FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

266
Najčastejšie chyby pri prevode dát do MRP K/S

266 - Najčastejšie chyby pri prevode dát do MRP K/S

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 12.10. 2007

Pri prevode sa prenášajú len korektné dáta. Poškodené alebo nesprávne vyplnené dáta systém MRP K/S neprenesie a o príčinách informuje chybovým hlásením v protokole o prevode. Chybové hlásenia je potrebné analyzovať, nesprávne dáta opraviť vo vizuálnom systéme a prevod zopakovať.

Najčastejšie sa vyskytujúce chybové hlásenia:

Prvý riadok hlásenia popisuje v ktorom module je problémový prevod. V poslednom riadku máme uvedené miesto a uvedený problém pri prevode.

Chybové hlásenie:

Řádek č.1
Vkládání do tabulky FAKVYTEX :
CISLO='null', DRUH='1', MEMO='(blob)', IDR='27014'
(Data zdrojové tabulky:
CISLO='null', MEMO='Predajca výrobca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne
označených majú tieto pôvod v EÚ.
', DRUH='1')

validation error for column CISLO, value "*** null ***"
V kolonce "CISLO" se vyskytuje nepovolená hodnota "*** null ***".

Riešenie:

Každý doplňujúci text faktúry či objednávky je potrebné očíslovať.Obrázok 1: chyba v doplňujúcom texte


Chybové hlásenie:

Řádek č.2
Vkládání do tabulky ADRES (Adresy) :
BANKA='', CENSKUP='null', DAN_URAD='null', DAT_ZAR='01.01.1900', DIC='208051', EMAIL='', FAX='', FIRMA='GRAVITAN', FIRMA2='', FYZOSOB='F', IBAN='', ICO='007 331 23', IC_DPH='SK2080515310', ID='', IDBANKY='null', INE='', KODBANKY='', KODSTAT='null', MENO='null'', MESTO='KOSICE', POZNAMKA='null', PSC='040 01', SPLATNOST='null', STAT='', TELEFON='', TELEFON2='', TELEFON3='', TLAC='F', UCET='', ULICA='Úzka 2', EANKOD='', EANSYS=''
(Data zdrojové tabulky:
FIRMA='GRAVITAN', ICO='317 331 23', MENO=''null', ULICA='Úzka 2', MESTO='KOSICE', STAT='null', INE='null', PSC='040 01', DIC='2080515310', TELEFON='null', TELEFON2='null', TELEFON3='null', FAX='null', EMAIL='null', BANKA='null', UCET='null', KODBANKY='null', TLAC='null', POZNAMKA='null', FYZOSOB='False', CENSKUP='null', FIRMA2='null', U133='null', ID='null', DAT_ZAR='01.01.1900', DAN_URAD='null', IBAN='null', IC_DPH='SK2080515310', SPLATNOST='null', KODSTAT='null', INE2='null', SWIFT='null', EAN='null', EAN1='null', EAN2='null', ZAKKARTA='null', ZAK_DEALER='null', TYP_ADRESY='null', IDBANKY='null', CISPOVOL='null', VELOBCH='False')

violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "ADRES_UNQ_ICO" on table "ADRES"
Následující pole musí tvořit unikátní kombinaci : Tabulka ADRES Pole : ICO

Riešenie:
Je potrebné upraviť IČO v adrese, IČO sa zapisuje bez medzier (tlačítko Funkcie - Zmeniť IČO v aktuálnej adrese)Obrázok 2: chyba v adrese


Chybové hlásenie:

