FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

453
Prechod na server Firebird 2.5

453 - Prechod na server Firebird 2.5

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 22.10. 2013

Počnúc verziou 5.20 prechádza program MRP-K/S na nový databázový server Firebird verzia 2.5, ktorý nahrádza doposiaľ používaný server Firebird 2.1. Prechod na novú verziu programu MRP-K/S sa líši od bežných aktualizácií tým, že je spojený s odinštalovaním starej a inštaláciou novej verzie serverovej časti systému Firebird. Pretože upgrade je v tomto prípade zložitejší ako bežné aktualizácie klientskej časti, riaďte sa pri ňom, prosím, nasledujúcimi pokynmi. V prípade problémov s inštaláciou novej verzie si prečítajte tiež Riešenie problémov pri prechode na nový databázový server Firebird 2.5.

Postup pre inštaláciu bežiacu na jednom počítači, kedy sa k programu MRP-K/S prihlasuje len jeden užívateľ (správca MRPDBA)

 1. Zálohovanie dát - firemných databáz a spoločnej databázy

  Pred zahájením inštalácie preveďte v pôvodnej verzii programu MRP-K/S v okne Údržba dát zálohu databáz všetkých firiem a spoločnej databázy. Overte, že databázy jednotlivých firiem sú aktualizované a funkčné. Potom ukončite program MRP-K/S.

 2. Odinštalovanie Firebirdu 2.1, inštalácia novej verzie MRP-K/S a Firebirdu 2.5

  Spusťte inštalačný program novej verzie MRP-K/S (5.20 alebo vyššej) a v dotaze na typ inštalácie vyberte Server a klient bude na jednom počítači. Potvrďte dotaz na automatické odinštalovanie starého serveru Firebird 2.1 a inštaláciu nového serveru Firebird 2.5.

 3. Upgrade databázy

  Prihláste sa k programu ako správca účtovníctva, teda užívateľ MRPDBA s novo vytvoreným heslom mrpdba, a potvrďte dotaz na aktualizáciu databáz. Po inštalácii nového serveru platí tiež pre správcu databázy SYSDBA východzie heslo masterkey.

Postup pre sieťové inštalácie alebo pre inštalácie, kedy sa k programu MRP-K/S prihlasujú okrem správcu MRPDBA aj iný užívatelia

 1. Zálohovanie dát - firemných databáz, spoločnej databázy a zoznamu užívateľov.

  Pred zahájením inštalácie preveďte v pôvodnej verzii programu MRP-K/S v okne Údržba dát zálohu databáz všetkých firiem a spoločnej databázy. Overte si, že databázy jednotlivých firiem sú aktualizované a funkčné. Pokiaľ máte na servery zriadené väčšie množstvo užívateľských účtov a nechcete po preinštalovaní servera ich konta na novom servery vytvárať znovu, môže správca databázy (SYSDBA) zazálohovať tiež zoznam užívateľov servera. Zálohovanie zoznamu užívateľov vyvoláte kliknutím na tlačítko Export v dialógu správy užívateľských účtov, ktorý sa zobrazí po prihlásení správcu databázy (SYSDBA) do programu. Potom ukončite program MRP-K/S.

 2. Odinštalovanie Firebirdu 2.1, inštalácia novej verzie MRP-K/S a Firebirdu 2.5

  Na jednotlivých staniciach spusťte inštalačný program novej verzie MRP-K/S (5.20 alebo vyššej) a nainštalujte na servery serverovú časť (prípadne aj klientskú pokiaľ je server súčasne využívaný ako pracovná stanica), na klientských staniciach potom klientské časti (voľba Server a klient budú na rôznych počítačoch). Pokiaľ Vaša aktuálna verzia MRP-K/S je 5.11 (007) alebo vyššia, je možné na klientských staniciach využiť automatickú aktualizáciu pri prvom prihlásení starého programu k novej verzii serveru. U starších verzií je nutné inštalačný program na klientských staniciach spustiť priamo. Súčasťou inštalácie serverovej časti je aj odinštalovanie serveru Firebird 2.1 a pridanie novo inštalovaného Firebirdu 2.5 do výnimiek brány Windows (firewall).

 3. Poznámka: pokiaľ používate serverovú časť na systému Linux, riaďte sa pri inštalácii serverovej časti v tomto bode podľa návodu uvedeného TU.

 4. Načítanie zoznamu užívateľov serveru, nastavenie hesiel

  Po inštalácii nového serveru platí pre správcu databázy SYSDBA východzie heslo masterkey (Linuxové servery - viď poznámka), správcovi účtovníctva MRPDBA je pri prvom prihlásení pridelené východzie heslo mrpdba. Prihlasovacie mená ostatných užívateľov je nutné do nového serveru pridať alebo naimportovať zo zálohy, pričom im budú vygenerované nové náhodné prihlasovacie heslá. Zmenu hesiel, prípadne naimportovanie uloženého zoznamu užívateľov je možné urobiť po prihlásení správcu databázy SYSDBA tlačítkom Import.

  Poznámka: Pokiaľ chcete ponechať pôvodné prihlasovacie heslá, existuje aj alternatívny postup, ako transformovať a prevziať starú databázu užívateľov security2.fdb z Firebirdu 2.1. Tento postup je možné realizovať prostredníctvom MRP-K/S tlačítkom Prevod z FB 2.1 v dialógu správy účtov po prihlásení správcu SYSDBA. Funkcia si vyžiada cestu k pôvodnému súboru databázy užívateľov (ten zostáva aj po odinštalovaní v adresári Firebirdu 2.1, teda spravidla \Program Files\Firebird\Firebird_2_1) a vygeneruje modifikovaný súbor security2.fdb. Ten je možné následne po vypnutí serveru Firebird 2.5 presunúť do jeho inštalačného adresára (obvykle \Program Files\Firebird\Firebird_2_5), kde nahradí pôvodný súbor rovnakého mena. Po následnom spustení serveru sú potom k dispozícii pôvodné užívateľské účty vrátane starých hesiel.

