FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

350
Hlásenie pre Štatistický úrad - Intrastat (Účtovný systém K/S)

350 - Hlásenie pre Štatistický úrad - Intrastat (Účtovný systém K/S)

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 19.12. 2019


Verzia pre tlač


 

 1. Nastavenie - Firma
  V menu Nastavenie - Firma zvoľte typ firmy pre hlásenie Intrastat.
   
 2. Nastavenie - Sklad
  V menu Nastavenie - Sklad - Štatistické hlásenia - INTRASTAT zadajte údaje pre vytvorenie Intrastat Hlásenia:
  • Preddefinované Údaje V číselníku Zoznamy preddefinované zoznamy slúžiace na zadávanie údajov súvisiacich so zostavovaním Intrastat hlásenia.
  • Hodnoty prijatého a odoslaného tovaru pre úplné/ zjednodušené hlásenie. Tieto hodnoty sú stanovené zákonom a je možné ich meniť v súlade s platnou legislatívou.
  • V časti Identifikácia firmy zadajte údaje pridelené Colným úradom.
  • Zvoľte spôsob načítania riadkov zo zdrojových dokladov.

    
 3. Skladová karta
  Ak je v menu Nastavenie - Firma zvolený typ s povinnosťou vykazovať Intrastat (podľa bodu 1.), v Skladovej karte sa zobrazí záložka INTRASTAT v spodnej časti okna. Tu vyplňte údaje pre hlásenie pre štatistický úrad.
   
 4. Skladový pohyb
  V skladovom pohybe, ak je v menu Nastavenie - Firma zvolený typ s povinnosťou vykazovať Intrastat (podľa bodu 1.), sa zobrazí karta Intrastat, na ktorej zadajte údaje pre vytvorenie Intrastat hlásenia.
   
 5. Adresa
  V adrese dodávateľa / odberateľa musí byť vyplnený údaj Štát.

   
 6. Tlač hlásenia
  Intrastat hlásenie vytlačíte v Skladových pohyboch cez Výstupy, výstupné zostavy Intrastat (Prijatie)/(Odoslanie).
  Údaje z pohybov pre nové hlásenie načítate potvrdením tlačítka Načít. položky.