FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

454
Riešenie problémov pri prechode na nový databázový server Firebird 2.5

454 - Riešenie problémov pri prechode na nový databázový server Firebird 2.5

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 22.10. 2013

Tento dokument obsahuje vysvetlenie a riešenie najčastejších problémov, ktoré môžu nastať pri prechode na novú verziu databázového servera Firebird 2.5. Prechod na novú verziu servera vykonávajte podľa príslušných inštrukcií.


Akým spôsobom je možné získať aktualizáciu programu, keď ju nie je možné spustiť priamo z programu MRP-K/S ?

Príčina: Pokiaľ program nie je možné z akéhokoľvek dôvodu spustiť (napríklad po chybnej inštalácii), nejde využiť možnosť automatického stiahnutia aktualizácie prostredníctvom aktualizačného manažéra, teda pomocou voľby Možnosti aktualizácie v menu Nápoveda programu.

Riešenie: Inštalačný program aktuálnu verziu MRP-K/S je možné stiahnuť priamo z našich webových stránok www.mrp.sk v časti Sťahovanie , Upgrade - VSTUP. Pred stiahnutím je nutné zadať Vaše prihlasovacie ID a heslo.


Pri spustení programu MRP-K/S sa zobrazuje hlásenie:

Verzia serveru "WI-V2.1. ... Firebird 2.1" nie je podporovaná.
Nainštalujte prosím verziu serveru dodávanú s programom.

Príčina: Je nainštalovaná nová verzia programu MRP-K/S, ale nebol aktualizovaný databázový server Firebird.

Riešenie: Spusťte znovu inštalačný program novej verzie MRP-K/S na počítači servera a zvoľte inštaláciu serverovej časti, prípadne použite voľbu Server a klient bude na jednom počítači. V rámci inštalácie bude odobraný server Firebird 2.1 a nainštalovaný nový server Firebird 2.5.


Pri spustení programu MRP-K/S sa zobrazuje hlásenie:

Verzia serveru "WI-V2.5. ... Firebird 2.5" nie je podporovaná.
Nainštalujte prosím verziu serveru dodávanú s programom.

Príčina: Je nainštalovaná nová verzia serveru Firebird, ale na počítači zostala stará verzia programu MRP-K/S.

Riešenie: Spusťte znovu inštalačný program novej verzie MRP-K/S na počítači, kde sa toto hlásenie objavuje. Zvoľte inštaláciu klientskej časti, prípadne Server a klient bude na jednom počítači.


Pri spustení programu MRP-K/S sa zobrazuje hlásenie:

Pripojenie k lokálnemu serveru sa nepodarilo.
Server buď nebeží, alebo nie je v lokálnom režime prístupný.
V druhom prípade môžete skúsiť pripojenie cez IP protokol s názvom serveru localhost.

Príčina: Toto hlásenie môže mať viac príčin. Server Firebird nie je buď nainštalovaný vôbec, alebo nainštalovaný je ale nebeží, prípadne je nainštalovaný a beží, ale jeho verzia neodpovedá verzii požadovanej programom MRP-K/S. Hlásenie sa zobrazuje len v lokálnom režime pripojenia, teda v prípade , že máte v prihlasovacom okne programu MRP-K/S pod tlačítkom Umiestnenie serveru zvolené umiestnenie serveru Na tomto počítači. Pokiaľ tu zvolíte umiestnenie serveru Na inom počítači a ako Názov serveru (IP adresa) zadáte názov localhost (čo je názov pre ten istý počítač), chybové hlásenie sa zmení za iné, konkrétnejšie (viď vyššie).

Riešenie: Ako zistiť či server Firebird beží a aká je jeho verzia nainštalovaná, ako ju zastaviť alebo spustiť ?


Pri spustení programu MRP-K/S sa zobrazuje hlásenie:

Unable to complete network request to host "ipadresa".
Failed to establish a conncetion.
Nemohlo byť vytvorené žiadne spojenie, pretože cieľový počítač ho aktívne odmietol.

Príčina: Na servrovom počítači nie je nainštalovaný server Firebird, prípadne tento server nebeží, alebo nie je v bráne Windows (firewall) serverového počítača povolené pripojenie k serveru, takže sa k nemu nedá pripojiť z iných počítačov v sieti.

Riešenie: Ako zistiť či server Firebird beží a aká jeho verzia nainštalovaná, ako ju zastaviť alebo spustiť ?


Behom inštalácie serverovej časti sa zobrazí hlásenie:

Existujúci Firebird server je spustený.
Skôr, ako budete pokračovať, musíte
    ukončiť program či službu.
alebo tiež
Predinštalačná kontrola našla existujúci Firebird či Interbase.

Príčina: Na počítači je nainštalovaná niektorá staršia verzia databázového serveru Firebird alebo Interbase. Tieto servery bez dodatočnej konfigurácie nemôžu fungovať na jednom počítači súčasne s novým serverom, je teda potrebné starší server najskôr odinštalovať a až potom inštalovať aktuálnu verziu serveru Firebird. Existuje síce spôsob ako na jednom počítači rozbehnúť aj viac serverov súčasne, tento postup je však určený len pre odborníkov, viac informácií TU.