Řádek č.3
Vkládání do tabulky FAKVY (Faktura) :
CELK_ZAHR='0', CISLO='2002126', CISLODODLI='2002126', CISLOOBJED='Tel.', CISLO_ZAK='0', CISPLATKAR='', CIS_PREDF='', DATOBJED='null', DATSPLATNO='22.11.2002', DATVYSTAVE='15.11.2002', DATZDANPLN='15.11.0102', DPH1='0', DPH2='131,1', DRUH='F', FORMAUHRAD='PP', HMOTNOST='0', ICO='316 006 46', ICOPRIJ='null', IDBANKY='null', KODPLNENI='null', KONSTSYMB='0008', KURZ_SK='0', KURZ_ZAHR='0', MENA='SKK', MIMODPH='0', ORIGCISLO='', PLATKAR='null', POZNAMKA='null', SPOSOBDOPR='Odberateľ', STREDISKO='0', TYPDPH='1', TYP_DOKL='', ZAKL0='0', ZAKL1='0', ZAKL2='570', IDFAK='28556', CENYSDPH='F', ZAPLACCISLO=''
(Data zdrojové tabulky:
DRUH='F', CISLO='2002126', ICO='316 006 46', TYPDPH='1', ZAKL0='0', ZAKL1='0', ZAKL2='570', MIMODPH='0', DPH1='0', DPH2='131,1', ZAPLATENE='701,1', CISLODODLI='2002126', DATVYSTAVE='15.11.2002', DATZDANPLN='15.11.0102', DATSPLATNO='22.11.2002', KONSTSYMB='0008', STREDISKO='null', FORMAUHRAD='PP', SPOSOBDOPR='Odberateľ', CISLOOBJED='Tel.', DATOBJED='null', MENA='null', KURZ_ZAHR='null', KURZ_SK='null', PLATKAR='null', CISPLATKAR='null', TYP_DOKL='null', ORIGCISLO='null', CIS_PREDF='null', CISLO_ZAK='null', CELK_ZAHR='0', ZAUC_UCTO='null', ICOPRIJ='null', IDBANKY='null', ZAPL_ZAHR='null', HMOTNOST='null', KODPLNENI='null', DATDODANIA='null', TEXT='null', POZNAMKA='null', SUMAROZPOC='null', RECYKL='null')

validation error for column DATZDANPLN, value "15-NOV-102"
V kolonce "DATZDANPLN" se vyskytuje nepovolená hodnota "15-NOV-102".

Riešenie:

Vo faktúre v poli dátum je uvedený nesprávny dátum.Obrázok 3: chyba v dátume


Chybové hlásenie:

Řádek č.22
Vkládání do tabulky FAKVYUHR (Úhrady faktur) :
CIASTKA='701,1', DATUM='25.11.2002', DOKLAD='B.V.117', MENA='null', IDR='36583', IDFAK='null', KURZ='null', KURZ_POCJEDN='null', CSTMENA='null', CSTMENAFA='null'
(Data zdrojové tabulky:
CISLOMR='2002126', DATUM='25.11.2002', CIASTKA='701,1', DOKLAD='B.V.117', CIS_FA='null', CIAST_ZAHR='null', MENA='null', KURZ_ZAHR='null', KURZ_SK='null', UHR_ZAHR='null', ID_UHR='null', ZAUC_UCTO='null')

Tabulka FAKVYUHR Pole : CISLOMR musí odpovídat polím Tabulka FAKVY Pole : CISLO
V nadřazené tabulce FAKVY nebyl nalezen řádek s hodnotou pole CISLO = "2002126".

Riešenie:
V tomto prípade môže ísť o reťazovú chybu, ktorá vznikla nesprávnym uvedením dátumu vo faktúre (viď predchádzajúce chybové hlásenie). Neprevedie sa faktúra, teda nie je s čím spárovať jej úhradu. Po oprave dátumu v zdrojových dátach a opätovnom spustení prevodu sa toto hlásenie už nemusí objaviť.


Chybové hlásenie:

Řádek č.58
Vkládání do tabulky OBJVYPOL (Položky objed. vyd.) :
CENAMJ='null', DPH='null', HMOTNOST='0', MJ='', POCETMJ='null', SADZBADPH='null', TEXT='1, Br CuSn12 4hr. 32x32', TYP_POL='null', VYBAVENE='0', VYBAVIT='0', ZLAVA='null', IDR='59565', IDOBJ='null', STREDISKO='null', CISLO_ZAK='null', RIADOK='null'
(Data zdrojové tabulky:
CISLOMR='20060186', TEXT='1, Br CuSn12 4hr. 32x32', MJ='null', POCETMJ='null', CENAMJ='null', SADZBADPH='null', DPH='null', ZLAVA='null', VYBAVENE='()', HMOTNOST='null', TYP_POL='null', SCISLOKAR='null', VYBAVIT='null', VYBAVENEMJ='0')

Tabulka OBJVYPOL Pole : CISLOMR musí odpovídat polím Tabulka OBJVY Pole : CISLO
V nadřazené tabulce OBJVY nebyl nalezen řádek s hodnotou pole CISLO = "20060186".

