FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

507
Zadávanie VYDANÝCH a PRIJATÝCH FAKTÚR pri prenose daňovej povinnosti s kombináciou tuzemských plnení – (MRP-K/S)

507 - Zadávanie VYDANÝCH a PRIJATÝCH FAKTÚR pri prenose daňovej povinnosti s kombináciou tuzemských plnení – (MRP-K/S)

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 26.05. 2021

verzia pre tlač

Pri zadávaní VYDANÝCH FAKTÚR boli pridané nasledujúce novinky, ktoré je NUTNÉ mať vyplnené, nakoľko súvisia so správnym vykazovaním v KV a tlačive DPH

1. Nový typ DPH - 85 – prenos daňovej povinnosti resp. kombinácia prenosu daňovej povinnosti a tuzemského zdanenia

2. Nové typy položiek -

SP – stavebné práce par. 69 odst.12 písm. j)

X – prenos DP podľa par. 69 odst.12 písm. a) až e) ( od verzie 5.74.003)

a pôvodné

KV – Kovy par. 69 odst.12 písm. g)

PP – Poľnohospodárske plodiny par. 69 odst.12 písm. f)

IO – Integrované obvody (limit 5000 €) par. 69 odst.12 písm. i), limit program nesleduje

MT – Mobilné telefóny (limit 5000€) par. 69 odst.12 písm. h), limit program nesleduje

3. MJ – pre KV sú doporučené len t- tona, kg – kilogram, m- meter, ks -kus (poučenie ku KV str. 14)

V poučení ku KV sa tiež nachádza upozornenie : Tovary s rovnakým kódom 4-miestnym kódom colného sadzobníka sa uvádzajú v rovnakej mernej jednotke, inak je potrebné ich prepočítať na jednu mernú jednotku, aby bolo možné uviesť súčet množstva. (poučenie ku KV str. 14)

Všetky doklady vystavené po 1.1.2018 týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti zaevidované v starších verziách doporučujeme skontrolovať, prípadne manuálne upraviť – prepísať typ DPH (na 85) , zadať správny typ položky (KV, SP, PP, IO, MT, X), zmeniť sadzbu DPH (na 0%)-viď obrázky nižšie.

 

POLOŽKY s prenosom daňovej povinnosti môžete do faktúry zadávať nasledujúcimi spôsobmi:

1. vo faktúre v položke CTRL+S - skladové karty slúžia len ako číselník (MJ neodpočítava zo skladu), platí však rovnaké nastavenie v skladovej karte ako v bode 2.

Kód colného sadzobníka sa preberá priamo zo skladovej karty.

Nastavenie zobrazovania záložky Intrastat : /faq/350

alebo

2. vo faktúre tlačítko SKLAD – výdajka, na karte je potrebné mať zadané všetky náležitosti hlavne typ položky, MJ, sadzba DPH v skladovej karte resp. vo výdajke nie je podstatná (podstatná bude až keď ju prenesiete do faktúry) a v záložke Intrastat Kód z colného sadzobníka.

Kód colného sadzobníka sa preberá priamo zo skladovej karty.

Nastavenie zobrazovania záložky Intrastat : /faq/350

Pri položkách, kde nie je potrebné uvádzať kód z colného sadzobníka napr. stavebné práce alebo položky podľa par. 69 odst. 12 písm. a) až e) nie je potrebné evidovať na sklade, avšak pri faktúre musí byť správne uvedený TYP položky a Typ Súm.


Po prenose položiek či už zo skladu vymažete pri položkách s prenosom daňovej povinnosti sadzbu DPH a zároveň v stĺpci Typ Súm vyberiete „Prenes DP“

alebo

cez tlačítko Funkcie - Položky dokladu – hromadne nastaviť prenesenú daňovú povinnosť - platí len pre položky s uvedeným typom KV, SP, PP, IO, MT, X.

Výstupná tlačová zostava – 001 – Faktúra

 

V prípade, že si prajete zobrazovať kód colného sadzobníka aj do faktúry – je potrebné nastaviť: Nastavenie – Sklad - Obecné – Prenos do položiek faktúry – Kód INTRASTAT.

 

Doprava a iné súvisiace náklady:

Vzhľadom na komplikovanosť postupu na rozpočítavanie dopravy a iných súvisiacich nákladov do faktúry doporučujeme navýšiť cenu tovaru o všetky súvisiace náklady.

Editáciu preneseného pohybu vo faktúre je potrebné vopred nastaviť: Nastavenie – Fakturácia – Ďalšie parametre – prvé zaškrtávacie políčko „Povoliť opravu položiek faktúry prevzatých zo skladových pohybov

 

Výpočet DPH :

Vydané faktúry s typom DPH 85 nevstupujú do DPH ak:

  • položka je v režime prenosu DP (sadzba je 0% a zároveň je vyplnený typ položky uvedený podľa bodu 2)

  • postup výpočtu DPH podľa typov DPH je uvedený tu: /faq/438

     

Výpočet Kontrolného výkazu:

Vydané faktúry s typom DPH 85 vstupujú do KV

  • do časti A2 položky kde je prenos DP okrem položky označenej typom položky „X“ (poučenie ku KV str. 4, UPOZORNENIE)

  • do časti A1 položky kde je uvedená sadzba DPH základná alebo znížená

 

Zadávanie PRIJATEJ FAKTÚRY:

 
  • v položkách faktúry pribudol stĺpec „Typ DPH“ kde je možné zadať rozdielne typy DPH pri jednotlivých položkách.
  • Program  vo výpočte  postupuje podľa typu DPH v položkách faktúry (presný rozpis DPH – Záložka Celkové čiastky)

 

Súvisiace otázky:

http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=490

/faq/350

/faq/456

/faq/438

 

Zaujímavé odkazy k novému zákonu o DPH k 1.1.2018:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2018/2018.01.05_predaj_T_cez_ERP.pdf

https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/faq/dph

 

Poučenia:

Tlačivo DPH - https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/Poucenia/DPHv18-poucenie.pdf

Kontrolný výkaz - https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-pouceni