FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

267
Zadávanie dokladov do Jednoduchého účtovníctva v účtovnom systéme MRP K/S

267 - Zadávanie dokladov do Jednoduchého účtovníctva v účtovnom systéme MRP K/S

Tagy: K/S, JEDUC
Tagy:
K/S
JEDUC
Dátum upravy: 12.10. 2007

Princíp zadávania dokladov do Jednoduchého účtovníctva v skratke:

 1. Najskôr je potrebné si nastaviť všetky základné parametre - hlavná ponuka Nastavenie a výber jednotlivých záložiek okna.


 2. Pred začatím práce je potrebné nadefinovať pokladne voľbou Pokladňa - Funkcie - Číselník pokladní a zadať ich počiatočné stavy. Obdobne platí aj pre bankové účty v Nastavenie - Firma - Banky a účty užívateľa.
  Ďalej je potrebné nastaviť počiatočné stavy priebežných položiek (Peňažný denník - Funkcie - Počiatočné hodnoty ...) Všetky ostatné počiatočné hodnoty, potrebné pre výpočet výkazov, sú získavané priamo z príslušných modulov (Pokladňa, Majetok, Sklad ...)
  Priamo do peňažného denníka je možné vkladať len nepeňažné operácie. Pokladničné doklady sa vkladajú cez modul Pokladňa, pohyby na bankových účtoch cez modul Bankové výpisy. Pre spätnú kompatibilitu je ponechaná možnosť zadať doklad z Faktúr prijatých/vydaných, Ostatných pohľadávok/záväzkov voľbami Uhradiť Banka, Uhradiť Pokladňa. Doporučujeme však používať funkcie v Pokladni - Pridať úhradu. V Bankových výpisoch v prípade, že výpis zadávame ručne - cez funkciu Pridať položku. Pri výpisoch v elektronickej podobe a vytváraných voľbou Import používame voľbu v ponuke Uhradiť.
  Úhrady dokladov sú pevne zviazané so zaúčtovaním v denníku. Vymazanie úhrady (faktúry prijatej, vydanej, pohľadávky a záväzku) automaticky vymaže aj zodpovedajúce účtovné zápisy z peňažného dennika Opačne to neplatí.
  Zdrojom dát pre výpočet DPH a tlačových zostáv sú agendy Faktúry vydané, Faktúry prijaté, Ostatné pohľadávky, Ostatné záväzky a Pokladničná kniha. Z peňažného denníka ako takého sa žiadne podklady pre priznanie DPH nepreberajú.
  Pri zadávaní zdrojových dokladov - Faktúry vydané, Faktúry prijaté, Ostatné pohľadávky, Ostatné záväzky, Pokladničné doklady, položky bankových výpisov sa v záhlaví dokladu vyplňuje číslo pohybu pre peňažný denník.
  Odpisy majetku zadávame do peňažného denníka ako Nepeňažné operácie s pohybom č. 27, prípadne automaticky z modulu Majetok, voľbou Funkcie - Zaúčtovanie daňových odpisov.
  Po ročnej uzávierke môžu v denníku zostať archívne zápisy. Tieto zápisy sú v novom účtovnom období potrebné pre preúčtovanie DPH pri zálohových faktúrach, prípadne pri dokladoch čiastočne uhradených. Archívne zápisy majú v čísle zápisu uvedený príznak ARCH.


 3. Faktúry evidujeme tak ako vo všetkých predchádzajúcich verziách cez Faktúry vydané resp. Faktúry prijaté. Pri zadávaní faktúr ale aj iných dokladov je dôležité zadanie TYPU DPH. Typom DPH sa určuje zaradenie dokladu do výpočtu DPH (nahrádza pojem daňová skupina z univerzálneho účtovného systému).


 4. Výpočet DPH vo verzii MRP K/S vychádza z jednotlivých evidenčných kníh (nie z peňažného denníka). Spúšťa sa tlačítkom DPH. Tu okrem samotného výpočtu nájdete aj súvisiace tlačové zostavy (evidencia DPH, tlačivo DPH, Súhrnné hlásenie DPH)
 5. .

 6. Zobrazenie dokladov či už v denníku alebo ostatných agendách je možné definovať prostredníctvom FILTROV.


 7. Tlačítkom FUNKCIE sa môžete prepájať do jednotlivých modulov, môžete nastaviť počiatočné hodnoty prípadne môžete prevádzať rôzne pomocné operácie - prečíslovanie, vytvárať kópie, storná ...


 8. Tlačítkom Daň z príjmov v denniku je možné vypĺňať tlačivá Daňového priznania pre fyzické alebo právnické osoby.


 9. Všetky zostavy a sumarizácie získate prostredníctvom tlačítka VÝSTUPY, kde v následne otvorenom dialogu uvediete požadované podmienky. Tlačítkom Ukážka prebehne výpis na obrazovku monitora, tlačítkom Tlač bude zostava vytlačená na tlačiareň.