzba DPH základná alebo znížená


Do verzie 8.00.943 platí:

Pri prijatých faktúrach je potrebné doklad rozdeliť na 2 doklady - nie je možné kombinovať typy DPH tuzemské a EU (samozdanenie)

Faktúra č.1 (PF2018001) – položky s prenosom DP
 • zadať správnu adresu, pôvodné číslo dokladu atď

 • správne uviesť typ DPH, viac o typoch DPH tu: /faq/438

 • zadať sadzbu DPH (vypočíta sa príšlušná daň na samozdanenie, hodnota faktúry sa nepovýši o DPH)

 • zadať typ položky pre správne vyplnenie KV, položky pridať podľa postupu uvedeného k vydaným faktúram

 

Faktúra č. 2 – PF2018002 – položky bez prenosu DP

 • zadať správnu adresu, pôvodné číslo dokladu atď

 • správne uviesť typ DPH, viac o typoch DPH tu: /faq/438

 • zadať sadzbu DPH (vypočíta sa príšlušná daň )


UPOZORNENIE !
Od verzie 8.00.944 je možné zadávať na prijatej faktúre viac typov DPH - podrobnejšie v otázke č. 510
 

Súvisiace otázky:

/faq/457

/faq/490

/faq/438

/faq/461

 

Zaujímavé odkazy k novému zákonu o DPH k 1.1.2018:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2018/2018.01.05_predaj_T_cez_ERP.pdf

https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/faq/dph

 

Poučenia:

Tlačivo DPH - https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/Poucenia/DPHv18-poucenie.pdf

Kontrolný výkaz -