Riešenie: V ovládacom panely spusťte panel Pridať alebo odobrať programy (Windows XP, 2000), alebo Programy a funkcie (Windows 7). V zozname nainštalovaných aplikácií nájdete všetky položky s názvom Firebird alebo Interbase, a tieto programy odinštalujte. Staršie verzie serverov nie je možné odinštalovať vo chvíli keď bežia, pokiaľ teda odinštalácia z tohto dôvodu neprebehne (hlásenie napr.: Uninstall has detected an Interbase Server running on your computer. You must shut the server down before you can uninstall.), zastavte najskôr službu serveru Interbase alebo Firebird, ako je popísané v časti Ako zistiť či server Firebird beží a aká jeho verzia je nainštalovaná, ako ju zastaviť alebo spustiť ?. Pre server Interbase platia rovnaké inštrukcie, len ich ovládací panel sa volá InterBase Manager a služba sa volá InterBase server.


Po inštalácii nového serveru sa k programu nemôžu prihlásiť užívatelia, neplatia ich pôvodné prihlasovacie heslá.

Príčina: Zoznam prihlasovacích mien a hesiel je uložený vo zvláštnej databáze príslušnej k danému serveru, nový server teda nepozná užívateľov serveru pôvodného. Kontám správcov SYSDBA a MRPDBA sú po inštalácii pridelené východzie heslá.

Riešenie: Postupujte podľa pokynov k prechodu na nový server. Je v nich popísaný spôsob, ako databázu užívateľov pôvodného serveru preniesť. Pokiaľ máte malé množstvo užívateľských kónt, môžete ich tiež pridať jednotlivo, teda prihlásiť sa ako správca databázy SYSDBA (východzie heslo masterkey) a tlačítkom Pridať doplniť chýbajúce užívateľské kontá.


Pri inštalácii novej verzie MRP-K/S sa zobrazuje chybové hlásenie:

Na Vašom počítači nie je verzia Windows installeru 3 alebo novšia,
ktorá je nevyhnutná pre správnu inštaláciu serveru Firebird.

alebo sa pri spustení programu MRP-K/S zobrazuje hlásenie:

Character set Win1250 is not defined.
Bad parameters on attach or create database.

Príčina: Na počítači chýba aktualizácia runtime knihovne Microsoft Visual C++ 2005, ktorá Firebird 2.5 využíva. K tomuto problému môže dôjsť na počítači s Windows XP, ktorý nebol aktualizovaný aspoň na Service Pack 2. Inštalácia knihovne je automatickou súčasťou inštalácie serveru Firebird, avšak prebehne len za situácie, kedy je na počítači prítomná Inštalačná služba systému Windows (Windows Installer) aspoň verzie 3.0. Táto súčasť Windows sa stará o správu nainštalovaných programov. Verziu inštalačnej služby je možné zobraziť konzolovým príkazom msiexec. Windows XP bez aktualizácie Service Pack 2 obsahuje Windows Installer len vo verzii 2.0, k inštalácii knihovne preto nedôjde a server Firebird potom nepracuje správne.

Riešenie: Na počítači je potrebné najskôr aktualizovať program Windows Installer, verziu 3.1 je možné stiahnuť a nainštalovať napríklad z tohto odkazu (súbor s názvom WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe na konci stránky). Inou možnosťou je previesť celkovú aktualizáciu Windows XP aspoň na úroveň Service Pack 2. Potom je už možné inštalovať samotné knihovne Microsoft Visual C++ 2005, buď tak, že odinštalujete server Firebird a nainštalujete ich znovu, alebo samostatne ich stiahnutím a inštaláciou z tohto odkazu (kliknite na tlačítko Download, aktualizáciu spusťte a nainštalujte). Po inštalácii aktualizácie reštartujte počítač.


Ako zistiť či server Firebird beží a aká jeho verzia je nainštalovaná, ako ju zastaviť alebo spustiť ?

Na počítači serveru v ovládacích paneloch Windows (Start - Nastavenie - Ovládacie panely) spusťte ovládací panel s názvom Firebird Server Manager. Pokiaľ je okno ovládacom panely v režimu zobrazenia podľa kategórií, nájdete ho pod položkou Ďalšie možnosti ovládacích panelov. V ovládacom panely overte verziu a stav služby serveru Firebird. Keď server beží, je v okne nápis The Firebird service is running. Ak je server zastavený, v okne je nápis The Firebird service is NOT running a ikona vedľa nápisu je preškrtnutá. Stav je možné prepínať kliknutím na tlačítko Start / Stop. Na nasledujúcom riadku overte tiež číslo verzie serveru. Súčasné verzie MRP-K/S pracujú so serverom Firebird 2.5. Pokiaľ by tu bolo uvedené číslo verzie Version 2.1, znamená to, že na počítači je stále nainštalovaná staršia verzia serveru. V takomto prípade je potrebné server preinštalovať, teda znovu spustiť inštalačný program MRP-K/S a zvoliť inštaláciu serverovej časti systému Firebird.

Pokiaľ v ovládacích paneloch Firebird Server Manager nenájdete, alebo jeho ovládacie prvky nie sú prístupné, je možné službu Firebirdu ovládať tiež priamo z konzoly služieb Windows. Do nej sa dostanete opäť cez ovládacie panely ikonou Nástroje pre správu, a následne voľbou Služby. V zoznamu služieb by sa mala nachádzať služba Firebird server. Pokiaľ túto položku otvoríte, objaví sa okno služby, v ktorom je uvedený jej stav (Spustené alebo Zastavené). Tlačítkami Spustiť a Zastaviť potom je možné tento stav meniť. V okne zoznamu služieb býva tiež kontrolná služba Firebirdu s názvom Firebird Guardian, jej stav ale v súčasných verziách Windows nie je pre funkciu serveru podstatný.