FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

626
Minimálny preddavok na zdravotné poistné v MRP K/S

626 - Minimálny preddavok na zdravotné poistné v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 27.02. 2023

Národná rada  dňa 22.12.2022  schválila zákon č. 518/2022 Z. z, ktorý od 1.1.2023 zavádza minimálny preddavok zamestnanca na zdravotné poistenie za kalendárny mesiac. Podrobnejšie informácie a príklady výpočtu nájdete na stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Pre účely výpočtu minimálneho preddavku boli do mzdového číselníka MRP K/S pridané nasledovné položky:
  • 856 - Neuplatniť výpočet doplatku do min. preddavku na ZP
  • 857 - Dni pre určenie doplatku do min. preddavku na ZP
  • 858 - Zdr. poistenie - zamestnanec (bez dopl. do min. preddavku)
  • 859 - Doplatok do min. preddavku na ZP
Pri výpočte mzdy zamestnanca, v záložke Základné údaje mzdy po kliknutí na titulok Zdravotné poistenie sa zobrazia príslušné mzdové položky a ich hodnoty.V záložke Úplné údaje mzdy po nastavení sa na položku 859 - Doplatok do min. preddavku na ZP je možné zobraziť postup výpočtu položky.

Ak sa zamestnanec určitú časť mesiaca príp. celý mesiac považuje za poistenca štátu je potrebné znížiť hodnotu položky 857 - Dni pre určenie doplatku do min. preddavku na ZP o tieto dni a mzdu zamestnanca prepočítať.

V prípade ak zamestnanec:
  • má iný pracovný pomer u iného zamestnávateľa,
  • je SZČO,
  • je poistenec štátu z iného titulu,
  • je osoba so zdravotným postihnutím a pod.
môže sa rozhodnúť, že si neuplatní doplatok, čo zamestnávateľovi oznámi prostredníctvom dokumentu "Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné ... ". Pre tento účel slúži tlačová zostava Oznámenie zamestnanca pre zdrav. poi., predloha výstupnej zostavy č. 02 (viď. Personalistika -> Zoznam prac. pomerov -> Výstupy).Dôležitá poznámka: Neoznámenie vyššie uvedených skutočností môže mať za následok, že mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie nebude zdravotnou poisťovnou akceptovaný. Stane sa tak v prípade, ak bude pri nízkom príjme vypočítaný a vykázaný doplatok do minimálneho preddavku hoci má zamestnanec iné príjmy z ktorých odvádza preddavky na zdravotné poistenie, alebo je zamestnanec poistencom štátu.

Neuplatnenie dopočtu doplatku do minimálneho preddavku na zdravotné poistenie je potrebné zaevidovať v editácii pracovného pomeru zamestnanca, v časti Poistné (s prihladnutím na dátum platnosti).Zmena v nastavení tohoto parametra nemá dopad na už vystavené mzdy zamestnanca. Nastavenie tohoto parametra sa ukladá do mzdovej položky 856 - Neuplatniť výpočet doplatku do min. preddavku na ZP.

Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie tzv. dávka 514 korú aplikácia vygeneruje pre výplatné obdobia od roku 2023 obsahuje v tzv. vete tela dávky aj údaj o doplatku do minimálneho preddavku na zdravotné poistenie.