FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

620
Povinnosť evidencie a oznamovania analytických údajov zamestnanca pre Sociálnu poisťovňu v MRP K/S

620 - Povinnosť evidencie a oznamovania analytických údajov zamestnanca pre Sociálnu poisťovňu v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY, TOP
Tagy:
K/S
MZDY
TOP
Dátum upravy: 28.12. 2022

Zamestnávateľom vzniká od 1.1.2023 povinnosť evidovať a oznamovať Sociálnej poisťovni prostredníctvom registračných listov nasledovné analytické údaje za každého zamestnanca:
  • číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka obcí, krajov alebo okresov,
  • číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce,
  • dohodnutý rozsah pracovného času, hodín za týždeň.

Taktiež na mesačnom výkaze a výkaze poistného a príspevkov uviesť pri každom podaní výkazu počet hodín, ktorý zodpovedá vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/news/od-1-januara-2023-bude-socialna-poistovna-evidovat-viacero-analytickych-udajov-zamestnavatelom


Evidovanie analytických údajov

V okne Personalistika v záložke Zoznam zamestnancov v hornej tabuľke sa nastavte na zamestnanca, ktorému chcete zaevidovať analytické údaje. V dolnej tabuľke sa nastavte na príslušný pracovný pomer. Dvojklikom myši alebo tlačítkom Zmeniť otvoríte okno História zmien pracovného pomeru.V tabuľke, ktorá sa v okne nachádza bude zobrazených jeden prípadne niekoľko riadkov reprezentujúcich informácie o pracovnom pomere zamestnanca v rôznych obdobiach s uvedením dátumu platnosti zaevidovanej zmeny.V časti Režim úpravy dát vyberte Pridať nový záznam k dátumu. Zadajte dátum, ku ktorému chcete zmenu zaevidovať.Poznámka: Dátum ktorý zvolíte, v tomto prípade neznamená, že miesto výkonu práce alebo druh vykonávanej práce sa zmenili k uvedenému dátumu a pred uvedným dátumom boli iné. Tento dátum - ak bude uvedený u všetkých pracovných pomerov rovnaký - slúži k zjednodušeniu hromadného generovania registračných listov. Dátum musí byť neskorší ako je posledný zaevidovaný dátum platnosti.

Dôležité upozornenie: Je doporučené dátum zaevidovania zmeny uviesť niektorý deň v mesiaci december 2022 napr. 31.12. 2022 a to bez ohľadu na to, kedy budete tieto zmeny evidovať. Nedoporučujeme zadať dátum 1.1. 2023 alebo neskorší, ak ste najprv nevykonali inicializáciu dovolenky pre rok 2023. Ak teda budete evidovať zmeny analytických údajov v mesiaci január 2023 a chcete aj takýto dátum platnosti použiť, urobte tak až po inicializovaní dovolenky pre rok 2023.


Po zadaní dátum a kliknutí na tlačítko OK sa zobrazí okno Editácia pracovného pomeru ku dňu.V časti Štatistické údaje vyplňte alebo vyberte z číselníka údaj Kód miesta výkonu práce. V prípade že všetci zamestnanci alebo väčsina zamestnancov zamestnávateľa vykonáva prácu "na tom istom mieste" môžete použiť preddefinované miesto výkonu zaevidované v nastaveniach aplikácie.

V číselníku krajov, okresov a obcí je môžné použiť aj funkciu filtrovania. Ak napr. v záložke Okres dvojklikom vyberiete okres Banská Bystrica v záložke Obce sa zobrazia len obce tohoto okresu.

Vyplňte alebo vyberte z číselníka aj údaj  SK ISCO-08 t.j. číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce. Pre zjednodušenie výberu z rozsiahleho číselníka je možné kódy označiť ako obľúbené.V časti Základné údaje sa nachádza údaj Priemerný týždenný úväzok. Tento údaj sa použije v registračnom liste ako dohodnutý rozsah pracovného času. Ak nie je vyplnený použije sa hodnota 99,99.Pre uloženie vykonaných zmien kliknite na tlačítko OK.
Zaevidovanie údajov vykonajte u všetkých trvajúcich pracovných pomerov a dohôd. Pre zjednodušenie hromadného generovania registračných listov doporučujeme zmeny zaevidovať k rovnakému dátumu.

Poznámka: Rovnaký postup pri evidovaní analytických údajov môžete použiť aj v budúcnosti keď dôjde k zmene niektorého z uvedených údajov.


Generovanie registračných listov

V hlavnom okne aplikácie kliknite na ikonu Ďalšie výkazy a hlásenia, Ostatné, Registračné listy do soc. poisťovne. Kliknite na tlačítko Funkcie a vyberte Generuj registračné listy všetkým zamestnancom.V dialógovom okne Potvrdenie zadajte rozsah obdobia taký, aby v ňom bol zahrnutý dátum alebo dátumy, ku ktorým ste zmeny analytických údajov zaevidovali. Ak ste napr. zaevidovali údaje k dátumu 31.12. 2022 u všetkých zamestnancov obdobie zadajte nasledovne:Po kliknutí na tlačítko OK budú vygenerované registračné listy.

Z vygenerovaných registračných listov vytvoríte príslušný XML súbor v dialógovom okne Výstupy. Použite buď export listov za obdobie, alebo export označených listov, ak listy po vygenerovaní označíte.