FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

582
Údaj IČPV v MRP K/S

582 - Údaj IČPV v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 22.03. 2021

Údaj IČPV
 

Začiatkom roka 2021 pribudla zamestnávateľom povinnosť uvádzať pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou identifikačné číslo právneho vzťahu IČPV. Tento generuje Sociálna poisťovňa po prihlásení zamestnanca alebo dohodára do jej registra. Údaj je jedinečný pre každý právny vzťah. Ak má teda zamestnanec viac právnych vzťahov (pracovných pomerov, dohôd) pre každý je vygenerované nové IČPV. 

 

Ak bol údaj údaj Sociálnou poisťovňou pre právny vzťah vygenerovaný, je nutné ho uvádzať v registračných listoch, mesačných výkazoch aj vo výkazoch poistného a príspevkov. Informácie nájdete aj na stránkach Sociálnej poisťovne:

 

https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia--mate-povinnost-uvadzat-identifikacne-cislo-pravneho-vztahu-na-registracnom-liste-fyzickej-osoby/48411s69266c

 

https://www.socpoist.sk/aktuality-pri-prihlasovani-noveho-zamestnanca-sa-identifikacne-cislo-pravneho-vztahu--icpv--neuvadza/48411s69297c

 

Evidovanie IČPV v MRP K/S

V agende Personalistika v časti Zoznam zamestnancov sa nastavte na príslušného zamestnanca, v časti Pracovné pomery sa nastavte na príslušný pomer. Otvorte záznam a v okne Editácia pracovného pomeru v časti Poistné zadajte údaj do editačného poľa IČPV. Údaj je tvorený dvanástimi číslicami, obvykle začína tromi nulami napr. 000987654321. V tomto tvare musíte údaj zaevidovať.

 

 

Upozornenie: Ak pre pracovný pomer existuje viac záznamov s históriou zmien pracovného pomeru, je potrebného zadať údaj IČPV do každého záznamu.


 

Import IČPV

Portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne, Register zamestnancov poskytuje možnosť získať úplný zoznam IČPV formou súboru CSV a ten importovať do aplikácie MRP K/S. Zoznam stiahnete po kliknutí na Aktuálny stav IČPV určený pre import do softvéru zamestnávateľa.

 

Stiahnutý CSV súbor je bežný textový súbor. Ak chcete skontrolovať jeho obsah použite aplikáciu Poznámkový blok. Ak je na počítači nainštalovaný kancelársky balík, potom sa kliknutím na CSV súbor otvorí MS Excel, Open Office Calc prípadne iný tabuľkový procesor. Otvorenie súboru v tabuľkovom procesore a jeho následné uloženie môže mať za následok odstránenie úvodných núl z IČPV alebo rodných čísiel zamestnancov narodených po roku 2000. 


Pre samotný import do MRP K/S v agende Personalistika kliknite na tlačítko Funkcie v vyberte Import IČPV zo súboru CSV.

Zobrazí sa štandardné dialógové okno pre výber súboru. Vyhľadajte súbor na disku vášho počítača a kliknite na
Otvoriť.

 

Zobrazí sa okno Potvrdenie importu IČPV ktoré obsahuje dve záložky. V záložke Výsledok načítania CSV sú zobrazené informácie o načítaní súboru a prípadných chybách v súbore. Ďalej nasledujú informácie o spracovaní zoznamu načítaných IČPV, ktoré môžu obsahovať nasledovné:

  • IČPV je možné priradiť pracovnému pomeru s určitým osobným číslom,
  • IČPV je použité v pracovnom pomeru s určitým osobným číslom,
  • IČPV nemožno priradiť, nenašiel sa vhodný pracovný pomer,
  • rodné číslo nebolo nájdené.


V záložke Zoznam sú pracovné pomery, ktorým je možné zapísať IČPV načítané zo súboru.

Ak si neželáte importovať niektoré IČPV do pracovného pomeru, zrušte označenie záznamu. Ak chcete import ukončiť bez zapísania údajov do pracovných pomerov kliknite na tlačítko
Koniec. Kliknutím na Pokračovať dôjde k zápisu IČPV do pracovných pomerov a zobrazí sa výsledok celej operácie.