Riešenie:
Prípad je podobný tomu predchádzajúcemu iba v inom module, pravdepodobne sa k tejto príslušnej objednávke viaže ešte iné chybové hlásenie. Ak sa tieto prvotné (zdrojové) údaje opravia, ďalšie chybové hlásenia už nemusia vzniknúť. To však zistíme až opätovným spustením prevodu dát.


Chybové hlásenie:

Řádek č.59
Vkládání do tabulky SKPOHPOL (Položky pohybu) :
CENAMJ='210', CISLOKAR='104', DATUM='15.01.2004', DOPLKOD='null', IDPOHPOLM='null', NAKLADYPOL='0', NAKLPOLZAH='0', POCETMJ='102,5', POCETMJS='1', SADZBADPH='0', SKLADCENA='165', SUMA_ZAHR='210', ZLAVA='0', IDPOH='52734', IDPOHPOL='61079', STREDISKO='0', CISLO_ZAK='0', SEQCALC='61079', DPH='0', DPHZ='0', SLEVAMJ='0', SLEVAMJZ='0'
(Data zdrojové tabulky:
SCISLOPOH='001V0400013', SCISLOKAR='001104', CISLOKAR='104', CENAMJ='210', POCETMJ='102,5', ZLAVA='null', DATUM='15.01.2004', SKLADCENA='165', DRUHPOHYBU='null', ID='1311', SUMA_ZAHR='null', DOPLKOD='null', NAKLADYPOL='null', NAKLPOLZAH='null', SADZBADPH='null', ZLAVASKK='null', CAS='12:00', MJ2='null', KOEF2='null', POCETMJS='1', IDPOHPOLM='null', UCTPOL='True', PRENFAK='null')

violation of FOREIGN KEY constraint "SKPOHPOL_FK_SKPOH" on table "SKPOHPOL"
Tabulka SKPOHPOL Pole : IDPOH musí odpovídat polím Tabulka SKPOH Pole : IDPOH

Riešenie:
Pri tomto type chybového hlásenia je potrebné zistiť či tento záznam nebol naimportovaný systémom MRP K/S z dôvodu nesprávneho obsahu niektorého poľa alebo neexistencie relačného záznamu v zdrojových dátach.
Po oprave zdrojových dát (napr. pomocou MRP Databázového manažéra) by sa toto chybové hlásenie už objaviť nemalo. To zistíme po opätovnom spustení prevodu dát.Chybové hlásenie:

Řádek č.77
Vkládání do tabulky FAKVYPOL (Položky faktury) :
CENAMJ='345', CISLOKAR='null', DPH='65,55', HMOTNOST='0', MJ='kg', POCETMJ='1,7', RIADOK='2', SADZBADPH='19', TEXT=' Br.pr.34x16, 45x25', TYP_POL='null', ZLAVA='0', IDR='85242', IDFAK='33239', STREDISKO='0', CISLO_ZAK='0', TYP_RADKU='1'
(Data zdrojové tabulky:
CISLOMR='20061726', TEXT=' Br.pr.34x16, 45x25', MJ='kg', POCETMJ='1,7', CENAMJ='345', SADZBADPH='19', DPH='65,55', ZLAVA='0', RIADOK='2', CISLOKAR='0', HMOTNOST='0', TYP_POL='null')

attempt to store duplicate value (visible to active transactions) in unique index "FAKVYPOL_CMR_RIAD"
Následující pole musí tvořit unikátní kombinaci : Tabulka FAKVYPOL Pole : IDFAK,RIADOK

Riešenie:
Pravdepodobne ide o poškodené zdrojové dáta (duplicitné záznamy). Dáta je nutné pred ďalším pokusom o prevod opraviť (napr. pomocou MRP Databázového manažéra).


