FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

636
Majetok / Majetok PLUS – vizuálny systém

636 - Majetok / Majetok PLUS – vizuálny systém

Tagy: Majetok, TOP
Tagy:
Majetok
TOP
Dátum upravy: 17.04. 2024

Od verzie 8.80.1116 bol zmenený modul Majetok, predovšetkým bola doplnená história technických zhodnotení, prerušení odpisov, daňových odpisov, účtovných odpisov (len verzia Majetok PLUS resp. samostatný program Evidencia majetku) 
Nové funkcie sú pridávané postupne v nových aktualizáciách programu, preto doporučujeme pravidelne aktualizovať program.

Program po vypísaní základných údajov vypočíta Daňové resp. Účtovné odpisy za daný rok alebo roky po stlačení tlačítka VÝPOČET. Tieto odpisy zároveň uchováva pre nasledujúce obdobia.

Pre správny výpočet odpisov musí byť správne nastavené Účtovné obdobie – Nastavenie – Program

Nastavenie:

 • všetky potrebné nastavenia a číselníky nájdete v Nastavenie – Pomocné knihy

Pridanie majetku:

 • kartu majetku pridávame klávesou INS alebo  

 • Evidenčné číslo zadefinujeme cez číselné rady klávesou F4 resp. kliknutím na 

 • ďalej postupujeme podľa preddefinových polí (stredisko, miesto, spôsob nadubudnutia atď)

           

           
 
 • položka „TYP/trieda“ slúži na roztriedenie majetku a jeho následné budúce zaúčtovanie napr. viď obrázok


Ak máme zadané základné údaje o karte predmetu, pokračujeme jednotlivými záložkami a tlačítkami: 

záložka HISTÓRIA

 • slúži ako poznámkový blok s časovým sledom, kde si môžete zaevidovať ľubovoľné poznámky k predmetu (opravy, reklamácie, čísla dokladov atď)

 • obsahuje informácie o prevode zo starších verzií


záložka TECHNICKÉ ZHODNOTENIE

 • technické zhodnotenie zapisujete v záložke „Technické zhodnotenie“ tlačítkom PRIDAŤ

 • v prípade, že máte už vypočítaný účtovný alebo daňový odpis a dopíšete technické zhodnotenie je potrebné vypočítané účtovné / daňové odpisy v príslušnej záložke od dátumu zmeny zmazať a vypočítať nanovo


záložka PRERUŠENIE ODPISOV

 • prerušenie odpisov zapisujete v záložke „Prerušenie odpisov“

 • prerušiť sa dajú len Daňové odpisy

 • v prípade, že máte už vypočítaný odpis a dopíšete prerušenie odpisov, je potrebné vypočítané účtovné/ daňové odpisy v príslušnej záložke od dátumu zmeny zmazať a vypočítať nanovo - za prerušený rok / roky je odpis v nulovej výške a zostatková cena je zachovaná z predch. roka, prípadne povýšená/ponížená o technické zhodnotenie


záložka DAŇOVÉ ODPISY

 • vypočíta daňové odpisy podľa zadaných kritérií

 • pri vyradení majetku a výpočte daňových odpisov sa program riadi zároveň aj položkou Kód SKP/S (klasifikácia produkcie/klasifikácie stavieb)

 • v prípade, že máte už vypočítaný odpis a urobíte zmenu, ktorá má vplyv na výpočet odpisu (napr. prerušenie, tech. zhodnotenie, ...) – vypočítané odpisy od dátumu zmeny je potrebné tlačítkom ZMAZAŤ a vypočítať nanovo tlačítkom VÝPOČET

 • odpisy môžeme pridať aj ručne tlačítkom PRIDAŤ, vtedy je uvedené, že zadaná hodnota nie je vypočítaná programom (stĺpec v karte – Ručne - Áno)

 • tlačítko ZMAZAŤ maže zápisy od pozície na ktorej ste nastavený


záložka ÚČTOVNÉ ODPISY

 • len v module Majetok PLUS alebo samostatne kúpenom programe Evidencia majetku

 • pre správny výpočet je potrebné zadanie počtu mesiacov a následné stlačenie tlačítka VÝPOČET

 • v prípade, že máte už vypočítaný odpis a urobíte zmenu, ktorá má vplyv na výpočet odpisu (napr. prerušenie, tech. zhodnotenie, ...) – vypočítané odpisy od dátumu zmeny je potrebné tlačítkom ZMAZAŤ a vypočítať nanovo tlačítkom VÝPOČET

 • odpisy môžeme pridať aj ručne tlačítkom PRIDAŤ, vtedy je uvedené, že zadaná hodnota nie je vypočítaná programom (stĺpec v karte – Ručne - Áno)

 • tlačítko ZMAZAŤ maže zápisy od pozície na ktorej ste nastavený

 • tlačítko stav zaúčtovania/stav exportu - viď bližší popis v Funkcie

 • účtovné podľa daňových - zaškrtnutím sa program riadi vypočítanými daňovými odpismi a hodnota účtovných odpisov je rozpočítaná pre jednotlivé mesiace v roku.


