FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

284
Prechod na server Firebird 2.1

284 - Prechod na server Firebird 2.1

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 27.08. 2008

Počnúc verziou 3.63 prechádza program MRP-K/S na nový databázový server Firebird verzia 2.1, ktorý nahrádza doposiaľ používaný server Firebird 1.5. Nová verzia serveru obsahuje rad vylepšení a funkcií, ktoré umožňujú rýchlejšiu a bezpečnejšiu prácu s dátami. Prechod na novú verziu programu MRP-K/S sa líši od bežných aktualizácií tým, že je spojený s odinštalovaním starej a inštaláciou novej verzie serverovej časti systému Firebird. Pretože upgrade je v tomto prípade zložitejší než bežné aktualizácie klientskej časti, riaďte sa pri ňom, prosím, následujúcími pokynmi:

Postup pre inštalácie bežiace na jednom počítači, kedy sa k programu MRP-K/S prihlasuje len jeden užívateľ (správca MRPDBA) a nie je potrebné na počítači zachovať Firebird 1.5

 1. Zálohovanie dát - firemných databáz a spoločnej databázy

  Pred zahájením inštalácie vykonajte v pôvodnej verzii programu MRP-K/S v okne Údržba dát zálohu databáz všetkých firiem a spoločnej databázy. Overte, že databázy jednotlivých firiem sú aktualizované a funkčné. Potom ukončite program MRP-K/S.


 2. Odinštalovanie Firebirdu 1.5, inštalácia novej verzie MRP-K/S a Firebirdu 2.1
  Spustite inštalačný program novej verzie MRP-K/S a na otázku na typ inštalácie vyberte Server a klient bude na jednom počítači. Potvrďte dotaz na automatické odinštalovanie starého serveru Firebird 1.5 a inštaláciu nového serveru Firebird 2.1.


 3. Upgrade databáz

  Prihláste sa do programu ako správca účtovníctva, teda užívateľ MRPDBA s novo vytvoreným heslom mrpdba. Pri prvom spustení program ponúkne prevod databáz do formátu používaného serverom Firebird 2.1. Po ukončení tohoto procesu a následnom upgrade dát sú databázy pripravené na bežnú prevádzku. Po inštaácii nového serveru platí to isté pre správcu databázy SYSDBA, heslo masterkey.

Postup pre sieťové inštalácie alebo pre inštalácie, kedy sa do programu MRP-K/S prihlasujú okrem správcu MRPDBA aj iní užívatelia

Poznámka: pokiaľ server Firebird 1.5 používate ešte pre iné aplikcie a potrebujete ich na počítači zachovať, postupujte pri inštalácii nového serveru podľa nasledovného návodu tu. Tento postup je však zložitejší a je určený len pre odborníkov. Na klientských staniciach môžete podľa vlastného uváženia ponechať buď pôvodnú verziu klientskej časti Firebirdu, alebo nainštalovať novú, program MRP-K/S už v súčasnosti systémovú inštaláciu klientskej časti Firebirdu nepotrebuje, používa svoju vlastnú.

 1. Zálohovanie dát - firemných databáz, spoločnej databázy a zoznamu uživateľov

  Pred zahájením inštalácie vykonajte v pôvodnej verzii programu MRP-K/S v okne Údržba dát zálohu databáz všetkých firiem a spoločnej databázy. Overte, že databázy jednotlivých firiem sú aktualizované a funkčné. Pokiaľ máte na serveri zriadené väčšie množstvo užívateľských účtov a nechcete po preinštalovaní serveru ich kontá na novom serveri vytvárať znovu, môže správca databázy (SYSDBA) zazálohovať tiež zoznam užívateľov databázy. Zálohovánie zoznamu uživateľov vyvoláte kliknutím na tlačítko Export v dialógu správy užívateľských účtov, ktorý se zobrazí po prihlásení správcu databázy (SYSDBA) do programu. Potom ukončite program MRP-K/S.


