FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

438
Zadávanie typov DPH od 1.1.2020 (Vizuálny systém, MRP - K/S).

438 - Zadávanie typov DPH od 1.1.2020 (Vizuálny systém, MRP - K/S).

Tagy: K/S, VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
K/S
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 26.02. 2020

Pre správny výpočet DPH je potrebné do každého dokladu zaevidovaného cez účtovný/peňažný denník, resp. do každej

zaevidovanej/vystavenej faktúry, ostatnej pohľadávky/ostatného záväzku,príjmového/výdavkového pokladničného dokladu zadať správny:

typ DPH a typ DOKLADU (Bežný daňový doklad,Dobropis, Ťarchopis, Zjednodušená faktúra, Uzávierka ERP)


Na základe zadaných typov DPH a typov DOKLADU program do jednotlivých riadkov Priznania DPH načíta hodnoty - viď obrázok s legendou.

Typ dokladu - Rozlišovanie Bežný daňový doklad, Zjednodušená faktúra (časť B3 KV) a Uzávierka ERP (časť D1 v KV) slúži len na výpočet Kontrolného výkazu(KV).

Typ dokladu - Dobropis/Ťarchopis slúži na rozlíšenie vo výpočte DPH (r. 26,27,28 ak nie sú oslobodené) aj vo výpočte KV (časti C1 a C2)

Dobropisy a Ťarchopisy majú ten istý typ DPH ako faktúra ku ktorej sa opravný doklad viaže, majú len iný typ dokladu.

 

Priklad č. 1

Prijatá tuzemská faktúra bez prenosu daňovej povinnosti - typ DPH 40, typ dokladu bežný daňový doklad

Dobropis k vyššie uvedenej faktúre – typ DPH 40, typ dokladu Dobropis

 

Príklad č. 2

Vydaná faktúra s prenosom daňovej povinnosti – typ DPH 85, typ dokladu -Bežný daňový doklad
Dobropis k vyššie uvedenej faktúre – typ DPH 85, typ dokladu – Dobropis

 

Legenda:

1) riadok 01-14

-načítanie vybraných typov DPH do príslušného riadku daňového priznania s typom dokladu "bežný daňový doklad" v sadzbe DPH 10%, alebo 20%

2) riadok 15,16,17

- načítanie vybraných typov DPH do príslušného riadku daňového priznania, bez ohľadu na typ dokladu so sadzbou "oslobodené"

3) R19 = R02 + R04 + R06 + R08 + R10 + R12 + R14 + R18

4) ΣX = súčet hodnôt DPH z dokladov s typom DPH 15 + 40 + 43 + 46 + 49 + 52 + 61 + 64 + 65 + 67 - 80 s typom dokladu "bežný daňový doklad"
ΣY = súčet hodnôt DPH z dokladov s typom DPH 42 + 45 + 48 + 51 + 54 + 69 s typom dokladu "bežný daňový doklad"

5) ΣA t.j. R26 ( základ dane) a R27 (daň) =
+
typy DPH 70 + 82 s vyplneným dátumom daňovej povinnosti bez ohľadu na typ dokladu
+
typy DPH 10, 18, 84, 85 s vyplneným typom dokladu D (dobropis) alebo T (ťarchopis) v sadzbe DPH 10% a 20%
+
typy DPH 46 až 54, 67 až 69 s vyplneným typom dokladu D (dobropis) alebo T (ťarchopis)a zároveň s vyplneným dátumom daňovej povinnosti

ΣB t.j. R28 (daň) =
(-)minus
typ DPH 70 s vyplneným dátumom odpočítania bez ohľadu na typ dokladu
(-)minus
typy DPH 40, 43, 46, 49, 52, 59, 61, 62, 64, 65, 67 s vyplneným dátumom odpočítania dane a zároveň s vyplneným typom dokladu D (dobropis) alebo T (Ťarchopis)
(-)minus
typy DPH 42, 45, 48, 51, 54, 69 s prepočtom cez koeficient, s vyplneným dátumom odpočítania dane a zároveň s vyplneným typom dokladu D (dobropis) alebo T (Ťarchopis)


6) Rpom = R19 - R20 - R21 + R27 +R28 - R29 - R30
R31: ak Rpom > 0 potom R31 = Rpom, inak R31 = 0
R32: ak Rpom < 0 potom R32 = Abs(Rpom), inak R32 = 0
R34: ak R31 > 0 tak potom R31-R33