FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

424
Zaradenie Karty predmetu do programu Evidencia majetku (Vizuálny systém)

424 - Zaradenie Karty predmetu do programu Evidencia majetku (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, Majetok
Tagy:
VIZUAL
Majetok
Dátum upravy: 15.07. 2011

1. Agendy - Karty predmetov - vľavo dole tlačítko Nová. Otvorí sa Vám Karta predmetu kde zadávate potrebné údaje podľa predlohy.
Do políčka Evidenčné číslo zapíšete číslo karty predmetu alebo si môžete zadať číselné rady klávesovou skratkou F4 - ponúkne sa Vám pridanie číselného radu pre majetok. Stlačením tlačítka Nová zadáte Prefix (celý rok nemenné číslo) a Poradové číslo (zadáva sa počet núl t.j. rozsah čísla). Zadanie číselnej rady ukončíte tlačítkom OK. Znovustlačením tlačítko OK sa Vám do čísla Karty predmetu dosadí Evidenčné číslo karty.

2. Ďalej zadajte všetky potrebné údaje o majetku - dátumy, sumy atď. Do karty predmetu je dôležité zadať vo vstupných údajoch Skupinu odpisov pre daňové odpisy prostredníctvom tlačítka Vybrať. Po zadaní všetkých údajov kartu uložíme tlačítkom OK.

3. Výpočet daňových odpisov - kartu predmetu otvoríme a vo vrchnej časti si nájdeme záložku Daňové odpisy. Tlačítkom Nový môžeme pridať už dopredu ručne vypočítaný odpis. Ak chceme, aby nám odpis vypočítal program stlačíme tlačítko Výpočet. Nasledovne zadáme rok za ktorý chceme vypočítať odpisy.

4. Účtovné odpisy vypočítame podobným spôsobom - prejdeme do záložky Účtovné odpisy - stlačíme tlačítko Nový alebo Výpočet, zadáme mesiac a rok, do ktorého chceme odpisy vypočítať.

5. Odpisy je možné vypočítať aj hromadne - v paneli agiend sa prepneme do Daňových odpisov a stlačíme tlačítko Výpočet. Obdobne postupujeme aj pri Účtovných odpisoch.