FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

586
Ročné zúčtovanie dane v MRP K/S

586 - Ročné zúčtovanie dane v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 08.03. 2022

Pre vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň v MRP K/S postupujte nasledovne (obrázky ilustrujú vykonanie zúčtovania za rok 2020, postup pre nasledujúce roky je však rovnaký):


Zaevidovanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň


V hlavnom okne aplikácie kliknite na ikonu Ďalšie výkazy a hlásenia -> Ročné -> Žiadosť o ročné zúčtovanie dane.Uistite sa, že v hornej časti okna je zvolený vzor formulára vhodný pre rok, za ktorý chcete vykonať ročné zúčtovanie. Kliknite na tlačítko Pridať.V nasledujúcom okne zadajte rok zúčtovania. V okne Výber osoby pre hlásenie sa nastavte na príslušného zamestnanca a kliknite na tlačítko Prevziať. V okne Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane zaevidujte údaje tak, ako ich zamestnanec uviedol v žiadosti a uložte ich kliknutím na tlačítko OK.Zaevidovanú žiadosť môžete vytlačiť po kliknutí na tlačítko Výstupy.


Vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň

Pred vykonaním zúčtovania sa uistite, či má zamestnanec zaevidovanú žiadosť o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň.
V hlavnom okne aplikácie kliknite na ikonu Ďalšie výkazy a hlásenia -> Ročné -> Ročné zúčtovanie dane.


Uistite sa, že v hornej časti okna je zvolený vzor formulára vhodný pre rok, za ktorý chcete vykonať ročné zúčtovanie. Kliknite na tlačítko Pridať. V nasledujúcom okne zadajte rok zúčtovania.V okne Výber osoby pre hlásenie sa nastavte na príslušného zamestnanca a kliknite na tlačítko Prevziať.

Formulár pre vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň pozostáva z troch záložiek. V prvej sú údaje načítané z miezd všetkých pracovných pomerov daného zamestnanca. Ak mal zamestnanec príjmy od iných zamestnávateľov tiež ich uvediete v prvej záložke.

Obsah druhej záložky korešponduje so samotným formulárom ročného zúčtovanie preddavkov na daň. Do údaje v tejto záložke obvykle nie je potrebné nijako zasahovať - sú načítané z prvej záložky alebo sú vypočítané aplikáciou. Samotný výpočet aktivujete kliknutím na tlačítko Výpočet ročného zúčtovania dane.V špecifických prípadoch môžete potrebovať zasiahnuť do údajov zníženie základu dane na daňovníka, manžela (manželku) alebo nárok na daňový bonus. Ak niektorú z týchto hodnôt zmeníte, nastaví sa príslušný príznak (zaškrtávacie políčko Hodnota vložená užívateľom). Aby tieto nové hodnoty boli zohľadnené musíte opätovne aktivovať výpočet. Pri opakovanom výpočte nedôjde k prepočítaniu týchto hodnôt aplikáciou, ale budú mať dopad na celkový výsledok zúčtovania.

Tretia záložka obsahuje údaje o poukázaní 2% alebo 3% dane. Ak zašktnete políčko deklarujúce, že zamestnanec si praje poukázať percento dane je po potrebné aktivovať výpočet ročného zúčtovania dane ešte raz. Tak dôjde k prepočítaniu sumy zodpovedajúcej 2% resp. 3% dane.

Kliknutím na tlačítko OK ročné zúčtovanie preddavkov na daň uložíte.

Po kliknutí na tlačítko Výstupy sú k dispozícii výstupné zostavy pre tlač samotného ročné zúčtovania a export vyhlásenia o poukázaní 2% alebo 3% dane a potvrdenie o zaplatení dane vo formátoch PDF resp. FDF. Zostavu ročné zúčtovania dane je možné zaslať zamestnancom e-mailom. V takom prípade by mala byť zostava doplnená o obrázok pečiatky a podpisu zodpovednej osoby (viď. Nastavenie -> Mzdy -> Ďalšie parametre -> Užív. parametre výstupov -> Použiť obrázok s pečiatkou a podpisom vo vybraných zostavách).
 

Načítanie výsledku ročného zúčtovanie preddavkov na daň do mzdy zamestnanca

Ak bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň zamestnanca, otvorte mzdu za výplatný mesiac, v ktorom chcete zaniesť výsledok zúčtovania do mzdy. Ak pracovný pomer zamestnanca skončil, uistite sa, že nie je aktívny filter, ktorý by filtroval skončené pracovné pomery. Ďalšou možnosťou je použiť záložku Mzdy za výplatný mesiac a v nej zaškrtnúť políčko Zobraziť skončené prac. pomery.

V mzde zamestnanca kliknite na tlačítko Funkcie a vyberte Kontrola ročného zúčtovania dane z príjmu.Hodnoty zo zúčtovania môžu byť zapísané do nasledovných mzdových položiek:

1102 - Preplatok dane po ročnom zúčtovaní
1105 - Daňový bonus - doplatok po ročnom zúčt. dane
1106 - Zamestnanecká prémia
1108 - Daň. bonus na úroky - doplatok po ročnom zúčt. dane
1204 - Nedoplatok dane po ročnom zúčtovaní