FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

563
Výkon práce v zahraničí, nadefinovanie zahraničnej mzdy MRP K/S

563 - Výkon práce v zahraničí, nadefinovanie zahraničnej mzdy MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 30.01. 2021

Nasledujúci text ukazuje ako postupovať ak za časť odpracovaných hodín zamestnanca zamestnancovi patrí hodinová mzda.
Postup je možné použiť napríklad v prípade ak zamestnanec časť svojej pracovnej doby odpracuje v zahraničí.

Pre nadefinovanie danej situácie je potrebné vytvoriť tri položky v Mzdovom číselníku.
1. Pridanie položky pre hodinovú sadzbu
V mzdovom číselníku sa prepnite do záložky Konštanty. V zozname položiek kliknite pravým tlačítkom myši v vyberte voľbu Nový záznam.Vyplňte identifikátor položky, ktorý bude použitý neskôr pri definovaní výpočtového vzorca a kliknite na OK.Vyplňte údaje podľa obrázku. Hodnota 18,50 Eur je uvedená len ako príklad, uveďte hodnotu podľa konkrétnej situácie. Táto hodnota bude považovaná za preddefinovanú a bude použitá pri výpočte mzdy. Hodnotu je možno zmeniť v konkrétnej mzde, alebo pre konkrétneho zamestnanca.

2. Pridanie položky pre počet hodín
V mzdovom číselníku sa prepnite do záložky Dochádzkové. V zozname položiek kliknite pravým tlačítkom myši v vyberte voľbu Nový záznam.Vyplňte identifikátor položky, ktorý bude použitý neskôr pri definovaní výpočtového vzorca a kliknite na OK.3. Pridanie položky reprezentujúcej mzdu resp. príplatok
V mzdovom číselníku sa prepnite do záložky Príplatky pred zdanením. V zozname položiek kliknite pravým tlačítkom myši v vyberte voľbu Nový záznam.Vyplňte identifikátor položky a kliknite na OK.Výpočtový výraz resp. vzorec je nasledovný

begin
  Vysledok := HodnotaZCiselnika('HodSadzbaRakusko') * HodnotaZoMzdyAleboNula('OdpracHodRakusko');
end.


Vo výraze sú použité identidikátory položiek mzdového číselníka 'HodSadzbaRakusko' a 'OdpracHodRakusko'.
Uvedené identifikátory musia byť totožné ako identifikátory, ktoré ste vyplnili vyššie v bode 1 a 2.

Vyplňte údaje podľa obrázku a kliknite na OK. V nasledujúcom dialógovom okno potvrdíte započítanie príplatku do jednotlivých poistných.
Dôležité je nastaviť správnu platnosť obdobia.4. Pridanie položiek reprezentujúcich odpracované hodiny a mzdu resp. príplatok do šablón miezd
Aplikácia používa pre vystavenie miezd šablóny východzích položiek. Šablóny sú zamestnancom priradené v definícii pracovných pomerov.
Aby boli položky dostupné v mzde zamestnanca, musia byť zaradené do šablón, ktoré majú zamestnanci priradené.

Rovnakým spôsobom pridajte do šablón aj položku reprezentujúcu odpracované hodiny.

5. Nastavenie hodinovej mzdy konkrétneho zamestnaca
V agende Mzdy, v záložke Východzie položky mzdy nastavte hodnotu položky reprezentujúcej hodinová sadzbu konkrétnemu zamestnancovi podľa potreby, v opačnom prípade bude použitá hodnota zo mzdového číselníka.


6. Mzda konkrétneho zamestnaca
V mzde zamestnanca zadajte počet odpracovaných hodín, mzda resp. príplatok bude vyčíslený po aktivovaní výpočtu mzdy.