FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

636
Majetok / Majetok PLUS – vizuálny systém , od verzie 8.80.1116

636 - Majetok / Majetok PLUS – vizuálny systém , od verzie 8.80.1116

Tagy: Majetok, TOP
Tagy:
Majetok
TOP
Dátum upravy: 31.01. 2024

Od verzie 8.80.1116 bol zmenený modul Majetok, predovšetkým bola doplnená história technických zhodnotení, prerušení odpisov, daňových odpisov, účtovných odpisov (len verzia Majetok PLUS resp. samostatný program Evidencia majetku)

Program po vypísaní základných údajov vypočíta Daňové resp. Účtovné odpisy za daný rok alebo roky po stlačení tlačítka VÝPOČET. Tieto odpisy zároveň uchováva pre nasledujúce obdobia.

Pre správny výpočet odpisov musí byť správne nastavené Účtovné obdobie – Nastavenie – Program

Nastavenie:

 • všetky potrebné nastavenia a číselníky nájdete v Nastavenie – Pomocné knihy

Pridanie majetku:

 • kartu majetku pridávame klávesou INS alebo  

 • Evidenčné číslo zadefinujeme cez číselné rady klávesou F4 resp. kliknutím na 

 • ďalej postupujeme podľa preddefinových polí (stredisko, miesto, spôsob nadubudnutia atď)

           

           
 
 • položka „TYP“ slúži na roztriedenie majetku a jeho následné budúce zaúčtovanie napr. viď obrázok


Ak máme zadané základné údaje o karte predmetu, pokračujeme jednotlivými záložkami a tlačítkami: 

záložka HISTÓRIA

 • slúži ako poznámkový blok s časovým sledom, kde si môžete zaevidovať ľubovoľné poznámky k predmetu (opravy, reklamácie, čísla dokladov atď)

 • obsahuje informácie o prevode zo starších verzií

záložka TECHNICKÉ ZHODNOTENIE

 • technické zhodnotenie zapisujete v záložke „Technické zhodnotenie“ tlačítkom PRIDAŤ

 • v prípade, že máte už vypočítaný účtovný alebo daňový odpis a dopíšete technické zhodnotenie je potrebné vypočítaný odpis za daný rok vymazať tlačítkom ZMAZAŤ a vypočítať nanovo tlačítkom VÝPOČET

záložka PRERUŠENIE ODPISOV

 • prerušenie odpisov zapisujete v záložke „Prerušenie odpisov“

 • prerušiť sa dajú len Daňové odpisy

 • v prípade, že máte už vypočítaný odpis a dopíšete prerušenie odpisov je potrebné vypočítaný odpis za daný rok tlačítkom ZMAZAŤ a vypočítať nanovo tlačítkom VÝPOČET - za daný rok je odpis v nulovej výške a zostatková cena je zachovaná z predch. roka, prípadne povýšená/ponížená o technické zhodnotenie

záložka DAŇOVÉ ODPISY

 • vypočíta daňové odpisy podľa zadaných kritérií

 • pri vyradení majetku a výpočte daňových odpisov sa program riadi zároveň aj položkou Kód SKP/S (klasifikácia produkcie/klasifikácie stavieb)

 • v prípade, že máte už vypočítaný odpis a urobíte zmenu, ktorá má vplyv na výpočet odpisu (napr. prerušenie, tech. zhodnotenie, ...) – vypočítané odpisy od dátumu zmeny je potrebné tlačítkom ZMAZAŤ a vypočítať nanovo tlačítkom VÝPOČET

 • odpisy môžeme pridať ja ručne tlačítkom PRIDAŤ, vtedy je hodnota ja uvedená, že je zadaná ručne a teda nie je vypočítaná programom

 • tlačítko ZMAZAŤ maže zápisy od pozície na ktorej ste nastavený

záložka ÚČTOVNÉ ODPISY

 • len v module Majetok PLUS alebo samostatne kúpenom programe Evidencia majetku

 • pre správny výpočet je potrebné zadanie počtu mesiacov následné stlačenie tlačítka VÝPOČET

 • v prípade, že máte už vypočítaný odpis a urobíte zmenu, ktorá má vplyv na výpočet odpisu (napr. prerušenie, tech. zhodnotenie, ...) – vypočítané odpisy od dátumu zmeny je potrebné tlačítkom ZMAZAŤ a vypočítať nanovo tlačítkom VÝPOČET

 • odpisy môžeme pridať ja ručne tlačítkom PRIDAŤ, vtedy je hodnota ja uvedená, že je zadaná ručne a teda nie je vypočítaná programom

 • tlačítko ZMAZAŤ maže zápisy od pozície na ktorej ste nastavený 

Vyradenie majetku:

 • majetok vyradíte zapísaním „dátum vyradenia“ - výpočet daňových odpisov za daný rok už nebude prevedený

 • výnimka pri vyradení majetku s kódom SKP/S 29.10.2, kde je daňový odpis vypočítaný do mesiaca kedy bol majetok vyradený
   

 
  
Pri prevode zo starších verzií môže dôjsť k zmene usporiadania majetku, preto využite nasledovné ponuky:                                         

  Zobrazenie – vyberte podľa dátumu zaradenia

  alebo

  Funkcie – Zmena evidenčného čísla