 2. Odinštalovanie Firebirdu 1.5, inštalácia novej verzie MRP-K/S a Firebirdu 2.1

  Na jednotlivých staniciach spustite inštalačný program novej verzie MRP-K/S a nainštalujte na klientských staniciach klientskej časti (voľba Server a klient budú na rôznych počítačoch), na serveri potom serverovú časť (prípadne i klientskú pokiaľ je server súčasne využívaný ako pracovná stanica). Pokiaľ je Vaša aktuálna verzia MRP-K/S 3.10 (002) alebo vyššia, je možné na klientských staniciach využiť automatickú aktualizáciu pomocou aktualizačného manažéra pri prvom prihlásení starého programu k novej verzii serveru. V ostatných prípadoch je nutné inštalačný program na klientských staniciach spustiť priamo. Súčásťou inštalácie serverovej časti je aj odinštalovanie serveru Firebird 1.5 a pridanie novo inštalovaného Firebirdu 2.1 do výnimok brány Windows (firewallu).

  Poznámka: pokiaľ používate serverovú časť na systéme Linux, riaďte sa pri inštalácii serverovej časti v tomto bode podľa návodu uvedeného tu.


 3. Načítanie zoznamu užívateľov serveru, nastavenie hesiel

  Po inštalácii nového serveru platí pre správcu databázy SYSDBA východzie heslo masterkey (Linuxové servery - viď poznámka), správcovi účtovníctva MRPDBA je pri prvom prihlásení pridelené východzie heslo mrpdba. Prihlasovacie mená ostatných užívateľov je nutné do nového serveru pridať alebo naimportovať zo zálohy, pričom im (vzhľadom k odlišnej štruktúre databázy užívateľov) budú vygenerované nové náhodné prihlasovacie heslá. Zmenu hesiel, prípadne naimportovanie uloženého zoznamu užívateľov je možné spustiť po prihlásení správcu databázy SYSDBA tlačítkom Import.

  Poznámka: V dokumente Firebird_2.1.0.ReleaseNotes.pdf je na strane 115 uvedený alternatívny postup, ktorý dovoľuje transformovať a následne prevziať starú databázu užívateľov security.fdb z Firebirdu 1.5 vrátane pôvodných užívateľských hesiel. Tento postup je možné realizovať aj prostredníctvom MRP-K/S tlačítkom Prevod z FB 1.5 v dialógu správca účtov po prihlásení správcu SYSDBA. Funkcia si vyžiada cestu k pôvodnému súboru databázy užívateľov (zostáva v adresári Firebirdu 1.5 i po odinštalovaní) a vygeneruje súbor security2.fdb, ktorý je možné následne po vypnutí serveru presunúť do inštalačného adresára Firebirdu 2.1 (nahradiť pôvodný súbor s rovnakým menom). Po následnom spustení serveru sú potom teda k dispozícii pôvodné užívateľské účty vrátane starých hesiel. V tomto prípade sa ovšem nevyužije bezpečnejší formát uloženia hesiel, ktorý Firebird 2.1 umožňuje, preto doporučujeme radšej vygenerovať nové heslá podľa postupu popísaného vyššie a starú databázu užívateľov takto neprevádzať.

  Poznámka: Na Linuxových serveroch je heslo správcu databázy SYSDBA generované náhodne (rpm distribúcia), alebo ho administrátor zadáva počas inštalácie (tar.gz distribúcia) a jeho znenie nájdete v súbore /opt/firebird/SYSDBA.password. V tomto prípade je nutné sa do programu prihlásiť ako SYSDBA s týmto heslom, aby program mohol vygenerovať konto správcu MRPDBA, bez ktorého nie je možné program používať.


 4. Upgrade databáz

  Teraz sa už môže k programu MRP-K/S prihlásiť správca účtovníctva (MRPDBA). Pri prvom spustení program ponúkne prevod databáz do formátu používaného serverom Firebird 2.1. Počas prevodu sa nesmú k serveru pripájať iné klientské stanice. Po ukončení tohoto procesu a následnom upgrade dát sú databázy pripravené na bežnú prevádzku.

Nasledujú najdôležitejšie zmeny oproti pôvodnému manuálu a nápovede, ktoré so zmenou serveru súvisí:

Zadávanie hesla správcu pri vybraných operáciách

Kvôli zvýšeným požiadavkám na bezpečnosť vyžaduje nová verzia serveru pri niektorých operáciách heslo správcu databázy (SYSDBA). Jedná sa napríklad o zobrazenie zoznamu užívateľov serveru, ktorý sa v MRP-K/S používa pri pridávání nového užívateľa do firmy. Program sa teda v takýchto situáciách pokúsi použíť východzie heslo masterkey, a pokiaľ nesúhlasí, na heslo správcu SYSDBA sa opýta. Heslo si potom program pamätá až do ukončenia, nie je nutné ho zadávať opakovane.

