FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

632
Štátna pomoc (odvodová úľava) pre zamestnávateľov - potravinárov

632 - Štátna pomoc (odvodová úľava) pre zamestnávateľov - potravinárov

Tagy: VIZUAL, MZDY, TOP
Tagy:
VIZUAL
MZDY
TOP
Dátum upravy: 02.11. 2023

Za  obdobie od  1.  augusta 2023 do 31. januára 2024  je možné pre zamestnávateľov v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle 
v zmysle Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva  SA.109076 (2023/N)
uplatniť odovodovú úľavu poistného plateného do Sociálnej poisťovne.

Po schválení štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou zamestnávateľ - potravinár nie je povinný zaplatiť poistné na 
  • nemocenské poistenie, 
  • starobné poistenie, 
  • invalidné poistenie, 
  • poistné na poistenie v nezamestnanosti, 
  • poistné na financovanie podpory a 
  • poistné do rezervného fondu solidarity 
z vymeriavacieho základu (VZ) zamestnávateľa za kalendárny mesiac v sume 700 eur.
Ak VZ za kalendárny mesiac je nižší ako 700 eur, zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť poistné z tohto VZ.

Poistné za zamestnanca sa odvádza v plnej sume, odvodová úľava sa týka len poistného, ktoré platí zamestnávateľ.

Zamestnávateľ si  môže uplatniť odovodovú úľavu za všetkých svojich zamestnancov, teda aj za tých, ktorí vykonávajú činnosť v úplne inej oblasti ako je hlavná ekonomická činnosť zamestnávateľa.

Charakter právneho vzťahu, na základe ktorého zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa činnosť, nie je rozhodujúci, ide tak o zamestnancov na základe, napr. pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru at..

Podrobný popis štatnej pomoci je uvedený na webe Sociálnej poisťovne na adrese: https://www.socpoist.sk/potravinari


Výpočet odovodvej úľavy v programe MRP Mzdy a personalistika

V programe  pre uplatnenie predmetnej odovodvej úľavy je potrebné urobiť nasledovné:

V agende Nastavenie údajov zamestnávateľa v časti Otatné vyznačiť parameter "Uplatniť odvodovú úľavu na sociálne poistenie - potravinári § 293fzh ".


Tento parameter je potrebné zapnúť ešte pred výpočtom miezd
Ak je prarameter zapnutý potom pri výpočte mzdy - príslušných fondov sociálneho poistenia - je vypočítana  odvodová úľava ako % poistného za organizaciu z vymeriavacieho základu v sume 700 Eur.
Majme napríklad mzdu vo výške 1000 EUR. Vymeriavací základ na sociálne poistenie je tiež 1000 €. Kedže 1000 Eur je viac ako 700 Eur odovodová úľava je vypočítana zo 700 €. 
Na obrázku je zobrazené starobné poistenie, sadzba poistného za organizáciu je 14 %.
Odvodová úľava je vypočítana ako 14% * 700 € = 98,- €.
Ďalšie fondy sociálneho poistenia sú vypočítane obdobne.


Ak je VZ menší ako 700 Eur  potom odvodová úľava je vypočítaná z tohto nižšieho VZ.
Na obrázu je mzda dohodára s odmenou 500 €. 
Odvodová úľava je vypočítana ako 14% * 500 € = 70,- €.
Ďalšie fondy sociálneho poistenia sú vypočítane obdobne.Mesačný výkaz do  Sciálnej poisťovne je bez zmeny, poistné za organizáciu je vykázané v plnej výške.Celková suma odovodovej úľavy a suma platby poistného je vypočítana až pri generovaní príkazov na uhradu.

Označením parametra Odpočítať úľavu - potravinári  je zosumarizovaná odovodová úľava z vystavených miezd a odpočítaná od platby do Sociálnej poisťovne.

Od celkovej sumy sociálneho poistenia 519,- € je odpočítaná odvodová úľavy z vystavených miezd v sume 289,80 €. 
Platba do sociálnej poisťovne je 519 - 289,80 = 229,20 € na úhradu, aj ked na mesačnom výkaze je  suma 519,- €.