 

Vyradenie majetku:

 • majetok vyradíte zapísaním „dátum vyradenia“ - výpočet daňových odpisov za daný rok už nebude prevedený

 • výnimka pri vyradení majetku s kódom SKP/S 29.10.2, kde je daňový odpis vypočítaný do mesiaca kedy bol majetok vyradený
   


Verzia produktu s účtovníctvom
 

FUNKCIE

 • Nastavenie

 • Kópia majetku

 • Zmena evidenčného čísla minimálna dĺžka sú 4 znaky

 • Hromadný výpočet daňových odpisov – výpočet daňových odpisov vo všetkých predmetoch naraz za zvolený rok za predpokladu, že sú vypočítané daňové odpisy za predchádzajúce roky s prihliadnutím na prerušenie odpisovania/tech. zhodnotenia/vyradenie majetku
   
 • Hromadný výpočet účtovných odpisov (verzia MAJETOK PLUS) výpočet účtovných odpisov vo všetkých predmetoch naraz za zvolený mesiac + rok za predpokladu, že sú vypočítané odpisy za predchádzajúce mesiace s prihliadnutím na tech. zhodnotenia / počítať podľa daňových odpisov / vyradenie majetku
   
 • Zrušenie príznakov zaúčtovania (verzia Majetok PLUS)

           Funkcia používaná hlavne v prípade opráv - tzn. ak zmeníte už vypočítaný a zaúčtovaný odpis doporučujeme nasledovný postup:

                   1. vymazať / opraviť zaúčtovanie, prípadne informovať účtovníka

                   2. zrušiť príznak zaúčtovania

                   3. opätovne vykonať zaúčtovanie za príslušný mesiac

         V karte predmetu je táto informácia uvedená v stĺpci Zaúčt. V prípade, že potrebujete príznak zmeniť len v jednej karte – tlačítko v karte/záložka                 účtovné odpisy – Stav zaúčt.

 • Zaúčtovanie účtovných odpisov (verzia Majetok PLUS)
  Účtovanie účtovných odpisov je prevádzané podľa toho, či je v predmete zadaný typ/Trieda zaúčtovania. Ak tento údaje uvedený nie je, program využíva predkontáciu č. 801 , 802 z Nastavenie / Účtovný denník / Účtovné predkontácie.
   
 • Účtovné odpisy je možné zaúčtovať podľa:
  • celý majetok jedným zápisom

  • rozúčtovať na strediská, sumovať podľa účtov

  • rozúčtovať na strediská, sumovať za triedy majetku

  • rozúčtovať na strediská, každý predmet majetku samostatný zápis

  • každý predmet majetku samostatný zápis

 

Verzia samostatný produkt Evidencia majetku:

FUNKCIE

 • Nastavenie

 • Kópia majetku

 • Zmena evidenčného čísla – minimálna dĺžka 4 znaky

 • Hromadný výpočet daňových odpisov – výpočet daňových odpisov vo všetkých predmetoch naraz za zvolený rok za predpokladu, že sú vypočítané daňové odpisy za predchádzajúce roky s prihliadnutím na prerušenie odpisovania/tech. zhodnotenia/vyradenie majetku
   
 • Hromadný výpočet účtovných odpisov – výpočet účtovných odpisov vo všetkých predmetoch naraz za zvolený mesiac+rok za predpokladu, že sú vypočítané odpisy za mesiace predtým s prihliadnutím na tech. zhodnotenia/počítať podľa daňových odpisov/vyradenie majetku
   
 • Zrušenie príznaku exportu účtovných odpisov

           Funkcia používaná hlavne v prípade opráv - tzn. ak zmeníte už exportovaný odpis – doporučujeme nasledovný postup:

                  1. informovať účtovníka, aby si zaúčtovanie vymazal / opravil

                  2. zrušiť príznak exportu

                  3. vykonať export za príslušný mesiac

         V karte predmetu je táto informácia uvedená v stĺpci Export. V prípade, že potrebujete príznak zmeniť len v jednej karte – tlačítko v karte/záložka účtovné odpisy – stav exportu

 • Export účtovných odpisov
  Cesta pre ukladanie súboru pre zaúčtovanie odpisov : Nastavenie / záložka Export/Import. Údaje pre jednotlivé mesiace sú exportované zvlášť - do samostatného súboru EMA_PUW-rrrrMM (rrrr - rok, MM – mesiac).

          Export je vykonávaný na základe nastavenia Typ/Trieda v karte majetku.

Zaúčtovanie v Podvojnom účtovníctve – Funkcie – Zaúčtovanie majetku – cez tlačítko Prechádzať je potrebné nastaviť správnu cestu k súboru s odpismi. Následne vyberiete z možností ako účtovné odpisy zaúčtovať:

 • každý predmet majetku samostatný zápis
 • celý majetok jedným zápisom
 • rozúčtovať na strediská, sumovať podľa účtov
 • rozúčtovať na strediská, sumovať za triedy majetku
 • rozúčtovať na strediská, každý predmet majetku samostatný zápis