Optimalizovaná sieťová komunikácia

Sieťová komunikácia medzi klientom a serverom bola vo Firebirde 2.1 optimalizovaná, čo vedie k skráteniu odozvy programu najmä na pomalých linkách, napríklad pri priamom pripojení k databázovému serveru cez internet - urýchlenie o cca 40 %.

Nová štruktúra databázy a zálohovací program gbak.exe

Firebird 2.1 používa novšiu štruktúru databázového súboru, ktorú vie správne zazálohovať len aktuálna verzia zálohovacej utility gbak.exe. Pokiaľ robíte vlastné zálohy mimo program MRP-K/S priamym volaním gbak.exe, uistite sa, že je nainštalovaná jeho aktuálna verzia z klientskej alebo serverovej časti Firebirdu 2.1, prípadne volajte gbak z podadresára Firebird programu MRP-K/S. Pokiaľ robíte zálohovanie priamo kopírovaním databázových súborov serveru a chcete kópiu databázy zriadenú pod serverem Firebird 1.5 dodatočne použiť po prechode na Firebird 2.1, je pred ich použitím nutné v zozname firiem zvoliť dialóg Údržba dát a tu spustiť optimalizáciu príslušnej databázy, čím sa jej štruktúra prevedie do formátu serveru Firebird 2.1.

Detekovanie stratených klientských spojení

Zisťovanie nekorektne odhlásených klientských staníc prebieha teraz na serveri nastavením premenných TCP protokolu. Na Windows serveroch toto prevádza inštalačný program MRP-K/S, na Linuxoch doporučujeme nastaviť pri štarte počítača. Skôr využívaný spôsob pomocou konfiguračnej premennej DummyPacketInterval vo Firebirde 2.1.0 nie je implementovaný. Ďalšie informácie tu.

Ďalšie zmeny

 • Užívatelia si pomocou novej funkcie v menu Nastavenie - Zmeniť heslo môžu sami meniť svoje prístupové heslá.
 • Pri pripojení k serveru pomocou terminálových služieb je už možné používať aj lokálny prístup, tj. pripájať sa s voľbou umiestenie serveru Na tomto počítači.
 • Firebird 2.1 rovnako odstraňuje problémy s hyperthreadingom alebo viacjadrovými procesormi, ktoré na Windows serveroch spôsobovali oneskorenie počas upgradu databázy.
 • Import zoznamu užívateľov na Firebirde 2.1 neobnovuje ich pôvodné heslá, užívateľom sú pridelené nové náhodne vygenerované heslá. Prenos pôvodných hesiel je možné realizovať len presunom databázy užívateľov security2.fdb.
 • Databázy boli prevedené do SQL reprezentácie Dialect 3.
Dokumentácia k serveru Firebird 2.1

Základná dokumentácia sa inštaluje do podadresára doc serverovej časti aplikácie Firebird, najdôležitejšie informácie sú v dokumente "Release Notes".

Ďalšie informácie o serveru Firebird nájdete na nasledujúcich adresách:

Prechod na server Firebird 2.1 na operačnom systéme Linux

Linuxové inštalačné balíčky Firebirdu 2.1 existujú v niekoľkých variantách, rozlišené podľa toho či daná distribúcia podporuje NPTL, či podporuje inštalačné balíčky rpm (napríklad Redhat, Fedora, Centos, SUSE, Mandriva používajú rpm) a či sa jedná o 32 nebo 64 bitovú verziu Firebirdu. Firebird ďalej ponúka dve varianty serveru nazvané Superserver a Classic, pričom program MRP-K/S momentálne pracuje len s variantou Superserver. Na našich internetových stránkách sú tu pripravené len najobvyklejšie 32-bitové NPTL verzie serveru, ostatné varianty je možné stiahnuť priamo z internetových stránok projektu Firebird.

NPTL znamená knihovňa Native POSIX Thread Library. Súčacné distribúcie ju spravidla obsahujú, čo se dá overiť príkazom:


getconf GNU_LIBPTHREAD_VERSION


Distribúcie podporujúce NPTL by mali vracať odpoveď v tvare:


NPTL 2.n.n


naopak staršie distribúcie bez NPTL buď promenn nepoznajú alebo vracajú:


linuxthreads-0.nn


Ďalšie detaily sú prípadne uvedené v dokumente InstallNotes.pdf v podadresári doc serveru Firebird 2.1.

