FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

566
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID19 v MRP K/S

566 - Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID19 v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 26.09. 2022

V súvislosti s epidémiou koronavírusu a novelizáciou Zákona o sociálnom poistení je priznané ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie. Takéto ošetrovné je priznané ak ide o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) alebo o ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa až do veku 18 rokov.

V prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, sa ustanovil vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. V takomto prípade zamestnanec nemá nárok na náhradu príjmu za nemoc.

V mzdovom module MRP K/S tieto situácie zaevidujete nasledovne:

V menu vyberiete Mzdy -> Mzdy. V hornej časti okna vyberiete zamestnanca, v spodnej časti okna vyberiete záložku Doby neprítomnosti a kliknete na tlačitko Pridať. V dialógovom okne Pridanie doby neprítomnosti v poli Popis vyberiete OČR (ošetrovné počas celej doby)  alebo  Nemoc - karanténa a uvediete dátum začiatku a ukončenia OČR alebo dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak dátum ukončenia zatiaľ nepoznáte, ponecháte pole Dátum do nevyplnený. Kliknutím na tlačítko OK záznam uložíte. Po ukončení OČR alebo dočasnej pracovnej neschopnosti zaevidujte túto skutočnosť - vyplňte pole Dátum do.OČR v mimoriadnej situácii a dočasná pracovná neschopnosť počas karantény sú obdobiami výlúčenými z platenia sociálneho poistného.

Dôležité upozornenie:
Zmena týkajúca sa dočasnej prácovnej neschopnosti v súvislosti s karanténymi opatreniami je platná od 27. marca 2020.

Ak bol zamestnanec uznaný za dočasne práce neschopného do 27. marca, má nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa za prvých 10 dní, a dávku nemocenského poistenia po 10. dni. Dočasnú pracovnú neschopnosť evidujete ako obvykle v záložke Nemoc.

Ak bol zamestnanec uznaný za dočasne práce neschopného 27. marca alebo neskôr, má nárok na dávku nemocenského poistenia od prvého dňa. Dočasnú pracovnú neschopnosť evidujete len v dobách neprítomnosti, ako bolo popísané vyššie.

Dlhodobo nezamestnaní zamestnanci nie sú nemocensky poistení, preto im nevzniká nárok na nemocenskú dávku. Majú nárok len na náhradu príjmu. V takýchto prípadoch evidujete dočasnú pracovnú neschopnosť ako obvykle v záložke Nemoc.


Ak je prevádzka firmy uzatvorená z dôvodu opatrení ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu môže sa jednať o prekážky v práci na strane zamestnávateľa. V takom prípade postupujte podľa návodu v otázke č.567

Dôležité upozornenie:
V médiách boli publikované informácie o 80% náhradách pri prekážkach v práci. Je potrebné si uvedomiť, že príslušné orgány len pripravujú novelu Zákonníka práce. Naša aplikácia zatiaľ rieši len aktuálny stav.Zmeny sú platné od verzie 6.04.001