FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

473
Inventúra v účtovnom systéme MRP - K/S

473 - Inventúra v účtovnom systéme MRP - K/S

Tagy: K/S, SKLAD
Tagy:
K/S
SKLAD
Dátum upravy: 21.11. 2018

Verzia pre tlač

Cieľom funkcie Evidencia inventúr (Sklad -> Karty -> Funkcie -> Evidencia inventúr) je porovnanie resp. odstránenie prípadného rozdielu medzi evidenciou skladových zásob a skutočnosťou k určitému dátumu. 

ANALÝZA PRÍPADNÉHO ROZDIELU A SPÔSOB JEHO ODSTRÁNENIA

 • Skutočnosť je rovná evidencii - nerobí sa nič
 • Skutočnosť je menšia ako evidencia - robí sa inventúrna výdajka ktorá sa ocení skladovou cenou v deň inventúry
 • Skutočnosť je väčšia ako evidencia - robí sa inventúrna príjemka ktorá sa ocení skladovou cenou v deň inventúry

Upozornenie: Ocenenie inventúrnych pohyboch a samotnej inventúry vychádza z finančného stavu skladu. Preto je potrebné aby sa pred samotnou inventúrou odstránili prípadné výdaje do mínusu a skontroloval/prepočítal finančný stav skladu.
 

POSTUP VYKONANIA INVENTÚRY

1. Kontrola výdaja do mínusu MJ pre výpočet skladovej ceny

Na zistenie výdajov do mínusu sa používa kontrola: Sklad -> Skladové Karty -> Kontroly -> Kontroly do mínusu Počty MJ (pre výpočet skladovej ceny).

Zistený vydaj do mínusu sa odstráni:

 • Upravením počiatočného stavu MJ.
 • Upravením počtu MJ vo výdajke ktorá výdaj do mínusu spôsobila
 • Pridaním chýbajúcej príjemky s dátumom starším alebo rovným dátumu výdajky ktorý vydaj do mínusu spôsobila
 • Preskupením (dátumov) príjemky pred výdajku, ktorá výdaj do mínusu spôsobila -
 • Pri metóde váženého aritmetického priemeru to rieši funkcia Sklad -> Skladové karty -> Funkcie -> Prepočet skladových cien podľa pohybov v sklade -> Povolený rozsah preskupení pohybov.

 • Pri metóde FIFO je potrebne ručne zmeniť dátum alebo čas príjemky pred výdajku v ktorej bol vydaj do mínusu spôsobený.

2. Kontrola a prepočet finančného stavu

Na zistenie finančného stavu resp. správnosti výpočtu skladovej ceny, sa používajú: 

Sklad -> Skladové karty -> Kontroly

 • Sumárny finančný stav všetkých kariet
 • Kontrola finančných stavov
 • Kontrola výpočtu skladových cien podľa pohybov v sklade
   

Prepočet finančného stavu

 • Odstránenie výdajov do mínusu podľa bodu 1.

Prepočet finančného stavu v sklade  :

 • Pri metóde váženého aritmetického priemeru Sklad -> Skladové Karty -> Funkcie -> Prepočet skladových cien podľa pohybov sklade - zaškrtnite voľby - Prepočítať skladovú cenu v pohyboch - vrátane zaúčtovaných v účtovnom denníku
 • Pri metóde FIFO spustime funkciu Prepočet ocenenia pohybov v sklade (Sklad -> Funkcie -> Prepočet ocenenia pohybov v sklade).

 

3. Vytvorenie inventúrneho záznamu

V Skladových kartách cez Funkcie -> Evidencia inventúr pridajte zápis s dátumom inventúry alebo s dátumom ku ktorému chcete inventúru vykonať. 

V prípade že sa inventúra vykonáva iba na určitú časť skladu, zadefinuje sa na záložke Obmedzenie filtrovací vyraz pre karty ktorých sa inventúra týka.

4. Vpísanie skutočnosti do inventúrneho záznamu

Do stĺpca Inventúra MJ sa vpíše zistená skutočnosť:

 • ručne s možnosťou využitia funkcii (Inventúra skladových kariet -> Funkcie)
 • z externého dokladu, alebo aplikácie mobilného skladníka

5. Uzatvorenie inventúrneho záznamu a vytvorenie inventúrnych pohybov 

5.1 Aktualizácia stavov

Pred uzatvorením inventúrneho záznamu je potrebne previesť aktualizáciu stavov :

 • Aktualizácia stavov pre metódu váženého aritmetického priemeru

V okne Inventúra skladových kariet (Skladové karty - Funkcie -> Evidencia inventúr), tlačítko Funkcie -> Aktualizácia stavov.

 

 

 Aktualizácia stavov pri vedení skladových zásob metódou FIFO

Je potrebne mat zaškrtnuté :

- Vytvorenie/aktualizácia vlastného inventúrneho zoznamu kariet  

- Vytvorenie záznamov potrebných pre správne ocenenie inventúry

- Prepočítanie ocenenia inventúry podľa vytvoreného FIFO zoznamu

5.2 Uzavretie inventúrneho záznamu
zozname inventúr (Skladové karty -> Funkcie -> Evidencia inventúr) uzavriete inventúrny záznam cez tlačítko Uzavrieť

5.3 Vytvorenie inventúrnych pohybov
zozname inventúr (Skladové karty -> Funkcie -> Evidencia inventúr) cez tlačítko Funkcie vytvorte Skladový pohyb pre príjem/výdaj

 

V prípade, že sa zvoli Aktualizácia evidencie po vytvorení dokladov tak sa po vytvorení inventúrnych pohybov v evidencii inventúry prepočítaju učtovné stavy (Počet MJ) inventúry.

 

6. Kontrola finančného stavu po inventúre a záverečné nastavenie 

 • Kontrola, prípadný prepočet finančného stavu sa vykoná podľa bodu 2.
 • Po vykonaní inventúry je možné cele obdobie za ktoré bola vykonaná inventúra uzavrieť. Nastavenie - > Program -> Účtovné obdobie -> Nastavenie dielčích období.