FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

338
Zamestnanec má za každý deň v ktorom odpracuje viac ako 4 hodiny nárok na stravný lístok. Zamestnávateľ zráža zamestnancovi 45% z ceny stravnéholístka. Ako postupovať?

338 - Zamestnanec má za každý deň v ktorom odpracuje viac ako 4 hodiny nárok na stravný lístok. Zamestnávateľ zráža zamestnancovi 45% z ceny stravnéholístka. Ako postupovať?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 18.12. 2019

Podla §152 Zákonnníka práce má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť stravovanie zamestnacov ak počas pracovnej zmeny vykonávajú prácu viac ako 4 hodiny. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume obvykle 55 % ceny jedla. Teda zamestnanec v tomto prípade dopláca  45 % ceny jedla. Tento doplatok je potrebné zamestnancovi zraziť zo mzdy. Nasledovný postup popisuje ako takúto zrážku v programe nastaviť.


Vo mzdovom číselníku je položka 192 POČET STRAVNÝCH LÍSTKOV - do počtu stravných lístkov je započítaný taký deň, keď zamestnanec podľa dochádzky alebo pracovného kalendára odpracuje viac ako 4 hodiny.

Výpočet tejto položky pri vstupe do mzdy je možné zapnúť alebo vypnúť v pracovnom pomere zamestnanca.Keďže cena stravného lístka sa obvykle po istej dobe mení, preto je výhodné ju zadefinovať ako užívateľom definovaný parameter:

 1. V menu vyberte Nastavenie -> Užívateľom definované parametre. V hornej časti obrazovky je zobrazený zoznam parametrov v dolnej časti ich hodnoty.
   
 2. V menu vyberte Agenda -> Pridať. V dialógovom okne "Pridanie parametra miezd" vyplňte názov parametra napr. "CENA STRAVNÉHO LÍSTKA", typ parametra nastavte na hodnotu "des. číslo", zaškrtnite políčko "Peniaze". V poli "Imlicitná hodnota" ponechajte hodnotu 0. Kód parametra môže obsahovať len veľké písmená, číslice alebo znak podtržník, maximálne však 14 znakov. Slúži pre sprístupnenie hodnoty parametra vo vzorci a nemožno ho dodatočne zmeniť. Kód parametra zadajte napr. "CENASTRAVNE". Parameter uložíte kliknutím na tlačítko "OK". Pri uložení je kód parametra doplnený o prefix
  "U_", takže výsledný kód parametra je "U_CENASTRAVNE".

   
 3. Kliknutím myšou alebo klávesou "TAB" sa prepnite do spodnej časti okna. V menu vyberte Agenda -> Pridať.


  V dialógovom okne "Pridanie hodnoty parametra" zadajte cenu stravného lístka a obdobie od kedy bola táto cena stanovená.

 


V mzdovom číselníku nadefinujte stravné ako zrážku po zdanení. Spôsob výpočtu bude definovaný vzorcom. Postupujte nasledovne:

 1. V menu vyberte Číselníky -> Mzdový číselník -> Práca so mzdovým číselníkom a prepnite sa do záložky Zrážky po zdanení.


   
 2. Pre pridanie novej položky v menu vyberte Agenda -> Pridať alebo stlačte klávesu "Ins".
   
 3. V dialógovom okne "Pridanie položky" zadajte do poľa "Názov položky" napr. "STRAVNÉ", "Podtyp položky" zadajte "vzorec" a kliknite na tlačítko "Vzorec".  Za predpokladu, že zamestnávateľ strháva z ceny stravného lístka 45% bude vzorec nasledovný(od 1.5.2018 so zaokrúhlením na eurocent nahor):
  begin
     Vysledok := HodnotaPolozky(192) * Zaokruhlit((mParameterMiezd('U_CENASTRAVNE', VyplatnyRok, VyplatnyMesiac) * 0.45), 2, 0);
  end.

 4. Pre vloženie zdrojového kódu obsahujúceho volanie funkcie pre získanie hodnoty mzdovej položky č.192 bola použitá funkcia v menu Vložiť -> Položku mzdového číselníka.

  Pre vloženie zdrojového kódu obsahujúceho volanie funkcie pre získanie hodnoty parametra cena stravného lístka bola použitá funkcia v menu Vložiť -> Parametre miezd.

  V dialógovom okne "Zoznam parametrov miezd" je potrebné filter "Zobraziť parametre" nastaviť na hodnotu "definované užívateľom".

 5. Syntaktickú správnosť vzorca overíte nasledovne: v menu vyberte Vzorec -> Kontrola syntaxe. Ak bol vzorec nadefinovaný správne, objavý sa správa "Celkom chýb je 0", potvrďte ju kliknutím na tlačítko "OK".
   
 6. Pre nastavenie zaokrúlenia výsledku v menu vyberte Vzorec -> Zaokrúhlenie výsledku a nastavte smer zaokrúhlenia a počet desatinných miest na ktoré bude výsledok zaokrúhlený. Počet desatiných miest nastavte na hodnotu 0, 1 alebo 2.
   
 7. V menu vyberte Vzorec -> Zatvoriť.
   
 8. V dialógovom okne Pridanie položky kliknite na tlačítko "OK".


Po výpočte mzdy je ma základe hodnoty polozky a zadaneho vzorca vypočítana zrážka na stravné lístky.