Pre prvotnú inštaláciu doporučujeme zvoliť 32-bitovú verziu Firebirdu, pretože dokáže prevziať pôvodnú databázu Firebirdu 1.5 bez nutnosti previesť zálohovanie a obnovu dát pomocou klienta. 32-bitovú verziu je možné pritom prevádzkovať aj na 64-bitovém OS (obrátene to neplatí). 64-bitovú verziu Firebirdu môžete prípadne nainštalovať neskôri, databázy aktualizované 32-bitovou verziou Firebirdu 2.1 už dokáže prevziať priamo.

S inštaláciou nového serveru na systémoch kde fungoval Firebird 1.5 by vo väčšine prípadov nemali byť problémy, pretože Firebird 2.1 používa rovnakú verziu knižnice glibc (2.2.5.) a libstdc++.so (5.0) ako starší server Firebird 1.5. V prípade, že inštalujete 64-bitovú verziu, budete potrebovať i 64-bitovú verziu knižnice libstdc++.so

Inštaláciu preveďte podľa nasledujúceho postupu:

 1. Ešte pred inštaláciou nezabudnite na klientskej strane pomocou programu MRP-K/S zazálohovať dáta všetkých firiem, spoločnej databázy a prípadne tiež obsah databázy užívateľov alebo aj priamo túto databázu security.fdb, tak ako je uvedené v návode k aktualizácii. Z prihlasovacieho dialógu programu MRP-K/S si tiež zistite adresár, v kterom sú na serveri uložené databázové súbory (obvykle /home/mrpks).


 2. Zastavte proces serveru Firebird. Príkaz bude vyzerať takto (s ohľadom na prax vo Vašej distribuci):

  /etc/init.d/firebird stop


 3. Všetky súbory obsiahnuté v dátovom adresári aplikácie MRP-K/S zistenom v bode 1) zazálohujte ešte priamou kópiou súborov. Adresár s dátami spoznáte tiež podľa prítomnosti databázových súborov s príponou MRP. Takto vytvorená kópia funguje ako ďalšia záloha, ale môžete ju použíť aj na priamy prenos súborov s databázami na iný počítač, pokiaľ na ňom bude nainštalovaná 32-bitová varianta serveru Firebird 2.1.


 4. Odinštalujete server Firebird 1.5:
  • Na systéme založenom nad RPM balíčami:

   rpm -e FirebirdSS

  • Na ostatných distibúciách spustite:

   /opt/firebird/bin/uninstall.sh


 5. Inštalácia serveru Firebird 2.1

  • Na systéme založenom nad RPM balíčky:

   rpm -ivh FirebirdSS-2.1.(číslo_verze).rpm

   Po inštalácii z RPM je vygenerované nové heslo užívateľa SYSDBA, ktoré je uložené aj v súbore /opt/firebird/SYSDBA.password


  • Pokiaľ Vaša distribúcia rpm balíčky nepodporuje, použite tar.gz archiv, nasledujúcimi príkazmi jej rozbaľte a spustite v ňom obsiahnutý skript install.sh:

   tar -xzf FirebirdSS-2.1.(číslo_verze).tar.gz -C /tmp
   cd /tmp/FirebirdSS-2.1.(číslo_verze)
   ./install.sh


   Pri inštalácii z tar.gz archívu je požadované zadanie nového hesla užívateľa SYSDBA. Po inštalácii je toto uložené aj do súboru /opt/firebird/SYSDBA.password


  (číslo_verze) zodpovedá aktuálne inšatalovanej verzii serveru. NPTL buildy obsahujú pred koncovkou v názvu .nptl.

  V prípade záujmu nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa inštalácie serveru v dokumentáciii serveru Firebird, najmä v pdf dokumente Install Notes, kde je aj presný popis krokov ktoré inštalačný program vykonáva a v dokumente Release Notes.

 6. Nastavte premenné TCP protokolu zaisťujúce včasnou detekciu nekorektne ukončených klientských spojení:

  sysctl -w net.ipv4.tcp_keepalive_time=60
  sysctl -w net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=15
  sysctl -w net.ipv4.tcp_keepalive_probes=5


  Význam premenných je popísaný tu. Zmenu premenných doporučujeme zahrnúť do skriptu ktorý sa spúšťa po štarte systému, aby sa vykonala automaticky aj po reštarte počítače. Názov tohoto skriptu sa môže líšiť v závislosti na distribúcii, obvykle sa používa /etc/rc.local alebo /etc/rc.d/rc.local.