FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

291
Riešenie problémov pri prechode na nový databázový server Firebird 2.1

291 - Riešenie problémov pri prechode na nový databázový server Firebird 2.1

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 27.08. 2008

Tento dokument obsahuje vysvetlenie a riešenie najčastejších problémov, ktoré môžu nastať pri prechode na novú verziu databázového servera Firebird 2.1. Prechod na novú verziu servera vykonajte podľa príslušných inštrukcií.Akým spôsobom sa dá získať aktualizácia programu, keď ju nie je možné spustiť priamo z programu MRP-K/S ?

Príčina: Pokiaľ program nie je možné z akéhokoľvek dôvodu spustiť (napríklad po chybnej inštalácii), nedá sa využiť možnosť automatického sťahovania aktualizácie prostredníctvom aktualizačného manažéra, teda pomocou voľby Pomoc -> Aktualizácia programu.

Riešenie: Inštalačný program aktuálnej verzie MRP-K/S je možné stiahnuť priamo z našich webových stránok www.mrp.sk v časti Sťahovanie, Platené služby - Upgrade.


Pri spustení programu MRP-K/S sa zobrazuje hlásenie:

Verzia serveru "WI-V1.5. ... Firebird 1.5" nie je podporována.
Nainštalujte prosím verziu serveru dodávanú s programom.


Príčina: Je nainštalovaná nová verzia programu MRP-K/S, ale nebol aktualizovaný databázový server Firebird.

Riešenie: Spustite znovu inštalačný program novej verzie MRP-K/S na počítači serveru a zvoľte inštaláciu serverovej časti, prípadne použite voľbu Server a klient bude na jednom počítači. V rámci inštalácie sa odstráni server Firebird 1.5 a bude nainštalovaný nový server Firebird 2.1


Pri spustení programu MRP-K/S sa zobrazuje hlásenie:

Verzia serveru "WI-V2.1. ... Firebird 2.1" nie je podporována.
Nainštalujte prosím verziu serveru dodávanú s programom.

Príčina: Je nainštalovaná nová verzia serveru Firebird, ale na počítači zostala stará verzia programu MRP-K/S (číslo verzie MRP-K/S si môžete overiť na dolnej lište hlavného okna aplikácie).

Riešenie: Spustite znovu inštalačný program novej verzie MRP-K/S na počítači, kde sa toto hlásenie objavuje. Zvoľte inštaláciu klientskej časti, prípadne Server a klient bude na jednom počítači.


Pri spustení programu MRP-K/S sa zobrazuje hlásenie:

Pripojenie k lokálnemu serveru se nepodarilo.
Server buď nebeží, alebo nie je v lokálnom režime prístupný.
V druhom prípade môžete skúsiť pripojenie cez IP protokol s názvom serveru localhost.

Príčina: Toto hlásenie môže mať viac príčin. Server Firebird nie je nainštalovaný vôbec, alebo je nainštalovaný, ale nebeží, prípadne je nainštalovaný a beží, ale jeho verzia nezodpovedá verzii požadovanej programom MRP-K/S. Hlásenie sa zobrazuje len v lokálnom režime pripojenia, teda v prípade , že máte v prihlasovacom dialógu programu MRP-K/S pod tlačítkom Umiestnenie servera zvolené umiestnenie servera Na tomto počítači. Pokiaľ tu zvolíte umiestnenie servera Na inom počítači a ako Názov servera (IP adresa) zadáte názov localhost (čo je názov pre tento počítač), chybové hlásenie sa zmení za iné, konkrétnějšie (viď. vyššie).

Riešenie: Ako zistiť či server Firebird beží a aká je jeho verzia nainštalovaná, ako ho zastaviť, alebo spustiť?


Pri spustení programu MRP-K/S sa zobrazuje hlásenie:

Unable to complete network request to host "ipadresa".
Failed to establish a conncetion.
Nemohlo byť vytvorené žiadne spojenie, pretože cieľový počítač ho aktívne odmietol.


Príčina: Na serverovom počítači nie je nainštalovaný server Firebird, prípadne tento server nebeží, alebo nie je v bráne Windows (firewallu) serverovho počítača povolené pripojenie k serveru, takže sa k nemu nedá pripojiť z iných počítačov v sieti.

Riešenie: Ako zistiť či server Firebird beží a aká je jeho verzia nainštalovaná, ako ho zastaviť, alebo spustiť?


Počas inštalácie serverovej části sa zobrazí hlásenie:

An existing Firebird / Interbase server is running.
You must close the application or stop the service before continuing.


alebo tiež

Pre-installation analysis indicates that 1 existing Firebird or Interbase version has been found.

Príčina: Na počítači je nainštalovaná niektorá staršia verzia databázového serveru Firebird alebo Interbase. Tieto servery bez dodatočnej konfigurácie nemôžu fungovať na jednom počítači súčasne s novým serverom, je teda potrebné starší server najprv odinštalovať a až potom inštalovať aktuálnu verziu servera Firebird. Existuje síce spôsob ako na jednom počítači rozbehnuť aj viac serverov súčasne, tento postup je však určený len pre odborníkov, viac informácií tu.

