FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

395
Ročný výkaz v Jednoduchom účtovníctve (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch) (Účtovný systém K/S)

395 - Ročný výkaz v Jednoduchom účtovníctve (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch) (Účtovný systém K/S)

Tagy: K/S, JEDUC
Tagy:
K/S
JEDUC
Dátum upravy: 09.02. 2018

Firmy účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva sú povinné zostaviť Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch za účtovné obdobie.
Do výkazov vstupujú údaje z účtovných kníh, ktoré účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia viedla. V programe sú niektoré údaje do výkazu vpisované, iné je potrebné zadať ručne.

 

Výkaz o majetku a záväzkoch

 

 

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

 

Legenda:

PDx - pohyby v denníku, x predstavuje číslo pohybu
PocH - počiatočná hodnota
ZC - zostatková cena
RO - ročný odpis
M - majetok nadobudnutý v aktuálnom roku
hzr - hodnota zadaná ručne pred tlačou výkazu
FV - faktúry vydané
NFV - neuhradené faktúry vydané
NFP - neuhradené faktúry prijaté
PH - ostatné pohľadávky
NPH - neuhradené ostatné pohľadávky
ZV - ostatné záväzky
NZV - neuhradené ostatné záväzky
F - Funkcie