FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

437
Zaúčtovanie faktúr - náklady/výnosy nasledujúcich období (K/S)

437 - Zaúčtovanie faktúr - náklady/výnosy nasledujúcich období (K/S)

Tagy: K/S, PODUC
Tagy:
K/S
PODUC
Dátum upravy: 16.02. 2012

Modul faktúr a denníka umožnuje automatické rozúčtovanie dokladov podľa položiek faktúry na náklady/výnosy nasledujúch období. K naštartovaniu celého systému je potrebné splniť tieto požiadavky:


1.V číselníku Účtovných predkontacií vytvoriť účtovný prípad, ktorý obsahuje 2 predkontácie. Jedna z nich bude slúžit k zaúčtovaniu pomernej čiastky základu bežného účtovného obdobia (v položke TYP uvedené Čiastka(Základ). Druhá potom zaúčtovanie pomernej čiastky základu pre nasledujúce účtovné obdobie (v položke TYP uvedené Výnosy/náklady nasledujúcich období. Účtovným prípadom sa chápu také predkontacie, ktoré majú v poli Číslo pred desatinným oddelovačom rovnakú hodnotu, tzn. napr. predkontácie 10.001, 10.002, 10.003 apod.

V prípade, že predkontácia pre nasledujúce obdobie nebude v číselníku uvedená, program použije predkontáciu z Východzích predkontácií - Faktúra vydaná - rozúčtovanie výnosu nasledujúcich období resp. Faktúra prijatá - rozúčtovanie nákladov nasledujúcich období.


2.Typy položiek - v číselníku typu položiek označiť niektorou z položiek príznakom Rozúčtovať. Ďalej potom priradiť účtovnú predkontáciu zadanú v bode 1 (predkontáciu pre zaúčtovanie bežného účtovného obdobia).


3.V Nastavenie - Účtovný denník - Parametre zaúčtovanía - Faktúry zapnúť prepínče Rozúčtovať naviac podľa období. Prepínač sa nedá zapnúť, pokiaľ je zvolený režim rozúčtovanie Základné...


4.Pri vytváraní samotnej faktúry, pokiaľ je v položke faktúry zadaný Typ položky, ktorý je v číselníku označený ako Rozčútovať, program ponúka k editácii naviac ešte dátumové položky Dátum od a Dátum do.Pokiaľ je v Nastavení - Faktúry vydané - Faktúry II. nastavený Dátum Od..Do..- Podľa dátumu daňovej povinnosti ,tieto sa automaticky pre zjednodušenie po vložení nového riadku inicializujú podľa dátumu daňovej povinnosti. Položky prípadne opravte tak, aby presne odpovedali rozsahu období, pre ktoré sa má rozúčtovanie previesť.
Plnenie položiek Dátum od..Do.. v riadkoch faktúry je možné prednastaviť v Nastavení - Fakturácia - Faktúry vydané - Faktúry II. - Prednastavené údaje novej faktúry - Dátum od..do... Obdobné platí i pre faktúry prijaté.


5. Pri splnení výššie uvedených podmienok sa v denníku vytvorí následujúce zaúčtovanie.