FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

618
Povinnosť evidencie a oznamovania analytických údajov zamestnanca pre Sociálnu poisťovňu

618 - Povinnosť evidencie a oznamovania analytických údajov zamestnanca pre Sociálnu poisťovňu

Tagy: VIZUAL, MZDY, TOP
Tagy:
VIZUAL
MZDY
TOP
Dátum upravy: 24.01. 2023

Zamestnávateľom vzniká od 1.1.2023 povinnosť evidovať a oznamovať Sociálnej poisťovni prostredníctvom RLFO  a MV nasledovné analytické údaje:
1. číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka obcí, krajov alebo okresov 
2. číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce
3. dohodnutý rozsah pracovného času, hodín za týždeň 
4. uviesť na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného  - pri každom podaní výkazu  počet hodín, ktorý zodpovedá vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac,

Zdroj:
https://www.socpoist.sk/news/od-1-januara-2023-bude-socialna-poistovna-evidovat-viacero-analytickych-udajov-zamestnavatelom

 

Analytické údaje oznamované prostredníctvom RLFO

1. Kód miesta výkonu práce

Uvedie sa číselný kód dohodnutého miesta (obec/mesto) výkonu práce podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2011 Z. z.
Pokiaľ je miesto výkonu práce:
a)       v dvoch alebo viac obciach /mestách, uveďte číselný kód obce/mesta, kde prevláda výkon práce
b)       určené ako okres alebo kraj, uveďte číselný kód okresu alebo kraja
c)        v dvoch alebo viac okresoch alebo krajoch, uveďte číselný kód okresu alebo kraja, kde prevláda výkon práce.
d)       celé územie Slovenskej republiky, uvedie sa číselný kód 500000
e)        mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa číselný kód 999999
f)         mimo územia Slovenskej republiky a zároveň aj na území Slovenskej republiky uvedie sa kód, kde prevláda výkon práce (ak prevláda výkon práce v Slovenskej republike,
postupuje sa podľa úvodného ustanovenia, resp. písmen a) až f)
Pokiaľ miesto výkonu práce nie je možné určiť, uveďte sa číselný kód 900000

Tento údaj je potrebné zaevidovať k mzdovým údajom v pracovnom pomere. Údaj má históriu a je možné ho meniť na mesačnej báze.


Ak zamestnanci u zamestnávateľa vykonávajú prácu na jednom mieste, na jednej prevádzke, tak pre zjednodušenie evidencie je vhodné zadať kód miesta výkonu práce do nastavenia údajov zamestnávateľa a použiť  hromadnú funkciu "Zapísať kód miesta výk.práce do pracovných pomerov".


2. Číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce

Eviduje sa číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 449/2020 Z. z. teda číselník SK ISCO-08. Tento číselník je v programe už dlhú dobu a doteraz bol využívaný pre štatistiku ISCP, preto je tento údaj v sekcii Štatistické informácie. 
Pokiaľ sa číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce vo  vyhláške nenachádza, uveďte číselný kód  9999999.

 

3. Dohodnutý rozsah pracovného času hodín za týždeň 

Uvedie sa dohodnutý rozsah týždenného pracovného času, tento údaj je v programe evidovaný tu:


Pokiaľ rozsah pracovného času nie je určený (napr. DoVP) je zadaný nulový, do RLFO sa zapíše číselný kód 99,99.

Oznámenie analytických údajov pre otvorené pracovné pomery a dohody prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023


Zamestnávateľ je povinný oznámiť analytické údaje všetkých svojich zamestnancov, ktorých prihlásil do registra poistencov  Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022 na Registračnom liste FO - zmena v termíne podania Mesačného výkazu/Výkazu poistného  za mesiac január 2023 (teda najneskôr v mesiaci február 2023).
Pre tento účel je v programe pridaná funkcia, ktorá vygeneruje RLFO zmena pre všetky pracovné pomery prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023 a odoslaním jedného XML súboru si zamestnávateľ tuto povinnosť splní.Následne cez funkciu Výstupy - Sociálne poistené je možné označené RLFO vygenerovať XML a odoslať do Sociálnej poisťovne.