FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

592
Prechod na server Firebird 3.0

592 - Prechod na server Firebird 3.0

Tagy: K/S, firebird
Tagy:
K/S
firebird
Dátum upravy: 07.10. 2021

Firebird 3.0 umožňuje lepšie využitie výkonu moderných viacjadrových procesorov pri súčasnom pripojení viac užívateľov, poskytuje vyššiu bezpečnosť prevádzky šifrovaním sieťovej komunikácie a zrýchľuje odozvu programu na pomalých sieťach, najmä pri vzdialenom pripojení cez internet. Detailné technické informácie o tejto verzii serveru si môžete prečítať v príslušnom dokumente Release Notes. Prechod na Firebird 3.0 je voliteľný, naďalej je podporovaná aj predchádzajúca verzia severu Firebird 2.5. Po prechode na Firebird 3.0 však už nie je možné sa k staršej verzii serveru vrátiť.

Zámena servera znamená odinštalovanie serveru Firebird 2.5 a inštaláciu novej verzie Firebird 3.0, pričom sú všetkým užívateľom účtovného programu vygenerované nové prístupové heslá. Pretože postup je v tomto prípade zložitejší než u bežných aktualizácií, riaďte sa pri ňom, prosím, nasledujúcimi pokynmi. Pri sieťových inštaláciách konzulujte postup s miestnym správcom siete, najmä pokiaľ k serverovému počítaču nemáte priamy prístup, jedná sa o server na Linuxe, alebo databázový server Firebird používate aj s inými aplikáciami. Ak si vymieňate databázy alebo ich zálohy s ďalšími užívateľmi programu MRP-K / S, je potrebné prechod na nový server dohovoriť a vykonať spoločne, keďže databázy nasnímané pod novou verziou servera sa už nedajú načítať v staršej verzii. V prípade problémov si prečítajte tiež Riešenie problémov pri prechode na databázový server Firebird 3.0.
 
 1. Zálohovanie dát všetkých firiem a spoločnej databázy


  Overte si, že databázy jednotlivých firiem sú aktualizované a funkčné. Potom v okne Údržba tlačidlom Údržba dát - Prenos databáz - Hromadná záloha vykonajte zálohu všetkých databáz. Tento postup umiestni zálohy všetkých firiem do jedného adresára, odkiaľ je možné neskôr obnoviť všetky naraz.

 2. Zálohovanie zoznamu používateľov


  Ak v MRP-K / S používate okrem správcu MRPDBA tiež iné užívateľské účty, prihláste sa ako správca databázy (SYSDBA) a v dialógu správy používateľských kont tlačidlom Export zálohujte zoznam užívateľov servera.

 3. Odinštalovanie Firebird 2.5, inštalácia Firebird 3.0, prípadne novej verzie MRP-K / S


  Na serverovom počítači spustite inštalačný program MRP-K / S (verzia 6.14 (003) alebo vyšší). Zvoľte podrobnú inštaláciu, v okne výberu komponentov zaškrtnite položku Server Firebird a potvrďte následné okno s otázkou na inštaláciu novej verzie servera. Súčasťou inštalácie serverovej časti je aj odinštalovanie serveru Firebird 2.5 a pridanie novo inštalovaného Firebird 3.0 do výnimiek brány Windows (firewallu).

  Poznámka: ak používate serverovú časť na systéme Linux, riaďte sa pri inštalácii serverovej časti v tomto bode podľa návodu uvedeného tu.

  Poznámka: ak potrebujete na počítači zachovať súčasne aj pôvodný Firebird 2.5, postupujte pri inštalácii servera podľa osobitných pokynov tu.

 4. Obnovenie zoznamu používateľov servera, nastavenie hesiel


  Ak máte z bodu 2 urobenú zálohu užívateľských účtov, prihláste sa do účtovného programu ako správca databázy SYSDBA s východiskovým heslom masterkey (na Linuxových serveroch heslom zadaným počas inštalácie) a tlačidlom Import načítajte uložený zoznam užívateľov. Bude vypísaný zoznam pridaných používateľov a náhodných prihlasovacích hesiel, ktoré im boli vygenerované.

  Poznámka: ak zálohu používateľských účtov nemáte, existuje ešte možnosť ju načítať priamo z pôvodnej databázy hesiel security2.fdb , ktorá zostáva v inštalačnom adresári servera Firebird 2.5 aj po jeho odinštalovaní. Načítanie možno vykonať tlačidlom Prevod z FB2.5 .

 5. Prevod alebo obnovenie databáz


  Tu sú možné dva postupy. Prvý, automatický, je možný v prípadoch, keď je program MRP-K / S nainštalovaný na rovnakom počítači ako databázový server Firebird. Druhý postup platí pre prípady, keď na serveri nie je účtovný program nainštalovaný, alebo sa jedná o server na Linuxe. Tento postup je tiež vhodnejší v situáciách, keď účtovníctvo obsahuje veľké množstvo firiem, prípadne rozsiahlych databáz, ktorých opätovná záloha a obnova vykonávaná pri automatickom prevode by celý postup zbytočne zdržiavala.

  a) Automatický postup: Na serverovom počítači spustite MRP-K / S, prihláste sa ako správca účtovníctva (MRPDBA s východiskovým heslom mrpdba ) a nechajte program previesť databázy do formátu používaného serverom Firebird 3.0.

  b) Postup s ručným vymazaním obsahu dátového adresára a následnou obnovou všetkých databáz zo zálohy: Na serverovom počítači presuňte preč kompletný obsah dátového adresára, tak aby tento adresár zostal prázdny. (Dátový adresár na serveri obsahuje databázové súbory všetkých firiem, zistíte ho v prihlasovacom okne programu MRP-K / S pod tlačidlom Umiestnenie servera v poli Adresár . Spoznáte ho aj podľa prítomnosti súborov s názvom DATAxxxx.MRP, kde xxxx sú čísla jednotlivých firiem.) Hoci máte zhotovené zálohy, súbory z adresára nemažte, len ich presuňte inam, kde budú prípadne k dispozícii ako ďalšia forma zálohy. Potom sa prihláste ako správca účtovníctva (MRPDBA s východiskovým heslom mrpdba ), nechajte program vytvoriť novú prázdnu databázu prvé firmy a následne vykonajte obnovu dát všetkých firiem zo zálohy vytvorenej v bode 1, v okne Údržba - tlačidlom Údržba dát - Prenos databáz - Hromadná obnova .

 6. Upgrade databáz


  Teraz už môže správca účtovníctva (MRPDBA) vykonať bežným spôsobom aktualizáciu databáz.