FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

378
Ročná uzávierka - prechod z roku 2022 do roku 2023 v programe Kniha jázd - iba multiverzia (Vizuálny systém)

378 - Ročná uzávierka - prechod z roku 2022 do roku 2023 v programe Kniha jázd - iba multiverzia (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, Kniha jázd, TOP
Tagy:
VIZUAL
Kniha jázd
TOP
Dátum upravy: 08.12. 2022

UPOZORNENIE: Pred spustením ročnej uzávierky (pri prechode do nového roku) je potrebné odzálohovať dáta (Údržba dát/Zálohovanie) na pevný disk alebo USB.

POZOR! Ročný prevod je nevratná operácia, pri ktorej dochádza aj k mazaniu dát ! Skontrolujte či máte v menu Nastavenie/Program zaškrtnutú voľbu Automatické zálohovanie, ktorá zabezpečí vytvorenie skrytej zálohy tesne pred spustením ročného prevodu.

Postup pre vykonanie ročného prevodu

 

 1. Vytvorte kópiu firmy:
  • V menu Nastavenie/Voľba a definícia firiem sa nastavte na firmu, v ktorej účtujete rok 2022 (starý rok).
  • Kliknite na tlačítko SKOPÍROVAŤ a vyberte Prechod na nasledujúce účtovné obdobie. Následne sa do zoznamu firiem pridá nová firma, ktorá bude obsahovať údaje z roku 2022 (t.j. identická kópia). Zadajte názov firmy pre rok 2023, účtovný rok bude automaticky nastavený nasledujúci 2023 (nový rok). Tiež bude automaticky nastavené nasledujúce účtovné obdobie. Do okienka prepojenie sa automaticky zapíše číslo firmy (roku) prvého účtovného obdobia, ktoré spracovávate v MRP programe. Číslo v okienku prepojenie je rovnaké pre všetky účtovné roky danej firmy.
  • Označenie roku je možné zadať aj do názvu firmy, budete tak v hornej lište programu vždy vidieť, ktorú firmu (rok) máte otvorenú.
  • V tomto momente máte 2 firmy s rovnakými údajmi.
  • Kliknutím na tlačítko OTVORIŤ FIRMU otvorte skopírovanú firmu - rok 2023 (nový) , v ktorej sú údaje z roku 2022 (starého roku).
    
 2. Doporučujeme vo firme roku 2023 (nový rok) skontrolovať nastavenie rozsahu kontrolných dátumov rovnako ako aj účtovné obdobie nového roku (Nastavenie/Program).

   

 3. Spustite Ročný prevod v novej firme označenej rokom 2023:


   

  • V menu Kniha jázd/Funkcie vyberte Ročný prevod.
  • Otázky, ktoré vám program zobrazí si pozorne prečítajte a až potom kliknite na príslušné tlačítko (napr. otázka Ročný prevod prebehne pre VŠETKY vozidlá. Je to nevratná operácia, pri ktorej dochádza aj k mazaniu dát!, alebo Ročný prevod by ste mali spustiť až po odzálohovaní dát a vytvorení kópie roku (firmy) v multiverzii programu).
  • Následne program ponúkne dátum uzávierky - 31.12.2022 podľa nastaveného účtovného obdobia. Samotný prevod spustíte kliknutím na tlačítko OK.
 4. Po ročnom prevode:
  • Budú v knihe jázd vynulované všetky jazdy a pri vozidlách program automaticky nastaví počiatočný stav tachometra a zostatok PHM v nádrži.

    
 5. Teraz môžete začať zadávať jazdy v novom roku t.j. rok 2023. Pokiaľ sa budete chcieť vrátiť do roku 2022, otvoríte ho pomocou Nastavenie/Voľba a definícia firiem, alebo po stlačení kláves Ctrl+F, vyberte si konkrétnu firmu s dátami príslušného roku.