Chybové hlásenie:

Řádek č.113
Vkládání do tabulky PENDE (PD - zápisy) :
CISLO='6', DATUM='10.01.2001', DOKLAD='P.D.', KURZ_SK='0', KURZ_ZAHR='0', TEXT='2001003>predaj tovaru', ZDROJ='FV2001003', IDPD='100590', IDPOKL='null', IDBANKY='null', MENA='SKK', IDUHR_FV='null', IDUHR_FP='null', IDUHR_PH='null', IDUHR_ZV='null'
(Data zdrojové tabulky:
CISLO='6', TEXT='2001003>predaj tovaru', DATUM='10.01.2001', CIASTKA='35000', DPH='8050', STREDISKO='null', UCET='Pokl', PR_VY='1', ZDROJ='FV2001003', DOKLAD='P.D.', ICO='345 968 61', POHYB='1', KURZ_ZAHR='null', KURZ_SK='null', TYP_DOKL='null', CISLO_ZAK='null', ID_ZARADIL='null', DAT_ZARAD='null', ID_ZMENIL='null', DAT_ZMENY='null', ID_UHR='null')

Neznámá pokladna:"Pokl". Vyplňte ve Vizuálním účetnictví v Seznamu pokladen položku "Pokl. v deníku"

Riešenie:
Riešenie nájdete v zviazaní Pokladní s denníkom.


Chybové hlásenie:

Řádek č.118
Vkládání do tabulky PENDE (PD - zápisy) :
CISLO='18', DATUM='01.02.2001', DOKLAD='B.V. 8', KURZ_SK='0', KURZ_ZAHR='0', TEXT='2001007>predaj tovaru', ZDROJ='FV2001007', IDPD='100595', IDPOKL='null', IDBANKY='null', MENA='SKK', IDUHR_FV='null', IDUHR_FP='null', IDUHR_PH='null', IDUHR_ZV='null'
(Data zdrojové tabulky:
CISLO='18', TEXT='2001007>predaj tovaru', DATUM='01.02.2001', CIASTKA='17300', DPH='3979', STREDISKO='null', UCET='Ucet', PR_VY='1', ZDROJ='FV2001007', DOKLAD='B.V. 8', ICO='316 302 01', POHYB='1', KURZ_ZAHR='null', KURZ_SK='null', TYP_DOKL='null', CISLO_ZAK='null', ID_ZARADIL='null', DAT_ZARAD='null', ID_ZMENIL='null', DAT_ZMENY='null', ID_UHR='null')

Neznámý bank.účet:"Ucet"!. Vyplňte ve Vizuálním účetnictví v Banky a účty účetní jednotky položku "Evid.p.a v."

Riešenie:
Riešenie nájdete v zviazaní Účtov s denníkom.


Chybové hlásenie:

Řádek č.10164
Vkládání do tabulky PENDEPOL (PD - položky) :
ANALYTIKA='null', CIASTKA='9000', DPH='2070', POHYB='1', SADZBADPH='null', TEXT='predaj tovaru', IDR='111198', IDPD='null', STREDISKO='null', CISLO_ZAK='null', PARSYMBOL='null', SUMA_ZAHR='null'
(Data zdrojové tabulky:
CISLOMR='76', TEXT='predaj tovaru', POHYB='1', CIASTKA='9000', DPH='2070', TYPDPH='19', SADZBADPH='null', ANALYTIKA='null', DRUHDPH='0')

Tabulka PENDEPOL Pole : CISLOMR musí odpovídat polím Tabulka PENDE Pole : CISLO
V nadřazené tabulce PENDE nebyl nalezen řádek s hodnotou pole CISLO = "76".

Riešenie:

Zrejme ide o poškodené zdrojové dáta ( k položke zápisu v peňažnom denníku chýba zápis - hlavička). Dáta je nutné pre ďalším pokusom o prevod opraviť (napr. pomocou MRP-Databázového manažéra.Chybové hlásenie:

Řádek č.7
Vkládání do tabulky FAKPR (Faktura) :
CELK_ZAHR='1921,85', CISLO='040007',TYPDPH='89',....
(Data zdrojové tabulky:
DRUH='F', CISLO='040007', ICO='a1', TYPDPH='89', .....
violation of FOREIGN KEY constraint "FAKPR_FK_TYPYDPH" on table "FAKPR"
Tabulka FAKPR Pole : TYPDPH musí odpovídat polím Tabulka TYPYDPH Pole :
CISLO

Riešenie:
Typ DPH 89 systém MRP K/S ani vizuálny systém nepoznajú (pravdepodobne sa tam objavil v dôsledku preklepu). Klávesou F4 vyberte z ponuky správny typ DPH v súlade so zdaňovacím obdobím.Obrázok 4: chyba v type DPH