FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

564
Korekcia sociálneho poistného z oslobodenej časti 13. platu v MRP K/S

564 - Korekcia sociálneho poistného z oslobodenej časti 13. platu v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 30.01. 2021

Ak mal zamestnanec v roku 2019 vyplatený 13. plat s oslobodením v sume 500,- €, tak z tejto sumy (+ bežnej mzdy) bolo vypočítané sociálne poistenie, ktoré bolo v celej sume uplatnené pre výpočet čiastkového základu dane pre výpočet preddavkov na daň. Podľa aktuálneho výkladu, z januára 2020, nie je možné sociálne poistné z oslobodenej časti 13. platu uplatniť pre výpočet základu dane.

Viac informácii nájdete tu:
https://www.porada.sk/t320062-13-plat-2019-2020-zaklad-dane-poistne.html

Pre účel opravy výpočtu základu dane je do generovania dát za rok 2019, v agendách:
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
  • Ročné zúčtovanie dane
  • Hlásenie o dani
doplnený prepočet podielu sociálneho poistného pripadajúci na oslobodenú časť 13.platu, ktorý zníži hodnotu sociálneho poistného, pre výpočet základu dane. Základ dane bude tako navýšený o hodnotu približne 47,- €. Výsledkom potom v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní bude doplatenie dane. Pôvodná odvedená suma sociálneho poistného ostane nezmenená, prepočet sa vykoná iba pre účely výpočtu dane.

Táto korekcia je v MRP KS k dispozícii od verzie 6.03.002 a je voliteľná. Príslušný parameter nájdete v Nastavenie -> Mzdy -> Ďalšie parametre -> Ostatné parametre. Názov parametra je Aplikovať korekciu soc. poistného z 13. platu v roku 2019.

POZOR: Zmena hodnoty parametra nemá vplyv na už vystavené potvrdenia o zdaniteľnej mzde a ročné zučtovania dane. Ak tento parameter zapnete, odporúčame vymazať už vytvorené potvrdenia o zdaniteľnej mzde a ročné zúčtovania dane za rok 2019 a vystaviť ich ešte raz.Štandardne je tento parameter vypnutý, avšak pred vystavením potvrdenia o zdaniteľnej mzde alebo ročného zučtovania dane je používateľovi ponúknutá možnosť parameter zapnúť a vykonať tak úpravu výpočtu sociálneho poistného.Hodnota sociálneho poistného načítaná z miezd, vypočítaná upravená hodnota a aj výsledná hodnota sociálneho poistného sú vo formulároch potvrdenia o zdaniteľnej mzde a ročného zučtovania dane zobrazené a prístupné na prípadnú modifikáciu používateľom.

Úprava sociálneho poistného u zamestnanca s 13. platom je viditeľná aj na tlačive potvrdenia o zdaniteľnej mzde.Údaje o sociálnom poistnom uvádzané na 4. a 5. časti ročného hlásenia o dani budú načítané z vystavených ročných zúčtovaní dane a potvrdení o zdaniteľnej mzde vrátane korekcie sociálneho poistného ak bola vypočítaná.