FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

442
Rovnomerné daňové odpisy od 1.1.2012

442 - Rovnomerné daňové odpisy od 1.1.2012

Tagy: VIZUAL, Majetok, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
Majetok
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 08.10. 2012

Untitled Document ROVNOMERNÉ DAŇOVÉ ODPISY od 1.1.2012

Verzia pre tlač

1. ROK

Spoločnosť zakúpila automobil v cene 48000 EUR, zaradí ho do 1. odpisovej skupiny , rozhodne sa ho odpisovať rovnomerne.

Vypočítaný ročný daňový odpis je 12000 EUR, avšak predmet bol zakúpený počas roka t.j. je za daný rok je možné uplatniť len pomernú časť odpisu pripadajúcu na príslušné obdobie (predmet je obstaraný po 31.12.2011) v tomto prípade 8 mesiacov (máj-december).
Zostatková cena na začiatku obdobia je obstarávacia cena, ročný odpis je vypočítaný podľa zákona o dani z príjmu znížený o neuplatnenú časť z 1. roku, zostatková cena po odpise a tech.zhodnotení je iba informatívna, je vypočítaná ako zostatková cena na začiatku obdobia + tech. zhodnotenie v odpis. roku mínus ročný odpis v odpisovom roku.


2. ROK

V druhom roku spoločnosť technicky automobil zhodnotí vo výške 6000 EUR

V karte je potrebné zapísať výšku technického zhodnotenia do políčka "Tech. zhodnotenie v odpis. Roku" , zároveň bude hodnota prenesená aj do riadku "Technické zhodnotenie celkom", ďalej je potrebné skontrolovať zadanie Odpisový rok (rozumie sa rok odpisovania) a Odpisový rok tech. zhodn. (rozumie sa odpisový rok posledného technického zhodnotenia), zostatková cena na začiatku obdobia je prenesená ročným prevodom z predchádzajúceho roka, ročný odpis je vypočítaný podľa zákona o dani z príjmu, zostatková cena po odpise a tech.zhodnotení je iba informatívna, je vypočítaná ako zostatková cena na začiatku obdobia + tech. zhodnotenie v odpis. roku mínus ročný odpis v odpisovom roku.

3. ROK

V treťom roku dôjde tiež k technickému zhodnoteniu predmetu vo výške 5000 EUR

Na karte znovu je potrebné zapísať hodnotu "Tech. zhodnotenie v odpis. roku " t.j. 5000 EUR, následne je do riadku "Technické zhodnotenie celkom pripočítaná hodnota z predch. technického zhodnotenia + aktuálne tech. zhodnotenie t.j 6000 + 5000 EUR t.j. 11000 EUR. Potrebné je tiež skontrolovať "Odpisový rok" a "Odpisový rok tech. zhodn." (rozumie sa odpisový rok posledného technického zhodnotenia), zostatková cena na začiatku obdobia je prenesená ročným prevodom z predchádzajúceho roka, ročný odpis je vypočítaný podľa zákona o dani z príjmu, zostatková cena po odpise a tech.zhodnotení je iba informatívna, je vypočítaná ako zostatková cena na začiatku obdobia + tech. zhodnotenie v odpis. roku mínus ročný odpis v odpisovom roku.

4. ROK

- prerušenie odpisovania v štvrtom roku vlastníctva predmetu

5. ROK

V piatom resp. v štvrtom roku odpisovania pokračujeme ďalej bez technického zhodnotenia predmetu


Na karte je potrebné skontrolovať odpisový rok (pozor ikeď vlastníctvo predmetu je piaty rok, odpisový rok je štvrtý, viď 4. rok - prerušenie), "Technické zhodnotenie celkom" tvoria hodnoty z predchádzajúcich období t.j. 6000 + 5000 EUR , zostatková cena na začiatku obdobia je prenesená ročným prevodom z predchádzajúceho roka, ročný odpis je vypočítaný podľa zákona o dani z príjmu, zostatková cena po odpise a tech.zhodnotení je iba informatívna, je vypočítaná ako zostatková cena na začiatku obdobia + tech. zhodnotenie v odpis. roku mínus ročný odpis v odpisovom roku.

6. ROK

V šiestom resp. v piatom roku odpisovania predmet spoločnosť doopisuje predmet , nie je vykonané žiadne technické zhodnotenie

Na karte je potrebné skontrolovať správne zadanie odpisového roka (pozor ! ikeď vlastníctvo predmetu je šiesty rok, odpisový rok je piaty viď 4. rok - prerušenie), zostatková cena na začiatku obdobia je prenesená ročným prevodom z predchádzajúceho roka, ročný odpis je vypočítaný podľa zákona o dani z príjmu, zostatková cena po odpise a tech.zhodnotení je iba informatívna, je vypočítaná ako zostatková cena na začiatku obdobia + tech. zhodnotenie v odpis. roku mínus ročný odpis v odpisovom roku.


Poznámka:
V prípade, že potrebujete pokračovať v odpisovaní majetku napr. pri prechode z iného softvéru, si nastavte podmienky pre nový odpisový rok podľa vyššie uvedených príkladov.

Po vypočítaní daňových odpisov je možné si cez VÝSTUPY vytlačiť Zoznam majetku podľa výberu jednotlivej predlohy.