FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

333
Aktualizácia počiatočných hodnôt v roku 2023 na základe konečných stavov z roku 2022 (Vizuálny systém)

333 - Aktualizácia počiatočných hodnôt v roku 2023 na základe konečných stavov z roku 2022 (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 08.12. 2022

Verzia pre tlač

Dôležité!

  • kontrola prepojenia firiem – otázka číslo 377 bod 4.

Údaj prepojenia má vplyv na aktualizáciu počiatočných hodnôt podľa konečných zostatkov z predchádzajúceho obdobia.

 

Aktualizácia  pozostáva z 2 bodov:  

1. ROK 2022 (starý rok)

Po zaúčtovaní všetkých účtovných prípadov do firmy roku 2022 (t.j. pri uzatváraní roku 2022) skontrolujte súvahu, výkaz ziskov a strát a vytlačte všetky potrebné výstupné zostavy.

V účtovnom denníku kliknite na tlačítko Funkcie -> Ročný prevod a Vytvorenie súboru konečných hodnôt.

Spustením tejto funkcie sa vytvorí súbor s konečnými zostatkami, ktorý je následne načítaný ako počiatočné stavy v nasledujúcom roku (viď. bod 2).

Funkciou Účtovný denník -> Funkcie -> Ročný prevod a vybratím "Doplnenie uzávierkových zápisov" sa uzavrie rok 2022 a automaticky sa vytvorí súbor konečných hodnôt (702 – Konečný účet súvahový).

Podľa účtu 702 skontrolujete Počiatočné hodnoty v roku 2023.

Podľa účtu 710 – (Účet ziskov a strát) si môžete v roku 2022 skontrolovať na účtoch triedy 5 a 6 stav k 31.12.2022.

Konečné stavy vytlačíte cez Účtovný denník/Výstupy/Hlavná kniha a zadajte účet 702 a 710.

Spustením tejto funkcie sa uzatvoria všetky súvahové, nákladové a výnosové účty, to zn., že majú nulovú hodnotu.

Funkcie Vytvorenie súboru konečných hodnôt a Doplnenie uzávierkových zápisov je možné spúšťať opätovne, vždy po zmenách v zaúčtovaní v príslušnom roku.

 

2. ROK 2023 (nový rok)

Konečné stavy z roku 2022 prenesiete do firmy označenej rokom 2023 (nový rok) nasledovne:

Údaje do tabuľky počiatočných hodnôt je možné zadať 2 spôsobmi a to: ručne, alebo je možné ich preniesť z predchádzajúceho účtovného obdobia.

Prenos z predchádzajúceho účtovného obdobia:

  • Otvorte Účtovný denník.
  • Kliknite na Funkcie a vyberte Počiatočné hodnoty.
  • V tabuľke počiatočných hodnôt vyberte Funkcie a následne Načítanie stavov z predchádzajúceho obdobia. Touto funkciou sa prenesú konečné stavy z roku 2022 a zapíšu sa do okienka Stav k 31.12.2023 predch. účt. obdobia.

(Na obrázku môžete vidieť rozdielne hodnoty k 31.12.2022 predch. účt. obdobia ako k 01.01.2023 začiatku účt. obdobia. Rozdiel vznikol po ročnom prevode spracovávaním účtovníctva minulého obdobia a súčastne aj aktuálneho účtovného obdobia). 
Riešenie: aktualizácia počiatočných hodnôt na základe konečných stavov

  • Aby sa počiatočné stavy úplne zaktualizovali znovu kliknite na Funkcie a vyberte Aktualizácia počiatočných stavov (na otázku v okne odpovedáme „NIE“). Následne sa hodnota z okienka Stav k 31.12.2022 predch. účt. obdobia presunie do okienka Stav k 1.1.2023 začiatku účtovného obdobia.

Ručné zadanie počiatočných hodnôt:

Konečné stavy za predchádzajúce obdobie je možné zadať do programu aj ručne. Otvorte Účtovný denník a kliknite na tlačítko Funkcie  -> Počiatočné hodnoty.

Pri účtoch účtovej triedy 0-4 zadávate hodnotu do okienka Stav k 1.1.2023 začiatku účtovného obdobia.

Pri účtoch účtovnej triedy 5-6 zadávate hodnotu do okienka Stav k 31.12.2022 predchádzajúceho účtovného obdobia. Tieto hodnoty sa nezobrazia v tabuľke počiatočných hodnôt, ale budú použité pri tlači Výkazu ziskov a strát.