Riešenie: V ovládacích paneloch spustite panel Pridanie alebo odstánenie programov (Windows XP, 2000), alebo Programy (Windows Vista). V zozname nainštalovaných aplikácií nájdete všetky položky s názvom Firebird alebo Interbase, a tieto programy odinštalujte. Staršie verzie serverov nie je možné odinštalovať vo chvíli keď bežia, pokiaľ odinštalovanie z tohto dôvodu neprebehne (hlásenie napr.: Uninstall has detected an Interbase Server running on your computer. You must shut the server down before you can uninstall.), zastavte najprv službu serveru Interbase alebo Firebird, ako je popísané v časti Ako zistiť či server Firebird beží a aká je jeho verzia nainštalovaná, ako ho zastaviť, alebo spustiť?. Pre server Interbase platia rovnaké inštrukcie, len jeho ovládací panel sa menuje InterBase Manager a služba sa menuje InterBase server.


Po inštalácii nového servera sa k programu nemožu prihlásiť užívatelia, neplatia ích pôvodné prihlasovacie heslá.

Príčina: Zoznam prihlasovacích mien a hesiel je uložený v zvláštnej databáze príslušnej k danému serveru, nový server teda nepozná pôvodných uživateľov servera. Účtom správcov SYSDBA a MRPDBA sú po inštalácii pridelené východzie heslá.

Riešenie: Postupujte podľa pokynov k prechodu na nový server. Je v nich popísaný spôsob, ako databázu uživateľov pôvodného servera preniesť. Pokiaľ máte malé množstvo užívateľských účtov, môžete ich tiež pridať jednotlivo, teda prihlásiť sa ako správca databázy SYSDBA (východzie heslo masterkey) a tlačítkom Pridať doplniť chýbajúcie uživateľské účty.


Pri spustení programu MRP-K/S sa zobrazuje hlásenie:

Character set Win1250 is not defined.
Bad parameters on attach or create database.


Príčina: Na počítači chýba aktualizácia runtime knižnic Microsoft Visual C++ 2005, ktoré Firebird 2.1 využívá. K tomuto problému môže dôjsť na počítači s Windows XP, ktorý nebol aktualizovaný aspoň na Service Pack 2. Inštalácia knižníc je automatickou súčasťou inštalácie serveru Firebird, ale prebehne len za situácie, keď je na počítači prítomna Inštalačná služba systému Windows (Windows Installer) aspoň verzie 3.0. Táto súčasť Windows sa stará o správu nainštalovaných programov. Verziu inštalačnej služby je možné zobraziť konzolovým príkazom msiexec. Windows XP bez aktualizácie Service Pack 2 obsahujú Windows Installer iba vo verzii 2.0, k inštalácií knižníc preto nedôjde a server Firebird potom nepracuje správne.

Riešenie: Na počítači je potrebné najskôr aktualizovať program Windows Installer, verziu 3.1 je možné stiahnuť a nainštalovať napríklad z tohoto odkazu (súbor s názvom WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe na konci stránky). Inou možnosťou je previesť celkovú aktualizáciu Windows XP aspoň na úroveň Service Pack 2. Potom je už možné inštalovať samotné knižnice Microsoft Visual C++ 2005, buď tak, že odinštalujete server Firebird a nainštalujete ho nanovu, alebo samostatne ich stiahnutím a inštaláciou z tohoto odkazu (kliknite na tlačítko Download, aktualizáciu spusťte a nainštalujte). Po inštalácii aktualizácií reštartujte počítač.


Ako zistiť či server Firebird beží a aká je jeho verzia nainštalovaná, ako ho zastaviť, alebo spustiť ?

Na počítači servera v ovládacích paneloch Windows (Štart - Nastavenie - Ovládací panel) spustite ovládací panel s názvom Firebird Server Manager. Pokiaľ je okno ovládacích panelov v režime zobrazenia podľa kategórií, nájdete ho pod položkou Ďalšie možnosti ovládacích panelov. V ovládacom paneli overte verziu a stav služby serveru Firebird. Keď server beží, je v okne nápis The Firebird service is running. Ak je server zastavený, v okne je nápis The Firebird service is NOT running a ikona vedľa nápisu je preškrtnutá. Stav je možné prepínať kliknutím na tlačítko Start / Stop. Na následujúcom riadku overte tiež číslo verzie serveru. Súčasné verzie MRP-K/S pracujú so serverom Firebird 2.1. Pokiaľ by tu bolo uvedené číslo verzie Version 1.5., znamená to, že na počítači je stále nainštalovaná staršia verzia servera. V takomto prípade je potrebné server preinštalovať, teda znovu spustiť inštalačný program MRP-K/S a zvoliť inštaláciu serverovej časti systému Firebird.

Pokiaľ v ovládacích paneloch Firebird Server Manager nenájdete, je možné službu Firebirdu ovládať tiež priamo z konzoly služieb Windows. Do nej sa dostanete opäť cez ovládacie panely ikonou Nástroje na správu, a následne voľbou Služby. V zozname služieb by sa mala nachádzať služba Firebird server. Pokiaľ túto položku otvoríte, objaví sa okno služby, v ktorom je uvedený jej stav (Sputené alebo Zastavené). Tlačítkami Spustiť a Zastaviť potom môžte tento stav meniť. V okne zoznamu služieb býva tiež kontrolná služba Firebirdu s názvom Firebird Guardian, jej stav ale v súčasných verziách Windows nie je pre funkciu servera podstatný.