FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

493
Vydané /Prijaté zálohové faktúry a ich zúčtovanie v MRP K/S

493 - Vydané /Prijaté zálohové faktúry a ich zúčtovanie v MRP K/S

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 10.11. 2016

Verzia pre tlač

1. Vystavíme zálohovú predfaktúru na požadovanú čiastku

2. Odberateľ predfaktúru uhradí (doklad bankový výpis)

V tomto kroku sú dve možnosti riešenia:

a) uhradíme predfaktúru, zaúčtujeme zálohu ale doklad na prijatú zálohu vystavíme neskôr

b) uhradíme predfaktúru a súčasne vystavíme aj doklad na prijatú zálohu

Spôsob podľa bodu 2a) - uhradíme predfaktúru, zaúčtujeme zálohu ale doklad na prijatú zálohu vystavíme neskôr

Uhradíme zálohu/predfaktúru a zaúčtujeme úhradu - tlačítko Uhradiť-Banka, z ponuky vyberieme Uhradiť predfaktúru, v okne úhrady zapíšeme dátum úhrady, číslo dokladu, čiastku...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V podvojnom účtovníctve zálohu zaúčtujeme.

Poznámka:
Pre správne zaúčtovanie sme v našom príklade nadefinovali 2 analytiky na účet 324:

324001 – prijaté zálohy bez vystaveného daňového doklad
324002 – prijaté zálohy s vystaveným daňovým dokladom

Dodávateľ je povinný podľa zákona o DPH vystaviť doklad na prijatú platbu – tlačítko Interný doklad, v ďalšej ponuke vyberieme „Daňový doklad z už existujúcej úhrady (zálohový daňový doklad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zozname úhrad vyberieme úhradu, ku ktorej chceme vystaviť zálohový daňový doklad pokračujeme bodom 3

Spôsob podľa bodu 2b) - uhradíme predfaktúru a súčasne vystavíme aj doklad na prijatú zálohu

  • tlačítko Uhradiť-Banka, z ponuky vyberieme Daňovú doklad z úhrady ( zálohový daňový doklad), v ďalšom okne zadáme čiastku úhrady. Po potvrdení je pridaný zálohový daňový doklad/faktúra viď bod 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Po pridaní zálohového daňového dokladu (faktúry) je potrebné v doklade rozpísať prijatú platbu na základ dane a dph, zvoliť správny typ DPH pre výpočet DPH.

4. Nasleduje zaúčtovanie zálohového daňového dokladu:

Je potrebné si všimnúť, že budeme používať 2 analytické účty pre účet 324 resp. iný účet, tak aby došlo k správnemu vypárovaniu saldokonta (311, 324001) a zároveň hodnota základu ostala stále na účte 324002 resp. inom.

5. Pri dodávke tovaru vystavíme zúčtovací doklad/faktúru

– nastavíme sa na pôvodnú predfaktúru, stlačíme tlačítko Interný doklad, v nasledujúcej ponuke vyberieme prvú možnosť – Označiť predfaktúru za uhradenú a vytvoriť daň. doklad/konečný DD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Program sám pridá nový daňový doklad

– faktúru, kde vypíšeme celkovú hodnotu dodávky (možete jednotlivo všetky položky, prípadne môžete hodnoty prevziať aj so skladu). Zároveň však musíme odpočítať už hodnotu vystaveného zálohového daňového dokladu – cez tlačítko Odpočet záloh – Odpočet zálohových daňových dokladov

7. Po ukončení faktúry tlačítkom OK Vám program ponúka Úhradu faktúry

OK – potvrdíte úhradu ak nastala

STORNO – úhradu nepotvrdíte, úhrada ešte nenastala – program sa ešte následne opýta na uloženie zmien – vyberiete NIE

Rovnaký postup platí aj pre faktúry prijaté !!!