  Poznámka: Na Linuxových serveroch je heslo správcu databáze SYSDBA generované náhodne a jeho znenie nájdete v súbore /opt/firebird/SYSDBA.password (rpm distribúcia), alebo ho administrátor zadáva behom inštalácie (tar.gz distribúcia). V tomto prípade je nutné sa do programu prihlásiť ako SYSDBA s týmto heslom, aby program mohol vygenerovať konto správcu MRPDBA, bez neho sa program nedá používať.

 5. Upgrade databáz

  Teraz sa už môže k programu MRP-K/S prihlásiť správca účtovníctva (MRPDBA) a urobiť bežným spôsobom aktualizáciu databáz.

Ďalšie informácie:

Nová štruktúra databázy a zálohovací program gbak.exe

Firebird 2.5 používa novšiu štruktúru databázového súboru, ktorú vie správne zazálohovať len aktuálna verzia zálohovacej utility gbak.exe. Pokiaľ si robíte vlastné zálohy mimo program MRP-K/S priamym volaním gbak.exe, uistite sa, že je nainštalovaná jeho aktuálna verzia z Firebirdu 2.5.

Dokumentácia k serveru Firebird 2.5

Základná dokumentácia sa inštaluje do podadresára doc serverovej časti aplikácie Firebird, najdôležitejšie informácie sú v dokumente Release Notes.

Ďalšie informácie o servery Firebird nájdete na nasledovných adresách:

Prechod na server Firebird 2.5 na operačnom systéme Linux

Linuxové inštalačné balíčky Firebirdu 2.5 existujú v niekoľkých variantách, rozlíšené podľa toho či daná distribúcia podporuje inštalačné balíčky rpm (napríklad Redhat, Fedora, Centos, SUSE, Mandriva používajú rpm) a či sa jedná o 32 alebo 64 bitovú verziu Firebirdu. Firebird ďalej ponúka varianty serveru nazvané Superserver, Classic a Superclassic, pričom pre program MRP-K/S doporučujeme variantu Superserver. Linuxové distribúcie je možné stiahnuť priamo z internetových stránok projektu Firebird.

Inštaláciu preveďte podľa nasledujúceho postupu:
 1. Ešte pred inštaláciou nezabudnite na klientskej strane pomocou programu MRP-K/S zazálohovať dáta všetkých firiem, spoločnej databázy a prípadne tiež obsah databázy užívateľov alebo aj priamo túto databázu security.fdb, tak ako je uvedené v návode k aktualizácii. Z prihlasovacieho dialógu programu MRP-K/S si tiež zistite adresár, v ktorom sú na servery uložené databázové súbory (najčastejšie /home/mrpks).

 2. Zastavte proces serveru Firebird. Príkaz bude vypadať takto (s ohľadom na zvyklosti vo Vašej distribúcii):
   /etc/init.d/firebird stop
  
 3. Všetky súbory obsiahnuté v dátovom adresári aplikácie MRP-K/S zistenom v bode 1) zazálohujte ešte priamou kópiou súborov. Adresár s dátami spoznáte tiež podľa prítomnosti databázových súborov s príponou MRP. Takto spravená kópia funguje ako ďalšia záloha, ale môžete ju použiť aj pre priamy prenos súborov s databázami na iný počítač.

 4. Odinštalujte server Firebird 2.1:
  • Na systéme založenom na RPM balíčkami:
    rpm -e FirebirdSS 
   
  • Na ostatných distribúciách spusťte:
    /opt/firebird/bin/uninstall.sh
   
 5. Inštalácia serveru Firebird 2.5
  • Na systéme založenom na RPM balíčkami:
    rpm -ivh FirebirdSS-2.5.(číslo_verzie).rpm 
   

   Po inštalácii z RPM je vygenerované nové heslo užívateľa SYSDBA, ktoré je uložené aj v súbore /opt/firebird/SYSDBA.password

  • Pokiaľ Vaša distribúcia rpm balíčky nepodporuje, použite tar.gz archív, nasledujúcimi príkazmi ho rozbaľte a spusťte v ňom obsiahnutý skript install.sh:
    tar -xzf FirebirdSS-2.5.(číslo_verzie).tar.gz -C /tmp
    cd /tmp/FirebirdSS-2.5.(číslo_verzie)
    ./install.sh
   

   Pri inštalácii z tar.gz archívu je požadované zadanie nového hesla užívateľa SYSDBA.

  (číslo_verzie) odpovedá aktuálne inštalovanej verzii serveru.

  V prípade záujmu nájdete ďalšie podrobnosti týkajúce sa inštalácie serveru v dokumentácii serveru Firebird.

 6. Nastavte premenné TCP protokolu zaisťujúce skorú detekciu nekorektne ukončených klientských spojení. Následujúce príkazy zaistí pridanie týchto premenných do konfiguračného súboru /etc/sysctl.conf, odkiaľ sa automaticky načítajú po reštarte počítača.
  echo net.ipv4.tcp_keepalive_time=60 >> /etc/sysctl.conf
  echo net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=15 >> /etc/sysctl.conf
  echo net.ipv4.tcp_keepalive_probes=5 >> /etc/sysctl.conf
  sysctl -p
  
  Príkaz sysctl -p zaistí okamžité načítanie týchto zmien. Význam premenných je popísaný TU.